Tillbaka

Återvinning av fosfor på industrins hållbarhetsagenda

26 juni 2017
Industrin använder sin innovationskraft för att bidra till ett hållbarare samhälle. Ett exempel är en metod för återvinning av bristvaran fosfor. Metoden visas i Almedalen inom ramen för Industrins hållbarhetsagenda.

Av aska från förbränt avloppsslam går det att återvinna en mycket ren form av fosfor, som då återigen kommer till användning, framför allt för framställning av konstgödsel.
 
Fosforåtervinningen är ett exempel på innovation som presenteras i Almedalen inom ramen för ”Industrins hållbarhetsagenda”, en mötesplats inom Industriområdet med seminarier och debatter. Temat är FN:s Agenda 2030 och de hållbarhetsmål som där formulerats för att stater, näringsliv och privatpersoner ska kunna arbeta tillsammans för hållbarhet.
 

Aska till fosfor

Återvinningsmetoden kallas för Ash2Phos – aska till fosfor – och är i fokus för ett teknik- och utvecklingssamarbete mellan EasyMining och Kemira Kemi. Företagens gemensamma mål är att etablera en produktionsanläggning i Helsingborg, där Kemira i dag redan har verksamhet.
 
- Fosfor är en viktig substans för allt levande, men ämnet finns i väldigt begränsad omfattning i Europa. Vi är beroende av import av fosfatmineralet apatit, framför allt från Marocko, vilket innebär att den politiska risken är stor, säger Bengt Hansen, på Kemira Kemi.
 

Kostnadseffektivt

- På Kemira har vi länge arbetat med att ta bort fosfor från avloppsvatten för att minska övergödningen av sjöar och hav, och vi har tidigare tittat på möjligheten att återvinna fosfor ur avloppsvatten och slam. Det är viktigt att sträva mot en cirkulär ekonomi. Tillsammans med EasyMining går vi nu vidare med detta arbete. Deras metod är väldigt intressant och dessutom kostnadseffektiv. Den kombinerar kemiska processer på ett smart sätt.
 
EasyMining, ägt av Ragn-Sells och familjen Sellberg, är företaget som har skapat processen Ash2Phos. Tekniken har en hög återvinningsgrad av fosfor, och bidrar därför till att minska behovet av uttag av ny råvara från naturen.
 
EasyMining utgår i sin process från aska av avloppsslam som har genomgått förbränning.
 

Ökande kvalitetskrav

- I Sverige har det hittills inte funnits behov av förbränning av  slam, eftersom slammet håller en god kvalitet. Men med ständigt ökande kvalitetskrav kommer behovet av förbränning att öka i framtiden, säger Bengt Hansen.
 
I Sverige återanvänds ungefär en fjärdedel av avloppsslammet som näringsmedel och jordförbättrare genom att spridas på åkrarna, medan 75 procent används som fyllnadsmaterial och annat.
 
- Dessa 75 procent borde hanteras på ett bättre sätt, så att fosforn verkligen återvinns. Slammet skulle med fördel kunna förbrännas, i linje med de krav som ställs i till exempel Tyskland, Schweiz och Nederländerna, säger Jan Svärd på EasyMining.
 

Laksand blir insatsvara

Efter förbränningen går det att utvinna fosfor som är nästan helt fri från tungmetaller som kadmium, vilket gör den återvunna produkten bättre än ny råvara. Även järn och aluminium kan utvinnas ur askan och återanvändas för tillverkning av salter som används för rening av fosfor från avloppsvatten. Den rena laksand som återstår efter processen kan användas som insatsvara vid tillverkning av betong och asfalt. Endast 0,3 procent av materialet är oanvändbart.
 
- Fosfor är en av byggstenarna i DNA och är ett livsnödvändigt ämne. Utan konstgödsel skulle en stor del, kanske upp till hälften, av världens livsmedelsproduktion upphöra och många människor svälta. Men fosfor är också förknippat med ett antal problem som vi försöker bidra till att lösa, säger Jan Svärd.
 
”Industrins hållbarhetsagenda – innovationer för att uppnå FN:s hållbarhetsmål 2030” arrangeras den 5 juli kl 10.00-15.00 på Industriområdet i Almedalen. Arrangör är IKEM - Innovations- och kemiindustrierna, Jernkontoret, Livsmedelsföretagen, Skogsindustrierna, Svemin, Teknikföretagen och TEKO. Mötesplatsen är en del av Industrin tar matchen.
 

Sverige har en nästintill helt koldioxidfri elproduktion.
Sverige har en nästintill helt koldioxidfri elproduktion.
Tillbaka Flera utspel i Almedalen handlade om hur industrin kan minska koldioxidutsläppen med hjälp av elektrifiering. En metod som fungerar bra på grund av att vi i Sverige har en nästintill helt koldioxidfri elproduktion. Några av IKEM:s medlemsföretag som medverkade var exempelvis Preem och Cementa. Nu visar kemiindustrin i Europa att man även vill vara en aktör när det gäller övergången till förnybar energi.Läs mer
Förnybar energi uppmärksammas nu stort i Europa. En växande trend är att stora företag, inklusive ledande industriella aktörer, åtar sig att redan på kort sikt gå över till 100% förnybar kraft genom Power Purchase Agreements (PPA). Tidigare i år ledde exempelvis AkzoNobel arbetet med att bilda ett konsortium som ska utvinna energi från en vindpark i Nederländerna. Ett led i åtagandet att vara koldioxidneutralt år 2050. 
 
Den europeiska kemiindustrins branschorganisation Cefic stödjer även ett evenemang för förnybar energi som WindEurope och SolarPower Europe är värdar för. Tanken är att det ska bli en serie av årliga evenemang. 
 
För att koppla ihop köpare och säljare av förnybar energi arrangeras även den första "RE-Source 2017" den 11 oktober 2017 i Bryssel. Stora energikonsumenter, bl a kemiföretag och Google, vill samverka med förnybara energiproducenter och politiker för att Europa ska kunna dra full nytta av konkurrenskraftig och tillförlitlig förnybar energiproduktion.

 

Läs hela pressmeddelandet från CEFIC Large energy consumers hungry for green power 

Lena Lundberg ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM. Hur återvinningsbar en förpackning är påverkas av val av plast, tryck, lim med mera och efterfrågan på materialet. Nu drar landets producenter igång en satsning för mer återvinningsbara förpackningar. Alla måste sträva mot ett cirkulärt tänkande, där tomma förpackningar ses som råvara till ny produktion. Lena Lundberg ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM, deltog i seminarium arrangerad av Dagens Nyheter och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen i Almedalen.Läs mer

Våra aktiviteter

IKEM:s kurs i arbetsmiljö Chefen och arbetsmiljön

05 sep 2017
Malmö

Bra Lönebildning - Strategiskt lönearbete

12 sep 2017
Malmö

Plasten, världens bästa material

13 sep 2017
Trioplast, Smålandsstenar

Innovationsutbildning

15 sep 2017
Stockholm respektive via webb

MBL-förhandlingen - kurs i ikem regi

20 sep 2017
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

03-04-okt 2017
Stockholm

Träffpunkt IKEM Malmö

10 okt 2017
Malmö