Kemikalielagstiftning i Sverige - Översiktskurs

Vi gör en helikopterfärd över kemikalielagstiftningen i Sverige. Några lågsniffar men ingen landning. Kursen vänder sig till handläggare, chefer, marknadsförare och andra som behöver få en allmän överblick.

Syftet är att ge en översikt över vilka lagar och regler inom kemikalieområdet som man behöver känna till som kemiföretag, såväl tillverkande företag som distributörer. Även företag inom andra branscher men med stor kemikaliehantering kan ha nytta av utbildningen. Kursen kommer att ta upp brand och explosion, märkning och klassificering, transport av farligt gods, arbetsmiljö men också lite mer perifera områden som läkemedel, växtskyddsmedel, miljökonventioner och mycket mer.

Kursansvarig: Märit Hammarström

Tid och plats:
9.00-16.30
18 april i Stockholm i våra egna lokaler i Näringslivets Hus, Storgatan 19. Hos IKEM plan 4

Pris medlem IKEM:s branschförening 3.500 kr
Pris icke medlem 5.500 kr

Senaste anmälningsdag 10 april. OBS! Begränsat antal platser.

Kaffe, lunch och kursdokumentation ingår.

Anmälan