IKEM kommenterar felaktigheter om plast i ett inslag i Aktuellt.
Tillbaka

Kommentar på inslag om plast i Aktuellt

17 februari 2017
Många har reagerat på inslaget i Aktuellt om plast den 14 februari. IKEM har nu skickat en kommentar till redaktionen om de sakfel som förekom både i inslaget och i den efterföljande chatten med Magnus Breitholtz, professor i ekotoxikologi.

– Eftersom vi är mycket engagerade frågan om marin nedskräpning reagerade vi direkt på de sakfel som förekom i inslaget och chatten, säger Pontus Alm som ansvarar för plastbearbetningsfrågor på IKEM. Om SVT ska leva upp till kravet på opartiskhet bör även personer som företräder plastbranschen bjudas in i diskussionen.

Här är IKEM:s kommentarer till inslaget i Aktuellt

Sverige är ett bättre föredöme än Frankrike

I inslaget framhålls Frankrike som ett föredöme när det gäller arbetet med att minska nedskräpningen av plast i haven. Men Sverige och många andra länder i Europa bidrar betydligt mindre till nedskräpningen av haven än Frankrike.

Frankrike lägger fortfarande nästan 40 % av sitt plastavfall på soptipp, vilket är sämre än genomsnittet i EU ligger på 30 %. Frankrike återvinner bara 20 % av sitt plastavfall. Vi i Sverige återvinner nästan 40 %, och genomsnittet i EU är ca 26 %. 2015 presenterade forskare från USA och Australien en omfattande studie i tidskriften Science. Forskarna hade studerat alla de 192 länder som har kustzoner mot världshaven. I dessa länder produceras nästan 100 miljoner ton plastskräp per år, varav mellan 5 och 13 miljoner ton hamnar i haven. Forskarna uppskattar att mängden misskött plast är 4 gånger större per person i Frankrike än i Sverige, som är ett av de bästa länderna.

Användningen av plast minskar klimatpåverkan

Enligt Magnus Breitholtz, som i inslaget kallas plastexpert, är plastanvändningen dålig för klimatet på grund av att plast framställs ur råolja. Det han inte känner till är att användningen av plast ändå är positivt för klimatet.

Plast används bland annat för att det ger lättare produkter och minska energiåtgången. En studie visar att om vi skulle byta ut dagens plastanvändning inom EU till alternativa material skulle energiåtgången öka med 57 % och utsläppen av växthusgaser öka med 61 %.

När användningen av återvunnen eller biobaserad plast ökar kommer klimatpåverkan från plastanvändningen att minska ännu mer i förhållande till andra material.

Plast flyter, annat skräp sjunker

I inledningen säger ni att varje år hamnar 13 miljoner ton skräp i haven och det mesta är plast.

Det som skiljer plasten från andra material är att många plaster är lätta och därför flyter, medan glas och metall sjunker. Plasten blir därför ett mer synligt problem men det är lika illa att vi fyller havsbottnarna med skräp. Det är därför fel att bara fokusera på plast när vi talar om problemet med nedskräpning.

Om vi skulle byta ut plastprodukterna till alternativa material kommer även avfallsvolymerna att öka. En studie har visat att om vi skulle byta ut dagens plastanvändning inom EU till alternativa material skulle avfallsvolymen öka fyra gånger.

Marin nedskräpning är alltså en större fråga än bara en fråga om plast. Problemet beror främst på dålig avfallshantering, brist på infrastruktur, bristande kunskap om konsekvenserna, bristen på tillräcklig lagstiftning och tillsyn samt bristande ekonomiska resurser.

IKEM:s kommentarer till svaren i chatten
Efter Aktuellt svarade Magnus Breitholtz, professor i ekotoxikologi, på frågor från tittarna under rubriken ”Chatta med plastexperten”.

– Magnus Breitholtz är säkert en duktig ekotoxikolog men någon plastexpert är han inte, säger Lena Lundberg som ansvarar för plastråvarufrågor på IKEM. Om SVT vill leva upp till målsättningen om saklighet hoppas vi att de vill åtgärda den felaktiga information som spreds via chatten.

Här är exempel på felaktig information i chatten:

1. ”Ett golv tillverkat av PVC kan innehålla höga halter av lösningsmedel, flamskyddsmedel och mjukgörare”

Det stämmer inte att ett PVC-golv innehåller höga halter av lösningsmedel eller flamskyddsmedel.

2. ”Någon märkning finns dock inte som du som konsument kan se på den typen av förpackningar.” svarar Magnus på frågan om hur man ska tänka kring plastförpackningar som vi har mat i, och värmer upp i mikron.

Det stämmer inte för det finns märkning för produkter som ska användas i kontakt med livsmedel (symbolen "glas och gaffel" eller texten "för kontakt med livsmedel"). Är det uppenbart att produkten är avsedd för livsmedel behövs ingen märkning. Det finns också märkning för förpackningar/produkter som ska klara av att användas i mikrovågsugn (symbolen mikrovågsugn).

Läs här på Livsmedelsverkets webbplats på sidan Får all sorts plast användas i livsmedelsförpackningar?


3.”Rent generellt är lagstiftningen 1. ok för produkter som tillverkas inom EU, mindre bra för produkter som vi importerar.” svarar Magnus på frågan om vi inte har regler som reglerar att inte plasten innehåller tillsatser som är skadliga.

