Kemikalielagstiftning i Sverige - Översiktskurs

Vi gör en helikopterfärd över kemikalielagstiftningen i Sverige. Några lågsniffar men ingen landning. Kursen vänder sig till handläggare, chefer, marknadsförare och andra som behöver få en allmän överblick.

Syftet är att ge en översikt över vilka lagar och regler inom kemikalieområdet som man behöver känna till som kemiföretag, såväl tillverkande företag som distributörer. Även företag inom andra branscher men med stor kemikaliehantering kan ha nytta av utbildningen. Kursen kommer att ta upp brand och explosion, märkning och klassificering, transport av farligt gods, arbetsmiljö men också lite mer perifera områden som läkemedel, växtskyddsmedel, miljökonventioner och mycket mer.

Kursansvarig: Märit Hammarström

Tid och plats:
09.00-16.30
6 februari i Stockholm, Våra egna lokaler (rum 430) i Näringslivets Hus, Storgatan 19. Hos IKEM plan 4

Pris medlem IKEM:s Branschförening 3500 kr
Pris icke medlem 5500 kr

Senaste anmälningsdag 25 januari

Kaffe, lunch och kursdokumentation ingår.

Anmälan