Tillbaka

Ekonomiskt stöd till arbetsgivare för rehabilitering av anställda

21 januari 2015
Vi vill påminna om att arbetsgivare har möjlighet att söka ekonomiskt stöd för rehabilitering av anställda – via Försäkringskassan och via AFA Försäkring.

Arbetsgivare kan sedan 1 april ansöka om arbetsplatsnära stöd hos Försäkringskassan. Det nya stödet är avsett att ersätta del av arbetsgivarens kostnader för rehabiliterings­insats från och med den 1 januari 2014. Det arbetsplatsnära stödet har ansökts av få företag, endast en fjärdedel av stödet för innevarande år har använts.

För år 2014 är 30 miljoner kronor avsatt för arbetsplatsnära stöd, varav knappt 8 miljo­ner betalats ut hittills, merparten till kommun och landsting. För 2015 och 2016 är 50 respektive 100 miljoner avsatt för arbetsplatsnära stöd. Stödet till arbetsgivaren lämnas i mån av tillgång på medel, varför arbetsgivaren rekommenderas att kontinuerligt ansöka om stödet.

Vad är arbetsplatsnära stöd – och hur söker arbetsgivare ersättning?

Med arbetsplatsnära stödinsats avses en insats antingen för att förebygga ett sjukfall eller för att utreda en arbetstagares arbetsrelaterade och icke arbetsrelaterade sjukdomar och skador samt initiera åtgärder för arbetstagarens återgång i arbete. Det arbetsplatsnära stödet är en utredande insats. Med arbetsplatsnära stödinsats avses inte medicinsk eller annan behandling. Stödet kan handla om till exempel hjälp att kartlägga behov av anpassning av den anställdes arbetsuppgifter och arbetstider, eller för konsultation kring arbetshjälpmedel. Stödet kan således användas till alla anställda både i förebyggande syfte eller i ett pågående sjukfall.

Hur söker man ersättning
Arbetsgivaren ansöker skriftligen om stödet hos Försäkringskassan. Försäkringskassan beslutar om utbetalning av stöd till arbetsgivaren. Det arbetsplatsnära stödet betalas direkt till arbetsgivaren för delar av dennes kostnader för köp av tjänster av en anordnare som har godkänts av Försäkringskassan; företagshälsovård eller annan anordnare med likvärdig kompetens. Bidraget lämnas för halva beloppet, dock max 7.000 kronor per insats. En anställd kan vara föremål för flera insatser.

► Vid frågor om arbetsplatsnära stöd kontakta Försäkringskassans Kundcenter för partner på 0771-17 90 00.

I tillägg till stödet från Försäkringskassan kan arbetsgivaren från AFA Försäkring få ekonomisk ersättning för upp till hälften av kostnader för rehabiliteringsinsatser när en anställd genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering.

Svenskt Näringsliv och LO har genom den gemensamma AGS-fonden avsatt medel för individuell rehabilitering av anställda. Arbetsgivare kan få ekonomisk ersättning för hälften av kostnaderna för arbetslivsinriktad rehabilitering av en anställd som omfattas av Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS).

Vad är AGS rehabiliteringsstöd

Ersättningen gäller både arbetslivsinriktad rehabilitering och insatser som görs i förebyggande syfte. Ersättning kan beviljas för exempelvis stresshanteringskurser, rygg och ledkurser, motivationskurser, livsstilsförändringskurser, psykologsamtal eller missbruksbehandling. Ersättning betalas inte för lönekostnader, tekniska hjälpmedel eller om maskiner eller arbetsplatser behöver byggas om.

Förutsättningarna för rätt till stöd från AGS-fonden är:

  1. Den anställde måste omfattas av avtalsgruppsjukförsäkringen, AGS eller av efterskydd i försäkringen.
  2. Det finns ett styrkt rehabiliteringsbehov.
  3. Det finns en plan för återgång i arbete.

Vid en insats som görs i förebyggande syfte kan ersättning betalas under tid då Försäkringskassan betalar förebyggande sjukpenning. För missbruks- eller beroendebehandling och behandlingssamtal hos psykolog och legitimerad psykoterapeut kan ersättning beviljas utan att sjukpenning enligt 27 kap 6 § SFB beviljats av Försäkringskassan.

Hur söker man ersättning

Ansökan kan göras av arbetsgivaren, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Ansökan om ersättning görs hos AFA Försäkring som fattar beslut i varje enskilt ärende om ersättning kan lämnas. Arbetsgivaren måste bifoga en fullmakt från den anställde till ansökan om ersättning för individuell rehabilitering.

Ansökan skickas till:
AFA Försäkring
Rehabilitering
106 27 Stockholm

Läs mer om rehabiliteringsstöd på AFA Försäkring

► Du kan även kontakta Svenskt Näringslivs Försäkringsinformation – för arbetsgivare (Finfa),  010-45 53 800.