Detta ger en felaktig bild av plastprodukternas säkerhet för konsumenterna. Det finns en övergripande produktlagstiftning för konsumentprodukter som säger att dessa ska vara säkra. Det finns också speciallagstiftningar för en lång rad produkter, som leksaker och material i kontakt med livsmedel. Dessa produktlagstiftningar gäller oavsett om produkten har tillverkats inom EU eller utanför. Sedan är det viktigt att myndigheterna kontrollerar att lagstiftningen följs.

4.  Svaret på frågan ”Jag har en gammal plastmatta som täcker golven. Hur kan jag få reda på om det finns farliga kemikalier som läcker ut från plasten?” Magnus svarar Hej, det är svårt om du inte kan få någon att analysera golvet. Vet inte om det är någon tröst, men mattan har sannolikt gett ifrån sig mycket av de kemikalier som den kan ge ifrån sig redan. Det är dock en fråga som många ställer sig, riva ut något som kanske inte längre läcker, eller sätta in en ny matta? Det är svårt. 
och följdfrågan: Följdfråga: Till vem kan man vända sig för att få plasten på golvet analyserat? Magnus svarar: Det finns kommersiella lab som utför analyser. Risken är att det är billigare att byta ut golvet än att få reda på om det innehåller farliga kemikalier...

Ett bättre svar hade varit att det är högst osannolikt att själva golvet avger farliga kemikalier i sådana nivåer att det skulle innebära någon risk. Det som har varit problem med emissioner kopplat till golv rör inte själva golvet utan hela golvkonstruktionen, det vill säga underlag, lim och golv. Här är det viktigt att både lim och avjämningsmassa är anpassade till underlag och beläggningsmaterial, samt att man undviker fuktproblem. För att upptäcka sådana problem hjälper det inte att skicka golvet på analys.

Magnus svar leder tyvärr till onödig oro eller att ett gammalt golv byts ut i onödan.

5. På frågan ”Är det någon plastsort som är mest skadlig för miljön? alternativt användning” svarar Magnus: Ja, det är stor skillnad på olika plastsorter. Kolla SNFs hemsida, de har en bra översikt om du vill veta mer.

Dels är inte plasterna mer eller mindre skadliga för miljön. När man tillverkar dem är miljöbelastningen olika, som energiåtgång, koldioxidutsläpp, åtgång av olika råvaror. Däremot är det inte relevant att ranka dem efter miljöbelastningen vid tillverkningen eftersom de har olika egenskaper och därför passar olika bra för olika funktioner. Den relevanta frågan är därför vilken plast som har lägst miljöpåverkan i en speciell produkt.

Kontakt

LenaLundberg

Ansvarig plastråvarufrågor
Head public affairs plastics
Tel direkt: +46 10 455 38 65
Tel mobil: +46 70 662 93 31
lena-lundberg.jpg

PontusAlm

Ansvarig plastbearbetningsfrågor
Head plastic conversion
Tel direkt: +46 10 455 38 51
Tel mobil: +46 70 231 44 61
pontus-alm.jpg
Tillbaka Svenska företag som exporterar förpackade varor till Tyskland berörs av den nya förpackningslagstiftningen som nyligen har beslutats om av det tyska parlamentet. Bland annat behöver företagen registrera sig och lämna in uppgifter om förpackningsmängder till en nyinrättad myndighet.Läs mer
Enligt Tysk-Svenska Handelskammaren har den nya tyska förpackningslagen (Verpackungsgesetz) nu passerat det tyska förbundsrådet och kommer därmed att träda i kraft den 1 januari 2019. De olika återvinningssystemen i Tyskland måste nu bland annat uppnå betydligt högre återvinningskvoter för de olika typer av förpackningar som licensieras och samlas in. Målet är en kvot på minst 63 procent för plastförpackningar och 90 procent för förpackningar av metall, glas och papper från år 2022.
 
Införandet av en central myndighet kallad ”Zentrale Stelle” är en annan nyhet med lagstiftningen som medför nya krav för företagen. Samtliga företag som avsätter förpackningar på den tyska marknaden kommer att behöva registrera sig hos den nya myndigheten, vilket inte har behövts göras tidigare.
 
Företag som överskrider mängder om 80 ton glas, 50 ton papper/papp/kartong eller 30 ton lättförpackningar (plast, laminat, vitplåt eller aluminium) under ett år kommer att behöva lämna in en så kallad ”Vollständigkeitserklärung” (fullständighetsförklaring) till Zentrale Stelle. Detta föregås av att en revision först måste genomföras och att en revisor granskar och därefter genom en elektronisk signatur bekräftar mängderna som har avsatts av företaget under året.
 
 

Källa: Pressmeddelande från Tysk-Svenska Handelskammaren

 
Arbetstidsförkortning enligt IKEM:s kollektivavtal för både arbetare och tjänstemän ger möjlighet att använda värdet av den avtalade arbetstidsförkortningen genom inbetalning av kompletterande pensionspremier för den anställde. Möjligheten har funnits i många år men används endast i begränsad omfattning. Detta trots att de befintliga pensionssystemen inte kommer att ge det ekonomiska utfall efter pensioneringen som man tidigare räknat med. Läs mer

Våra aktiviteter

IKEM:s kurs i arbetsmiljö Chefen och arbetsmiljön

05 sep 2017
Malmö

Bra Lönebildning - Strategiskt lönearbete

12 sep 2017
Malmö

Innovationsutbildning

15 sep 2017
Stockholm respektive via webb

MBL-förhandlingen - kurs i ikem regi

20 sep 2017
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

03-04-okt 2017
Stockholm

Avtalskurs I-avtalet (fd Allokemisk industri)

11 okt 2017
Stockholm

Kurs i Krishantering

12 okt 2017
Stockholm