Remisser

Här samlar vi de remisser som IKEM besvarat från och med 2014.

 
 
 
2016 05 13 Remissyttrande över Sjöfartsverkets förslag till nya föreskrifter om farleds- och lotsavgifter, dnr 16-00810  
(gemensamt remissvar från IKEM, Skogsindustrierna, Jernkontoret, SveMin och Näringslivets Transportråd)
 
 
 
 
 
 
 

2016 01 12 Remissvar på betänkandet Energiskatt på el - En översyn av det nuvarande systemet (SOU 2015:87)

2015 12 21 Remissvar till Miljö- och energidepartementet gällande Förslag till översyn av EU:s handelssystem  för perioden 2021-2030

2015 11 27 Remissvar ställt till Arbetsmiljöverket: Förslag till föreskrifter om tryckbärande anordningar, utrustningar för explosionsfarlig omgivning och enkla tryckkärl

2015-06-17 Remissvar på Läkemedelsverkets förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

2015-05-29 Remissvar  på Finansdepartementets förslag  Kemikalieskatt - Skatt på vissa konsumentvaror som innehåller kemikalier

2015 04 30 Samråd om dokumenten förslag till förvaltningsplan, förslag till miljökvalitetsnormer och förslag till åtgärdsprogram för 2015-2021

2015 01 23 Remissvar på Finansdepartementets förslag ”Avskaffande av de svenska reglerna för att fullständigt denaturera alkohol”

►  2014-12-05 Remissvar på Läkemedelsverkets förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

2014‐12‐01 Nya steg för en effektivare plan‐ och bygglag (Ds 2014:31)

2014-11-27 Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus – hållbar användning av mark och vatten, SOU 2014:50

2014 10 30 Remissyttrande över Sjöfartsverkets reviderade förslag till nya föreskrifter om farledsavgift, dnr 14-02372

2014‐10‐29 Europeiska kommissionens förslag (COM(2014)397 final) till revidering av flera av EU:s avfallsdirektiv (ramdirektivet för avfall, förpackningsdirektivet, deponidirektivet, ELV‐direktivet, WEEE‐direktivet och batteridirektivet)

2014 10 13 Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen 2015

2014‐09‐30 Havs‐ och vattenmyndighetens föreskrift HVMFS2014‐XX om ändring i Havs och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och
miljökvalitetsnormer avseende ytvatten

2014 09 25 Remissyttrande över Sjöfartsverkets föreskrifter (2012:9) om villkor för miljödifferentierad farledsavgift, dnr 14-03030

2014 09 22 Havs‐ och vattenmyndighetens Vägledning för kraftigt modifierade vaen samt Vägledning för kraftigt modifierade vatten med tillämpning på vattenkraft

2014 09 22 Havs‐ och vattenmyndighetens vägledning om förlängd tidsfrist och mindre stränga krav – undantag från att nå en god status/potential till 2015

2014 09 15 Yttrande över promemoria om ändringar i lagstiftningen om handel med utsläppsrätter

2014 09 10 Remiss av Energimyndighetens förslag till föreskrifter och allmänna råd om vissa kostnads- nyttoanalyser på energiområdet

2014 08 22 Förslag till ny avgiftsmodell för farledsavgifter och lotsavgifter från Sjöfartsverket Dnr 14-02371,14-02372

2014 08 07 Ändrad beskattning av viss biodrivmedel Fi2014/2485

Yttrande över Fossilfrihet på väg SOU 2013:84

2014 05 12 Promemoria översyn av deponiskatten

2014 05 05 Yttrande över promemorian avseende ändring av förordning (1998:946) om svavelhaltigt bränsle

2014 04 30 Direktivförslagen i Europeiska kommissionens luftvårdspaket

2014 04 07 Remiss om förslag till ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter samt synpunkter gällande undantag för krombehandlat virke i fukthotade miljöer.

2014 04 03 Remiss för uppdaterade kriterier inom byggområdet

2014 03 13 BAT‐slutsatser för klor-alkaliindustrin med mera

2014 03 11 Energimarknadsinspektionens föreskrifter om förhandsreglering av naturgas

2014 02 24 Ett klimat- och energipolitiskt ramverk för 2020-2030

2014 02 14 The Commissions Cosultations Paper Containing Draft Gudielines on Environmental and Energy Aid for 2014-2020

2014-02-21 Läkemedelsverket 581:2012/519640: Läkemedelsverkets föreskrifter om de narkotiska ämnena gammabutyrolakton och 1,4-butandiol

2014 02 12 Kommentarer på kommissionens förslag om plastkassar