► Ytterligare information finns även på Finfas webbplats www.finfa.se

IKEM kommenterar felaktigheter om plast i ett inslag i Aktuellt.
IKEM kommenterar felaktigheter om plast i ett inslag i Aktuellt.
Tillbaka Många har reagerat på inslaget i Aktuellt om plast den 14 februari. IKEM har nu skickat en kommentar till redaktionen om de sakfel som förekom både i inslaget och i den efterföljande chatten med Magnus Breitholtz, professor i ekotoxikologi.Läs mer

– Eftersom vi är mycket engagerade frågan om marin nedskräpning reagerade vi direkt på de sakfel som förekom i inslaget och chatten, säger Pontus Alm som ansvarar för plastbearbetningsfrågor på IKEM. Om SVT ska leva upp till kravet på opartiskhet bör även personer som företräder plastbranschen bjudas in i diskussionen.

Här är IKEM:s kommentarer till inslaget i Aktuellt

Sverige är ett bättre föredöme än Frankrike

I inslaget framhålls Frankrike som ett föredöme när det gäller arbetet med att minska nedskräpningen av plast i haven. Men Sverige och många andra länder i Europa bidrar betydligt mindre till nedskräpningen av haven än Frankrike.

Frankrike lägger fortfarande nästan 40 % av sitt plastavfall på soptipp, vilket är sämre än genomsnittet i EU ligger på 30 %. Frankrike återvinner bara 20 % av sitt plastavfall. Vi i Sverige återvinner nästan 40 %, och genomsnittet i EU är ca 26 %. 2015 presenterade forskare från USA och Australien en omfattande studie i tidskriften Science. Forskarna hade studerat alla de 192 länder som har kustzoner mot världshaven. I dessa länder produceras nästan 100 miljoner ton plastskräp per år, varav mellan 5 och 13 miljoner ton hamnar i haven. Forskarna uppskattar att mängden misskött plast är 4 gånger större per person i Frankrike än i Sverige, som är ett av de bästa länderna.

Användningen av plast minskar klimatpåverkan

Enligt Magnus Breitholtz, som i inslaget kallas plastexpert, är plastanvändningen dålig för klimatet på grund av att plast framställs ur råolja. Det han inte känner till är att användningen av plast ändå är positivt för klimatet.

Plast används bland annat för att det ger lättare produkter och minska energiåtgången. En studie visar att om vi skulle byta ut dagens plastanvändning inom EU till alternativa material skulle energiåtgången öka med 57 % och utsläppen av växthusgaser öka med 61 %.

När användningen av återvunnen eller biobaserad plast ökar kommer klimatpåverkan från plastanvändningen att minska ännu mer i förhållande till andra material.

Plast flyter, annat skräp sjunker

I inledningen säger ni att varje år hamnar 13 miljoner ton skräp i haven och det mesta är plast.

Det som skiljer plasten från andra material är att många plaster är lätta och därför flyter, medan glas och metall sjunker. Plasten blir därför ett mer synligt problem men det är lika illa att vi fyller havsbottnarna med skräp. Det är därför fel att bara fokusera på plast när vi talar om problemet med nedskräpning.

Om vi skulle byta ut plastprodukterna till alternativa material kommer även avfallsvolymerna att öka. En studie har visat att om vi skulle byta ut dagens plastanvändning inom EU till alternativa material skulle avfallsvolymen öka fyra gånger.

Marin nedskräpning är alltså en större fråga än bara en fråga om plast. Problemet beror främst på dålig avfallshantering, brist på infrastruktur, bristande kunskap om konsekvenserna, bristen på tillräcklig lagstiftning och tillsyn samt bristande ekonomiska resurser.

IKEM:s kommentarer till svaren i chatten
Efter Aktuellt svarade Magnus Breitholtz, professor i ekotoxikologi, på frågor från tittarna under rubriken ”Chatta med plastexperten”.

– Magnus Breitholtz är säkert en duktig ekotoxikolog men någon plastexpert är han inte, säger Lena Lundberg som ansvarar för plastråvarufrågor på IKEM. Om SVT vill leva upp till målsättningen om saklighet hoppas vi att de vill åtgärda den felaktiga information som spreds via chatten.

Här är exempel på felaktig information i chatten:

1. ”Ett golv tillverkat av PVC kan innehålla höga halter av lösningsmedel, flamskyddsmedel och mjukgörare”

Det stämmer inte att ett PVC-golv innehåller höga halter av lösningsmedel eller flamskyddsmedel.

2. ”Någon märkning finns dock inte som du som konsument kan se på den typen av förpackningar.” svarar Magnus på frågan om hur man ska tänka kring plastförpackningar som vi har mat i, och värmer upp i mikron.

Det stämmer inte för det finns märkning för produkter som ska användas i kontakt med livsmedel (symbolen "glas och gaffel" eller texten "för kontakt med livsmedel"). Är det uppenbart att produkten är avsedd för livsmedel behövs ingen märkning. Det finns också märkning för förpackningar/produkter som ska klara av att användas i mikrovågsugn (symbolen mikrovågsugn).

