CLP i praktiken

En praktisk heldagsutbildning, som ges i samarbete mellan IKEM och KTF Utbildning, med fokus på hur kemiska produkter ska klassificeras och märkas enligt CLP. Förmiddagen ägnas åt en genomgång av hur CLP är uppbyggd

På eftermiddagen får kursdeltagarna praktiskt öva sig på att klassificera och utforma märkningsanvisningar till kemiska produkter. Ett axplock av kursinnehållet framgår av punkterna nedan:

  • Tre olika farotyper: Fysikaliska faror, Hälsofaror och Miljöfaror
  • Tre olika exponeringsvägar: oralt, dermalt och via andningsvägarna
  • Märkningens beståndsdelar: Faropiktogram, Signalord, Faroangivelse(r) och Skyddsangivelse(r)
  • Genomgång av särskilda regler för märkning och förpackning av vissa ämnen och blandningar, såsom EUH-fraser, barnskyddande förslutning och taktil varningsmärkning
  • Förklaring av viktiga begrepp som expertbedömning, överbryggningsprinciper, read across, särskilda koncentrationsgränser, Acute Toxicity Estimate (ATE) och M-faktorer
  • CLP Bilaga VI – Harmoniserad klassificering och märkning av vissa farliga ämnen

Utbildningen vänder sig till tillverkare, importörer, distributörer och återförsäljare med flera års branscherfarenhet som praktiskt vill lära sig att klassificera och utforma märkningsanvisningar för kemiska produkter enligt CLP. Grundläggande kännedom om CLP och produktmärkning är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig hela innehållet i denna utbildning.

Tid & Plats

Pris

Heldag: 4500 SEK för medlem IKEM branschdel, 5500 SEK för övriga.

Priserna är angivna per person exkl. moms. Utbildningsmaterial, lunch och kaffe ingår.

 

Anmälan - kommande kurstillfällen