Akzo Nobel ser långsiktigt på GDPR
Tillbaka

AkzoNobel ser långsiktigt på GDPR

31 januari 2018
Den nya dataskyddsförordningen kräver ett samlat grepp om personuppgifterna. AkzoNobel arbetar systematiskt och integrerat med datasäkerhet och har satsat på workshops för att organisationen ska vara väl förberedd

På AkzoNobel har förberedelserna inför införandet av EUs nya dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation, GDPR, pågått sedan i höstas. Förordningen börjar gälla i maj.
 
- Att förändringarna skulle komma har varit känt en tid. Vi är en stor arbetsgivare och måste ha kontroll över hur vi hanterar personuppgifter. Frågan är betydelsefull även i relation till kunder, leverantörer och andra partners, säger Maria Wingård Börjesson, Manager Regional Rewards Nordics på Akzo Nobels HR-funktion.
 
- Det har varit viktigt för oss att informera organisationen om vilka förändringar som kommer kring personuppgifter. Efterfrågan på information om GDPR har också blivit allt större i organisationen.
 
Uppmärksamheten kring integritetsskydd ökar i hela samhället, pådrivet av bland annat explosionen av sociala medier.
 
- På samhällsnivå handlar det om att ge tillbaka kontrollen till individen, säger Maria Wingård Börjesson.
 
Den nya dataskyddsförordningen är en tydlig signal om att frågan ska tas på allvar. Företag som inte följer förordningen kan drabbas av straffavgifter på upp till 4 procent av global årlig omsättning, eller högst 20 miljoner euro.
 
- För Akzo Nobel är säkerhet, integritet och hållbarhet i fokus. Det är en självklarhet för alla anställda att företaget behandlar personuppgifter på ett säkert sätt i avtalsrelationer, säger Maria Wingård Börjesson.
 
Något fullständigt omtag är det dock inte tal om, eftersom företaget sedan tidigare har system för att följa kraven i den nuvarande personuppgiftslagen, PUL.
 
- Arbetet ska inte göras svårare än det är, men vissa förändringar måste vi genomföra. Fokus ligger på att medvetandegöra oss alla kring hur vi ska hantera personuppgifter. Processer och system behöver anpassas till förordningen, säger Maria Wingård Börjesson.
 

Workshops konkretiserar

Det konkreta arbetet med GDPR innebär att många medarbetare engageras.
 
- Vi har valt att arrangera ett antal workshops, där medarbetare i den aktuella verksamheten konkretiserar vad förordningen innebär i det dagliga arbetet. Från HR kommer vi att stödja verksamheten i processen, berättar Nina Rudfeldt, Compensation and Benefits Specialist Nordics, som arbetar med frågor kring GDPR, och har tagit fram ett material för att öka medvetenheten om dataskyddsförordningen i verksamheten.
 
Varje funktion i företaget berörs på sitt sätt. Inom HR beaktas olika aspekter inom till exempel talent resourcing och employer branding.
 
- Vi kommer långt genom att medvetandegöra och uppmuntra alla att ständigt förbättra vårt arbete med personuppgifter och relaterade frågor, säger Nina Rudfeldt.
 
IKEM anordnar under mars fyra Träffpunkt IKEM med föreläsningar om GDPR, speciellt med inriktning mot HR och arbetsrätt. Deltagare kommer att få praktiska tips och en checklista som är användbar i arbetet med att anpassa verksamheten till de nya reglerna.
 

Träffpunkt IKEM

5 mars Göteborg
6 mars Växjö
14 mars Stockholm
15 mars Malmö
 

Information om Träffpunkt IKEM och anmälan

Tillbaka IKEM har skickat in synpunkter till regeringen på EU-kommissionens förslag till direktiv för att minska miljöpåverkan från vissa plastprodukter. Vi anser inte att det finns stöd för de föreslagna förbuden. Om man vill motverka att plast hamnar i naturen och i våra hav, och samtidigt arbeta för ökad hållbarhet, finns det andra åtgärder som är bättre.Läs mer
- Vi anser också att marin nedskräpning är oacceptabelt och vi arbetar för att minska problemet. Det handlar om att få en effektiv avfallshantering och medvetenhet hos alla aktörer att inte skräpa ned, säger Lena Lundberg som ansvarar för plastråvarufrågor.
 
Att byta ut plast mot andra material ökar istället avfallsvolymerna, energiåtgången och koldioxidutsläppen.
Huvudsyftet med direktivet är att förebygga och minska det marina skräpet från vissa plastartiklar för engångsbruk och fiskeredskap av plast. Därför föreslår man bl.a. förbud för bomullspinnar (tops), engångsbestick, engångstallrikar, sugrör, drinkpinnar och ballongpinnar.
 
