Tillbaka

Etylenglykol i kylarvätskor – har det hänt något?

17 augusti 2018
Hösten 2017 initierade Giftinformationscentralen, GIC, och Kemikalieinspektionen, KemI, ett arbete som syftar till att minska antalet oavsiktliga förgiftningar med etylenglykol. Branschen, däribland IKEM, bjöds in till diskussion och om ett par veckor är det dags för ett uppföljande möte. Inför mötet vill vi gärna veta om företagen vidtagit några åtgärder med anledning av överenskommelsen från 2004, vilken aktualiserades i början av året.

IKEM tog under hösten 2017 kontakt med flera medlemsföretag och skrev även i vårt nyhetsbrev om problemet med ett ökat antal etylenglykolförgiftningar bland allmänheten.  Vi bad om input från tillverkande/distribuerande företag om hur produkterna säljs, förpackningsvolymer, bittermedel, märkning med mera.
 
Vid mötet som GIC och KemI bjöd in till i oktober 2017 enades alla parter om att påminna företagen om den överenskommelse som slöts 2004 som bland annat innebär att företagen ska tillsätta bittermedel och förse förpackningarna med barnsäker förslutning. Detta gäller endast produkter för konsumentbruk. I januari i år gick vi ut med information till alla IKEM:s medlemsföretag inom både bransch- och arbetsgivarföreningarna. Information om överenskommelsen hittar du på IKEM:s webbplats under fliken Vi arbetar med/Kemikaliefrågor.
 

Vi arbetar med: Kemikaliefrågor


- Om antalet förgiftningsfall är fortsatt högt kan myndigheterna komma att föreslå kompletterande åtgärder, säger Märit Hammarström, ansvarig för kemisk arbetsmiljö på IKEM. 

Nu skulle vi på IKEM vilja veta om påminnelsen gällande 2004 års överenskommelse om en branschrekommendation har föranlett några åtgärder hos er i medlemsföretagen.
 

Har några åtgärder redan vidtagits?
Är åtgärder möjligen planerade men ännu inte genomförda och hur ser i sådana fall tidplanen ut?

- Vi är givetvis medvetna om att förändringar i produktionen inte görs över en natt och att det kan ta tid att exempelvis prova ut lämpligt bittermedel. Vi kommer inte lämna ut företagens identitet i diskussionen med myndigheterna. Sannolikt förs resonemanget på en mer allmän nivå. IKEM tar tacksamt emot all typ av feedback, även information om att ni redan idag uppfyller kraven i överenskommelsen.

För mer information, kontakta Märit Hammarström. Du hittar Märits kontaktuppgifter längst ned.
 
Relaterad information: 
Etylenglykol i kylarvätskor ge IKEM input.  Artikel publicerad augusti 2017

Kontakt

MäritHammarström

Ansvarig kemisk arbetsmiljö
Head occupational health & safety, chemicals
Tel direkt: +46 10 455 38 57
Tel mobil: +46 70 569 81 61
marit-hammarstrom.jpg
Kemikalieinspektionen, KemI, inför krav på rapportering av perfluorerade ämnen (PFAS) till produktregistret. Detta beslutades den 25 oktober. Kravet innebär att innehåll av PFAS i ämnen och blandningar som rapporteras till kemikalieinspektionens produktregister måste anges oavsett halt eller klassificering. De nya föreskrifterna gäller från och med 1 januari 2019 och rapporteringen görs från och med februari 2020.Läs mer
Tillbaka Ny som chef eller vill du fräscha upp minnet när det gäller arbetsmiljölagstiftningen och det systematiska arbetsmiljöarbetet? Då är det är rätt kurs för dig. En heldag med föreläsning, diskussioner och grupparbeten. Medlemmar har förmånlig rabatt. 11 april är det kurs i Stockholm och 1 oktober i Göteborg. Läs mer
Kursen "Chefen och arbetsmiljön" fokuserar på ansvarsfrågan och belyser även skillnaden mot det straffrättsliga ansvaret. Vi går igenom vad uppgiftsfördelning inom arbetsmiljöarbetet innebär samt betydelsen av samverkan med skyddsombud och de anställda.
 
När du har gått "Chefen och arbetsmiljön" tar du med dig grundläggande kunskap om arbetsmiljölagstiftningen. Vi ger dig också praktiska tips och råd på hur du som chef kan hantera arbetsmiljöfrågorna inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kursen passar för chefer på alla nivåer, både inom produktion och administration. Kursen passar också för arbetsledare och andra arbetsgivarföreträdare som ska arbeta med arbetsmiljöfrågor inom företaget. 
 
Du behöver inga förkunskaper. "Chefen och arbetsmiljön" är en grundkurs. Så är du ny som chef eller vill få fräscha upp minnet så är denna kurs utmärkt. Vi varvar med föreläsningar, tid för frågor, diskussion och grupparbeten.
 

11 april i Stockholm
Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19

Lokal: Industrin, plan 4
Tid: 9:00 – 16:30

1 oktober i Göteborg. Vi återkommer med mer information.

ANMÄL DIG HÄR >> 

Ange dina kontaktuppgifter, samt ort och datum.
 

Det här tar vi upp:

  • Vilket ansvar har jag som chef/arbetsledare för arbetsmiljön?
  • Vilka andra roller finns inom arbetsmiljöarbetet?
  • Grunderna inom Arbetsmiljölagstiftningen? 
  • Vad kan påföljderna bli om man inte följer lagstiftningen?
  • Vad är systematiska arbetsmiljöarbetet och hur får vi till det i praktiken?
  • Vad omfattar reglerna kring organisatorisk och social arbetsmiljö? 
     
IKEM anordnar kursen gemensamt med Livsmedelsföretagen.  Kursen hålls av Camilla Backlund, rådgivare arbetsmiljö på IKEM och en representant från Livsmedelsföretagen.
 

Våra aktiviteter

IKEM ALL-dag Norrköping

19 nov 2018
Norrköping

IKEM ALL-dag Karlskoga

20 nov 2018
Karlskoga

IKEM ALL-dag Göteborg

22 nov 2018
Göteborg

IKEM ALL-dag Jönköping

26 nov 2018
Jönköping

IKEM ALL-dag , Växjö

27 nov 2018
Växjö

IKEM ALL-dag, Stockholm

28 nov 2018
Stockholm

IKEM ALL-dag, Sundsvall

29 nov 2018
Sundsvall