Tillbaka

78 miljoner till plastområdet

8 januari 2018
För budgetåret 2018 har Naturvårdsverket fått 78 miljoner kronor för att minska plaster i hav och natur. Anslagsposten får till exempel användas för arbete med att minska utsläppen av mikroplaster och för strandstädning. De får också användas för innovation och utveckling av hållbara plaster och till deltagande i standardiseringsarbete med miljöstandarder för plast.

Naturvårdsverket ska under 2018 fortsätta arbetet med att identifiera och åtgärda viktigare källor till utsläpp av mikroplaster till vattenmiljön i Sverige, med utgångspunkt från tidigare regeringsuppdrag. Olika verktyg för riskhantering bör övervägas, till exempel stöd till upphandlande myndigheter, ändringar i föreskrifter och vägledningar samt skärpt tillsyn och dialog med berörda branscher. 
 
Naturvårdsverket ska även analysera olika alternativ till reglering av utsläpp av mikroplaster till vattenmiljön. Analysen ska omfatta förutsättningar för författningsförslag för reglering av utsläpp, inklusive krav för anläggning och skötsel, av konstgräsplaner och andra utomhusanläggningar för idrott och lek från vilka utsläpp av mikroplaster riskerar att ske. Analysen ska även omfatta om nämnda planer och anläggningar skulle kunna utgöra en miljöfarlig verksamhet som bör omfattas av anmälningsplikt eller tillståndsplikt. Samhällsekonomiska konsekvensanalyser ska ligga till grund för förslagen, liksom för de viktigare åtgärder myndigheten övervägt men valt att inte föreslå. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 31 maj 2019.
 
Naturvårdsverket ska under året även redovisa hur arbetet och avsedda medel för nationellt och internationellt arbete med innovation av hållbara plaster har bidragit till att öka tillgången till, och efterfrågan på, miljöinnovationer och smarta lösningar för att främja utvecklingen av hållbara plaster nationellt och internationellt. I redovisningen ska framgå hur dessa insatser kan bidra till en hållbar plasthantering. 
 
Av de 78 miljoner som Naturvårdsverket tilldelats för plastområdet får en del användas för bidrag till andra.
 
 
  • Efter beslut av regeringen betalas 17.000.000 kronor ut som bidrag för att stödja kommuners arbete med att samla in och hantera plastavfall och annat avfall som flutit iland på stränder vid havet. 
  • Efter beslut av regeringen betalas 25.000.000 kronor ut som bidrag för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar från dagvatten samt från andra källor än dagvatten.
  • 3.000.000 kronor betalas ut som bidrag till Livsmedelsverket för att sammanställa kunskap om hälsorisker med mikropartiklar och nanopartiklar av plast i dricksvatten samt kartlägga förekomsten av sådana föroreningar i dricksvatten i Sverige.
  • 8.000.000 kronor betalas ut som bidrag till Väg- och transportforskningsinstitutet, VTI, för att ta fram kunskap om mikroplastutsläpp från vägtrafiken.
 

Här kan du läsa Naturvårdsverkets regleringsbrev för 2018

 

Kontakt

LenaLundberg

Ansvarig plastråvarufrågor
Head public affairs plastics
Tel direkt: +46 10 455 38 65
Tel mobil: +46 70 662 93 31
lena-lundberg.jpg
Tillbaka Tisdagen den 15 maj har IKEM sin stämma dit alla medlemsföretag är välkomna. Vi börjar kl 15.00 med de formella delarna och därefter genomförs ett seminarium tillsammans med Vetenskap & Allmänhet under rubriken #HurVetDuDet?Läs mer

I seminariet kommer bland andra forskare och föreläsare att delta, ett exempel är Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör för Svenska Dagbladet.  Dagen avslutas med middag kl 18.30 på restaurang Cabaret tvärs över gatan.  Ytterligare information om programmet kommer, men boka gärna in dagen redan nu.

Våra aktiviteter

Nya ögon på plast i arkitekturen

12 apr 2018
Nordbygg/Stockholmsmässan

Lönekartläggning kurs i IKEM:s regi

18 apr 2018
Stockholm

Kemikalielagstiftning i Sverige - Översiktskurs

18 apr 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

19 apr 2018
Stockholm

Nya Dataskyddsförordningen - Webbinarie

26 apr 2018
Webbinarie

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm