Tillbaka

Återvinning av fosfor på industrins hållbarhetsagenda

26 juni 2017
Industrin använder sin innovationskraft för att bidra till ett hållbarare samhälle. Ett exempel är en metod för återvinning av bristvaran fosfor. Metoden visas i Almedalen inom ramen för Industrins hållbarhetsagenda.

Av aska från förbränt avloppsslam går det att återvinna en mycket ren form av fosfor, som då återigen kommer till användning, framför allt för framställning av konstgödsel.
 
Fosforåtervinningen är ett exempel på innovation som presenteras i Almedalen inom ramen för ”Industrins hållbarhetsagenda”, en mötesplats inom Industriområdet med seminarier och debatter. Temat är FN:s Agenda 2030 och de hållbarhetsmål som där formulerats för att stater, näringsliv och privatpersoner ska kunna arbeta tillsammans för hållbarhet.
 

Aska till fosfor

Återvinningsmetoden kallas för Ash2Phos – aska till fosfor – och är i fokus för ett teknik- och utvecklingssamarbete mellan EasyMining och Kemira Kemi. Företagens gemensamma mål är att etablera en produktionsanläggning i Helsingborg, där Kemira i dag redan har verksamhet.
 
- Fosfor är en viktig substans för allt levande, men ämnet finns i väldigt begränsad omfattning i Europa. Vi är beroende av import av fosfatmineralet apatit, framför allt från Marocko, vilket innebär att den politiska risken är stor, säger Bengt Hansen, på Kemira Kemi.
 

Kostnadseffektivt

- På Kemira har vi länge arbetat med att ta bort fosfor från avloppsvatten för att minska övergödningen av sjöar och hav, och vi har tidigare tittat på möjligheten att återvinna fosfor ur avloppsvatten och slam. Det är viktigt att sträva mot en cirkulär ekonomi. Tillsammans med EasyMining går vi nu vidare med detta arbete. Deras metod är väldigt intressant och dessutom kostnadseffektiv. Den kombinerar kemiska processer på ett smart sätt.
 
EasyMining, ägt av Ragn-Sells och familjen Sellberg, är företaget som har skapat processen Ash2Phos. Tekniken har en hög återvinningsgrad av fosfor, och bidrar därför till att minska behovet av uttag av ny råvara från naturen.
 
EasyMining utgår i sin process från aska av avloppsslam som har genomgått förbränning.
 

Ökande kvalitetskrav

- I Sverige har det hittills inte funnits behov av förbränning av  slam, eftersom slammet håller en god kvalitet. Men med ständigt ökande kvalitetskrav kommer behovet av förbränning att öka i framtiden, säger Bengt Hansen.
 
I Sverige återanvänds ungefär en fjärdedel av avloppsslammet som näringsmedel och jordförbättrare genom att spridas på åkrarna, medan 75 procent används som fyllnadsmaterial och annat.
 
- Dessa 75 procent borde hanteras på ett bättre sätt, så att fosforn verkligen återvinns. Slammet skulle med fördel kunna förbrännas, i linje med de krav som ställs i till exempel Tyskland, Schweiz och Nederländerna, säger Jan Svärd på EasyMining.
 

Laksand blir insatsvara

Efter förbränningen går det att utvinna fosfor som är nästan helt fri från tungmetaller som kadmium, vilket gör den återvunna produkten bättre än ny råvara. Även järn och aluminium kan utvinnas ur askan och återanvändas för tillverkning av salter som används för rening av fosfor från avloppsvatten. Den rena laksand som återstår efter processen kan användas som insatsvara vid tillverkning av betong och asfalt. Endast 0,3 procent av materialet är oanvändbart.
 
- Fosfor är en av byggstenarna i DNA och är ett livsnödvändigt ämne. Utan konstgödsel skulle en stor del, kanske upp till hälften, av världens livsmedelsproduktion upphöra och många människor svälta. Men fosfor är också förknippat med ett antal problem som vi försöker bidra till att lösa, säger Jan Svärd.
 
”Industrins hållbarhetsagenda – innovationer för att uppnå FN:s hållbarhetsmål 2030” arrangeras den 5 juli kl 10.00-15.00 på Industriområdet i Almedalen. Arrangör är IKEM - Innovations- och kemiindustrierna, Jernkontoret, Livsmedelsföretagen, Skogsindustrierna, Svemin, Teknikföretagen och TEKO. Mötesplatsen är en del av Industrin tar matchen.
 

