Camilla Backlund och Märit Hammarström.
Tillbaka

Arbetsmiljönätverk ger möjlighet till utveckling

26 januari 2018
- Utbytet mellan kollegor inom arbetsmiljöområdet har gett oss inspiration för att arbeta vidare och förbättra våra arbetsmiljörutiner, säger Agneta Strömberg på Valneva om sitt deltagande i IKEM:s arbetsmiljönätverk.

IKEM håller i ett arbetsmiljönätverk med deltagare från medlemsföretagen som träffas ett par gånger om året för att utbyta erfarenheter, diskutera och informera kring arbetsmiljöfrågor.  
 
- Utifrån behov och idéer bjuder vi även in föreläsare för kompetensutveckling och möjlighet till djupare diskussioner i specifika ämnen berättar Märit Hammarström, expert kemisk arbetsmiljö på IKEM.
 

Intresserade är välkomna 

 
- Vi vill gärna erbjuda fler från våra medlemsföretag att engagera sig och ta del av allt det som nätverket ger, säger Camilla Backlund, expert arbetsmiljö på IKEM. 
 
Nätverket möjliggör också kontakt med branschkollegor mellan mötena i specifika frågor som rör arbetsmiljöområdet. Som medlem i nätverket får du också möjlighet att vara med och påverka nya lagar och regler exempelvis i samband med att IKEM ska svara på remisser.
 
Ett tjugotal personer är med i nätverket och de har sin profession inom arbetsmiljöområdet, till exempel arbetsmiljöingenjör eller arbetsmiljösamordnare. Ulla Ericsson, Agneta Strömberg och Linda Wålinder är tre av deltagarna i nätverket. 
 

Bra möjlighet att diskutera med andra 

 
- Jag har varit med sedan nätverket startade, berättar Ulla Ericsson som är EHS-specialist på GE Healthcare i Uppsala.
 
 
- Nätverket gör att jag får träffa personer på andra företag i samma roll som jag själv. Det är också en bra möjlighet att träffa IKEM och via dem få information från till exempel Arbetsmiljöverket. Många gånger är man ensam i sin egen organisation och i nätverket får jag tips och inspiration och kan diskutera hur andra gör med exempelvis elektromagnetiska fält, laboratoriesäkerhet eller arbetstillstånd. 
 
- Jag kan rekommendera andra att engagera sig att vara med eftersom nätverket ger mycket, avslutar Ulla Ericsson. 
 

Tidig information

 
Agneta Strömberg, ansvarig för EHS på Valneva, är också med i nätverket. 
 
- Jag är med för att för att få utbyta tankar och idéer inom arbetsmiljöområdet med kollegor i olika branscher. Att tidigt få information om vad som är på gång gällande regelverket är också bra. Utbytet mellan kollegor inom arbetsmiljöområdet har gett oss inspiration för att arbeta vidare och förbättra våra arbetsmiljörutiner.
 
Skulle du rekommendera andra att engagera sig i nätverket?
 
- Ja det finns en vinning med att vara med i detta om man vill se utanför sin egen box, vilket är nyttigt ibland, avslutar Agneta Strömberg. 
 

Inspiration och goda exempel

 
Linda Wålinder på AstraZeneca, ser bland annat nätverket som en del i sin kompetensutveckling. 
 
- Nätverket ger inspiration och vi delar med oss av goda exempel till varandra. Dessutom ger det möjlighet att diskutera frågor inom säkerhet, hälsa och arbetsmiljö med andra personer i liknande roller. Man får också möjlighet att ta del av nyheter inom arbetsmiljöområdet.
 
- Jag rekommenderar verkligen andra att engagera sig i IKEM:s arbetsmiljönätverk, avslutar Linda Wålinder. 
 
Du är varmt välkommen att höra av dig till Märit Hammarström eller Camilla Backlund om du är intresserad av att delta i nätverket. Deras kontaktuppgifter hittar du nedan. 
 

Relaterad artikel: Informationssystem stödjer arbetsmiljöarbetet
 

Läs mer om IKEM:s arbetsmiljönätverk

 

Kontakt

CamillaBacklund

Rådgivare arbetsmiljö
Adviser Occupational Safety & Health
Tel direkt: +46 10 455 38 88
Tel mobil: +46 70 682 72 29
CamillaBacklund.jpg

MäritHammarström

Ansvarig kemisk arbetsmiljö
Head occupational health & safety, chemicals
Tel direkt: +46 10 455 38 57
Tel mobil: +46 70 569 81 61
marit-hammarstrom.jpg
Tillbaka IKEM har skickat in synpunkter till regeringen på EU-kommissionens förslag till direktiv för att minska miljöpåverkan från vissa plastprodukter. Vi anser inte att det finns stöd för de föreslagna förbuden. Om man vill motverka att plast hamnar i naturen och i våra hav, och samtidigt arbeta för ökad hållbarhet, finns det andra åtgärder som är bättre.Läs mer
- Vi anser också att marin nedskräpning är oacceptabelt och vi arbetar för att minska problemet. Det handlar om att få en effektiv avfallshantering och medvetenhet hos alla aktörer att inte skräpa ned, säger Lena Lundberg som ansvarar för plastråvarufrågor.
 