Läs här på Livsmedelsverkets webbplats på sidan Får all sorts plast användas i livsmedelsförpackningar?


3.”Rent generellt är lagstiftningen 1. ok för produkter som tillverkas inom EU, mindre bra för produkter som vi importerar.” svarar Magnus på frågan om vi inte har regler som reglerar att inte plasten innehåller tillsatser som är skadliga.

Detta ger en felaktig bild av plastprodukternas säkerhet för konsumenterna. Det finns en övergripande produktlagstiftning för konsumentprodukter som säger att dessa ska vara säkra. Det finns också speciallagstiftningar för en lång rad produkter, som leksaker och material i kontakt med livsmedel. Dessa produktlagstiftningar gäller oavsett om produkten har tillverkats inom EU eller utanför. Sedan är det viktigt att myndigheterna kontrollerar att lagstiftningen följs.

4.  Svaret på frågan ”Jag har en gammal plastmatta som täcker golven. Hur kan jag få reda på om det finns farliga kemikalier som läcker ut från plasten?” Magnus svarar Hej, det är svårt om du inte kan få någon att analysera golvet. Vet inte om det är någon tröst, men mattan har sannolikt gett ifrån sig mycket av de kemikalier som den kan ge ifrån sig redan. Det är dock en fråga som många ställer sig, riva ut något som kanske inte längre läcker, eller sätta in en ny matta? Det är svårt. 
och följdfrågan: Följdfråga: Till vem kan man vända sig för att få plasten på golvet analyserat? Magnus svarar: Det finns kommersiella lab som utför analyser. Risken är att det är billigare att byta ut golvet än att få reda på om det innehåller farliga kemikalier...

Ett bättre svar hade varit att det är högst osannolikt att själva golvet avger farliga kemikalier i sådana nivåer att det skulle innebära någon risk. Det som har varit problem med emissioner kopplat till golv rör inte själva golvet utan hela golvkonstruktionen, det vill säga underlag, lim och golv. Här är det viktigt att både lim och avjämningsmassa är anpassade till underlag och beläggningsmaterial, samt att man undviker fuktproblem. För att upptäcka sådana problem hjälper det inte att skicka golvet på analys.

Magnus svar leder tyvärr till onödig oro eller att ett gammalt golv byts ut i onödan.

5. På frågan ”Är det någon plastsort som är mest skadlig för miljön? alternativt användning” svarar Magnus: Ja, det är stor skillnad på olika plastsorter. Kolla SNFs hemsida, de har en bra översikt om du vill veta mer.

Dels är inte plasterna mer eller mindre skadliga för miljön. När man tillverkar dem är miljöbelastningen olika, som energiåtgång, koldioxidutsläpp, åtgång av olika råvaror. Däremot är det inte relevant att ranka dem efter miljöbelastningen vid tillverkningen eftersom de har olika egenskaper och därför passar olika bra för olika funktioner. Den relevanta frågan är därför vilken plast som har lägst miljöpåverkan i en speciell produkt.

Positiva besked från Europaparlamentet om utsläppshandeln. Europaparlamentet har efter behandling i industri- respektive miljöutskottet nu levererat sina synpunkter på hur det europeiska utsläppshandelssystemet, ETS, bör förändras. Parallellt med detta arbetar medlemsstaterna i EU även för att komma överens om en gemensam syn i frågan på Miljöministermötet (Rådet) den 28 februari. Om medlemsstaterna lyckas att komma överens kommer förhandlingarna mellan Rådet och Europaparlamentet därefter att inledas.Läs mer
Välkommen till Bioekonomiriksdag 14-15 mars! Vi samlar nyckelpersoner och centrala beslutsfattare från bioekonomiföretag och organisationer över hela landet till en Bioekonomiriksdag 14-15 mars i Örnsköldsvik. Dagarna byggs upp kring tre utmaningar som bioekonomi står inför som Uppskalning och testbäddar, Behovet av efterfrågan på gröna produkter samt Regelverk och styrmedel som påverkar bioekonomins framväxt. IKEM, Skogsindustrierna, Näringsdepartementet, Vinnova, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västerbotten, Länsstyrelsen Norrland, Örnsköldsviks kommun, Cleaner Growth processum är arrangörer. Anmäl dig senast 28 februari.Läs mer

Våra aktiviteter

Ny som ledare

07-08-mar 2017
Stockholm

Lönekartläggning kurs i IKEM:s regi

08 mar 2017
Stockholm

Chefs- och ledarskapsutbildning

14-15-mar 2017
Stockholm/Bromma Åkeshovs Slott

Förhandlingsteknik - IKEM kurs i förhandlingsteknik

27-28-mar 2017
Helsingborg

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

05-06-apr 2017
Göteborg

IKEM:s Arbetsmiljönätverk

06 apr 2017
AstraZeneca, Södertälje

Träffpunkt IKEM Stockholm

24 apr 2017
Stockholm