- Många engångsprodukter i plast är nödvändiga och ett svar på marknadens behov av hygien, konsumentsäkerhet, förebyggande av avfall och minskad miljöpåverkan, säger Lena Lundberg. De är resurseffektiva och kan återvinnas. I Sverige ingår redan flera av de produkter som omfattas av direktivet i producentansvaret för förpackningar.
 
Eftersom direktivet mest leder till en övergång till engångsprodukter i alternativa material, kommer inte nedskräpningen att minska, det kommer bara bestå av andra material. Byte till alternativa engångsprodukter kommer fortfarande att innebära att resurser bara används en gång.
 
Nyligen har stora delar av lagstiftningen som kopplar till en cirkulär ekonomi reviderats inom EU och EU-kommissionen presenterade i början av året en strategi för plast i en cirkulär ekonomi, den så kallade plaststrategin. 
 
- De är speciellt anmärkningsvärt att EU-kommissionen inte tar hänsyn till plaststrategin. Först uppmanas industrin att öka användningen av återvunnen plast och att finansiera lösningar som går in i denna riktning, sedan ska en stor källa till återvinningsbart plastmaterial minskas utan vetenskaplig grund. 
 
- Man kunde förväntat sig av ett direktiv som utgår ifrån plaststrategin skulle skilja mellan eller uppmuntra återvinningsbara produkter och produkter med återvunnen plast i, men i stället föreslås totalt förbud eller restriktioner för vissa återvinningsbara produkter. 
 
Det finns också en utbredd kritik mot den konsekvensanalys som EU-kommissionens har gjort av förslaget . Bland annat har inte flertalet konsekvenser utretts i tillräcklig grad trots att de lyftes i konsultationen, t ex konsekvenser och risker kopplat till hantering av livsmedel, och dess effekter kopplat till konsumenthälsoperspektivet i samband med mer begränsad tillgänglighet till mat- och dryckesförpackningar. För att åstadkomma långsiktiga och kostnadseffektiva lösningar krävs ett holistiskt synsätt som baseras på ett livscykeltänkande. Det ifrågasätts också varför inte den befintliga lagstiftningen klarar av att ta itu med nedskräpningen, särskilt för lagstiftning som är på gång att implementeras.
 
En sammanfattning av IKEM:s kommentarer på förslaget till direktiv för att minska miljöpåverkan från vissa plastprodukter:
 • det är fel att införa förbud mot en enskild produkt när det handlar om ett generellt problem med nedskräpning
 • nedskräpningen ska i stället minskas genom ändrade attityder, förbättrad avfallshantering och ökad återvinning
 • EU-kommissionen borde istället fokusera på att uppnå en cirkulär och resurseffektiv ekonomi och att förhindra nedskräpning, inte bara minska användningen av plast
 • EU-kommissionen borde först se till så att alla EU-länder genomför befintlig lagstiftning innan man går vidare med nya lagförslag. 
 • konsekvensanalysen är bristfällig och behöver utvecklas
 • åtgärderna kommer att fragmentera den inre marknaden
 • det behövs tydligare definitioner
 • åtgärderna strider mot den grundläggande proportionalitetsprincipen
 • strider mot gällande lagstiftning som det cirkulära ekonomipaketet, förpackningsdirektivet och plaststrategin
 • är diskriminerande mot plast
 • lagstiftningen bör vara evidensbaserad och transparent
   
 

Här kan du läsa IKEM:s remissvar

Bilaga 1

Bilaga 2

Här är Svenskt Näringslivs remissvar

Hösten 2017 initierade Giftinformationscentralen, GIC, och Kemikalieinspektionen, KemI, ett arbete som syftar till att minska antalet oavsiktliga förgiftningar med etylenglykol. Branschen, däribland IKEM, bjöds in till diskussion och om ett par veckor är det dags för ett uppföljande möte. Inför mötet vill vi gärna veta om företagen vidtagit några åtgärder med anledning av överenskommelsen från 2004, vilken aktualiserades i början av året. Läs mer

Våra aktiviteter

Chefs- och ledarskapsutbildning

28-29-aug 2018
Stockholm/Hesselby Slott

Värt att veta om plast

17 sep 2018
Stockholm

Värt att veta om plast

18 sep 2018
Stockholm

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Konflikthantering

04 okt 2018
Stockholm

Ny som ledare

09-10-okt 2018
Stockholm