Att byta ut plast mot andra material ökar istället avfallsvolymerna, energiåtgången och koldioxidutsläppen.
Huvudsyftet med direktivet är att förebygga och minska det marina skräpet från vissa plastartiklar för engångsbruk och fiskeredskap av plast. Därför föreslår man bl.a. förbud för bomullspinnar (tops), engångsbestick, engångstallrikar, sugrör, drinkpinnar och ballongpinnar.
 
- Många engångsprodukter i plast är nödvändiga och ett svar på marknadens behov av hygien, konsumentsäkerhet, förebyggande av avfall och minskad miljöpåverkan, säger Lena Lundberg. De är resurseffektiva och kan återvinnas. I Sverige ingår redan flera av de produkter som omfattas av direktivet i producentansvaret för förpackningar.
 
Eftersom direktivet mest leder till en övergång till engångsprodukter i alternativa material, kommer inte nedskräpningen att minska, det kommer bara bestå av andra material. Byte till alternativa engångsprodukter kommer fortfarande att innebära att resurser bara används en gång.
 
Nyligen har stora delar av lagstiftningen som kopplar till en cirkulär ekonomi reviderats inom EU och EU-kommissionen presenterade i början av året en strategi för plast i en cirkulär ekonomi, den så kallade plaststrategin. 
 
- De är speciellt anmärkningsvärt att EU-kommissionen inte tar hänsyn till plaststrategin. Först uppmanas industrin att öka användningen av återvunnen plast och att finansiera lösningar som går in i denna riktning, sedan ska en stor källa till återvinningsbart plastmaterial minskas utan vetenskaplig grund. 
 
- Man kunde förväntat sig av ett direktiv som utgår ifrån plaststrategin skulle skilja mellan eller uppmuntra återvinningsbara produkter och produkter med återvunnen plast i, men i stället föreslås totalt förbud eller restriktioner för vissa återvinningsbara produkter. 
 
Det finns också en utbredd kritik mot den konsekvensanalys som EU-kommissionens har gjort av förslaget . Bland annat har inte flertalet konsekvenser utretts i tillräcklig grad trots att de lyftes i konsultationen, t ex konsekvenser och risker kopplat till hantering av livsmedel, och dess effekter kopplat till konsumenthälsoperspektivet i samband med mer begränsad tillgänglighet till mat- och dryckesförpackningar. För att åstadkomma långsiktiga och kostnadseffektiva lösningar krävs ett holistiskt synsätt som baseras på ett livscykeltänkande. Det ifrågasätts också varför inte den befintliga lagstiftningen klarar av att ta itu med nedskräpningen, särskilt för lagstiftning som är på gång att implementeras.
 
En sammanfattning av IKEM:s kommentarer på förslaget till direktiv för att minska miljöpåverkan från vissa plastprodukter:
 • det är fel att införa förbud mot en enskild produkt när det handlar om ett generellt problem med nedskräpning
 • nedskräpningen ska i stället minskas genom ändrade attityder, förbättrad avfallshantering och ökad återvinning
 • EU-kommissionen borde istället fokusera på att uppnå en cirkulär och resurseffektiv ekonomi och att förhindra nedskräpning, inte bara minska användningen av plast
 • EU-kommissionen borde först se till så att alla EU-länder genomför befintlig lagstiftning innan man går vidare med nya lagförslag. 
 • konsekvensanalysen är bristfällig och behöver utvecklas
 • åtgärderna kommer att fragmentera den inre marknaden
 • det behövs tydligare definitioner
 • åtgärderna strider mot den grundläggande proportionalitetsprincipen
 • strider mot gällande lagstiftning som det cirkulära ekonomipaketet, förpackningsdirektivet och plaststrategin
 • är diskriminerande mot plast
 • lagstiftningen bör vara evidensbaserad och transparent
   
 

Här kan du läsa IKEM:s remissvar

Bilaga 1

Bilaga 2

Här är Svenskt Näringslivs remissvar

Hösten 2017 initierade Giftinformationscentralen, GIC, och Kemikalieinspektionen, KemI, ett arbete som syftar till att minska antalet oavsiktliga förgiftningar med etylenglykol. Branschen, däribland IKEM, bjöds in till diskussion och om ett par veckor är det dags för ett uppföljande möte. Inför mötet vill vi gärna veta om företagen vidtagit några åtgärder med anledning av överenskommelsen från 2004, vilken aktualiserades i början av året. Läs mer

Våra aktiviteter

Chefs- och ledarskapsutbildning

28-29-aug 2018
Stockholm/Hesselby Slott

Värt att veta om plast

17 sep 2018
Stockholm

Värt att veta om plast

18 sep 2018
Stockholm

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Konflikthantering

04 okt 2018
Stockholm

Ny som ledare

09-10-okt 2018
Stockholm