Tillbaka Status, kvalitet och matchning, SKM, är ett nationellt ESF-projekt där Teknikcollege under tre år kommer att fokusera på angelägna utvecklingsfrågor för svensk industris kompetensförsörjning på lång sikt. För att industrin ska kunna fortsätta bidra till sysselsättning och välstånd är det mycket viktigt att det finns kvalificerade medarbetare för företagen att anställa.Läs mer

- Att vi tilldelats finansiellt stöd till en summa av 35 miljoner kronor innebär en enorm potential till vidare utveckling för alla engagerade inom Teknikcollege. Kopplat till våra tre områden kommer vi nu växla upp och intensifiera arbetet under projektets tre år. Det innebär att Teknikcollege, som redan idag är en stark och väl etablerad plattform inom kompetensförsörjning för industrin, kan engagera fler företag, fler kommuner samt skapa ett större engagemang hos både Industrirådet och de certifierade regionerna, säger Adela Martinovic, vd Riksföreningen Teknikcollege Sverige.

Projektet kommer att fokusera på tre viktiga områden:

 • Stärkt regional samordning.

Stärka kopplingen mellan industriföretagens kompetensbehov regionalt och tillgången på utbildning i regionen.

 • Ökad kvalitet i utbildning.

Stärka studenters anställningsbarhet genom att öka utbildningarnas relevans

 • Ökad kännedom och attraktionskraft för industrirelevanta utbildningar.

Identifiera och implementera en röd tekniktråd med rätt insatser mot rätt målgrupp i rätt tid.

Vad kan våra medlemsföretag/medlemmar få ut av SKM?

För industriföretag runt om i Sverige är vinsterna med Status, kvalitet och matchning många. Bland annat är ambitionen att ge företagen verktyg för att långsiktigt säkerställa behovet av kompetent arbetskraft. Förutom en ökad möjlighet till att styra utbildningar så att de motsvarar industrins framtida behov av kompetens, öppnas även arenor för att träffa framtida medarbetare.

Fem punkter om vad vi kan förvänta oss av SKM:

 • En röd tråd av insatser mot presumtiva studerande. Projektet ska resultera i att fler ungdomar söker yrkesutbildningar. Fokus på mentorskap genom samtliga utbildningsnivåer. Självklart omfattar detta även arbete med jämställdhet och mångfaldsinkludering.
   
 • Stöd för att öka företagens engagemang och påverkan inom Teknikcollege. Det ska finnas bra förutsättningar för att arbeta långsiktigt och strategiskt med Teknikcollege och kompetensförsörjningsfrågor.
   
 • Möjlighet för företagen att arbeta med branschvalidering samt möjlighet för utbildningsanordnarna att fortbilda lärare i validering.
   
 • Smarta verktyg för ökad kvalitetsuppföljning för samverkan mellan företag och utbildning.
   
 • Verktyg för kvalitetssäkrad handledarutbildning och företagsförlagt lärande med fokus på trepartssamtal med företagshandledare, utbildningsanordnare och studerande.

 

Projektet drivs, samordnas och administreras av Riksföreningen Teknikcollege Sverige. För frågor kopplat till projektet, kontakta Johan Ståhl, johan.stahl@teknikcollege.se

Läs mer på Teknikcollege webbplats
 

Följ projektet i sociala medier #SKM

 

EU-kommissionen har föreslagit en förändring av tillståndslistan till REACH (Annex XIV) för fyra stycken ftalater: bis (2-ethylhexyl) ftalat (DEHP), dibutyl ftalat (DBP), benzyl butyl ftalat (BBP) och diisobutyl ftalat (DIBP). Detta leder till krav på tillstånd också för användning i material för livsmedelskontakt och i medicintekniska produkter. Förslaget är nu ute på remiss. Sista dag för att skicka in åsikter om konsultationen är den 6 augusti.Läs mer

Våra aktiviteter

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

09-10-okt 2018
Stockholm

Kemikaliedagarna

17-18-okt 2018
Göteborg

Förhandlingsteknik - IKEM kurs i förhandlingsteknik

22-23-okt 2018
Stockholm

IKEM ALL-dag Norrköping

19 nov 2018
Norrköping

IKEM ALL-dag Karlskoga

20 nov 2018
Karlskoga