Kursen som ger dig trygghet inom arbetsrätten
Tillbaka

Kursen arbetsrätt ger trygghet i personalfrågor

5 februari 2018
IKEM har under många år arrangerat denna grundläggande kurs i arbetsrätt som ger dig kunskap i hur du ska hantera personalfrågor på rätt sätt. Lisa Wastelius och Eddie Andersson som är IKEM:s förhandlare och rådgivare, tar upp de viktigaste delarna inom arbetsrätten. Arbetsrätt ges närmast 7-8 mars i Malmö. Det finns även en fortsättningskurs i arbetsrätt som knyter an till grundkursen. Fortsättningskursen ger dig som önskar ytterligare fördjupning inom området

"Grundkursen ger en bred bas i arbetsrättsliga frågor som du vanligen stöter på. Kursen ger dig verktyg att hantera olika situationer och ger dig en överblick över de viktigaste områdena inom arbetsrätten."  Lisa Wastelius.
 

"Kursen ger dig även möjlighet att nätverka och utbyta erfarenheter med kollegor inom branschen vilket också är värdefullt" Eddie Andersson.

 

7-8 mars Malmö grundläggande kurs i arbetsrätt
Plats: Radisson Blu, Östergatan 10, Malmö

Anmälan till kursen i Malmö


10-11 oktober Stockholm grundläggande kurs i arbetsrätt
Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Anmälan till kursen i Stockholm
 

Pris för medlem i IKEM: 5.400 kronor exkl. moms
Pris för icke medlem: 10.000 kronor exkl. moms

 

Dag 1: Kursen inleds med kaffe och samling kl  9.30

Dag 2: kursen avslutas kl 17.00

 

 • Kursen ger grundläggande genomgång av reglerna vid anställning, uppsägning och MBL-förhandlingar.
   
 • Kursen har ett praktiskt upplägg som bygger på genomgångar som följs av gruppvis besvarande av kunskapsfrågor som är avsedda att ge såväl repetition som fördjupning. Belysande och intresseväckande exempel ges ur Arbetsdomstolens praxis. Frågor från deltagarna uppmuntras genomgående. Fokus ligger på de olika lagreglerna och kollektivavtalsregler behandlas endast undantagsvis.
   
 • Inga förkunskaper är nödvändiga, men praktisk eller teoretisk kunskap om personalhanteringsfrågor kan bidra till ett ökat utbyte av kursen.

 

Områden vi fokuserar på: 

 • Anställning
 • Uppsägning; arbetsbrist respektive personliga skäl
 • Medbestämmande och fackliga förhandlingar
 • Fackliga förtroendemän, ledighet med mera
 • Semesterlagen
 • Diskriminering
 • Arbetstid och vissa ledighetsregler

 

Datum för fortsättningskurs i arbetsrätt

Fortsättningskursen är en heldag då vi tar avstamp från grundkursen och fokuserar på praktiska frågeställningar som kan uppstå hos företagen.

18 april Malmö
1 november Stockholm

Pris för medlem i IKEM: 2.900 kronor exkl. moms
Pris för icke medlem: 4.900 kronor exkl. moms

Deltagarna delas in i mindre grupper och får ett antal case att diskutera och lösa med stöd från kursledarna. Dagen knyts ihop med en genomgång i stor grupp med teoretiska inslag. Varje kursdeltagare har möjlighet att bidra med innehåll till case från sin verksamhet. Du skickar in ditt/dina bidrag i förväg. Vi skräddarsyr innehållet utifrån case. Du som deltar får även kompletterande material. 
 

Mer information om fortsättningskursen och anmälan

 

 

Kontakt

EddieAndersson

Rådgivare och förhandlare
Senior adviser/negotiator
Tel direkt: +46 10 455 38 76
Tel mobil: +46 730 66 50 21
EddieAdersson_258.jpg

LisaWastelius

Rådgivare och förhandlare
Senior adviser/negotiator
Tel direkt: +46 10 455 38 84
Tel mobil: +46 70 342 67 73
lisa-wastelius.jpg
Tillbaka IKEM har skickat in synpunkter till regeringen på EU-kommissionens förslag till direktiv för att minska miljöpåverkan från vissa plastprodukter. Vi anser inte att det finns stöd för de föreslagna förbuden. Om man vill motverka att plast hamnar i naturen och i våra hav, och samtidigt arbeta för ökad hållbarhet, finns det andra åtgärder som är bättre.Läs mer
- Vi anser också att marin nedskräpning är oacceptabelt och vi arbetar för att minska problemet. Det handlar om att få en effektiv avfallshantering och medvetenhet hos alla aktörer att inte skräpa ned, säger Lena Lundberg som ansvarar för plastråvarufrågor.
 
Att byta ut plast mot andra material ökar istället avfallsvolymerna, energiåtgången och koldioxidutsläppen.
Huvudsyftet med direktivet är att förebygga och minska det marina skräpet från vissa plastartiklar för engångsbruk och fiskeredskap av plast. Därför föreslår man bl.a. förbud för bomullspinnar (tops), engångsbestick, engångstallrikar, sugrör, drinkpinnar och ballongpinnar.
 
- Många engångsprodukter i plast är nödvändiga och ett svar på marknadens behov av hygien, konsumentsäkerhet, förebyggande av avfall och minskad miljöpåverkan, säger Lena Lundberg. De är resurseffektiva och kan återvinnas. I Sverige ingår redan flera av de produkter som omfattas av direktivet i producentansvaret för förpackningar.
 
Eftersom direktivet mest leder till en övergång till engångsprodukter i alternativa material, kommer inte nedskräpningen att minska, det kommer bara bestå av andra material. Byte till alternativa engångsprodukter kommer fortfarande att innebära att resurser bara används en gång.
 
Nyligen har stora delar av lagstiftningen som kopplar till en cirkulär ekonomi reviderats inom EU och EU-kommissionen presenterade i början av året en strategi för plast i en cirkulär ekonomi, den så kallade plaststrategin. 
 
- De är speciellt anmärkningsvärt att EU-kommissionen inte tar hänsyn till plaststrategin. Först uppmanas industrin att öka användningen av återvunnen plast och att finansiera lösningar som går in i denna riktning, sedan ska en stor källa till återvinningsbart plastmaterial minskas utan vetenskaplig grund. 
 
- Man kunde förväntat sig av ett direktiv som utgår ifrån plaststrategin skulle skilja mellan eller uppmuntra återvinningsbara produkter och produkter med återvunnen plast i, men i stället föreslås totalt förbud eller restriktioner för vissa återvinningsbara produkter. 
 
Det finns också en utbredd kritik mot den konsekvensanalys som EU-kommissionens har gjort av förslaget . Bland annat har inte flertalet konsekvenser utretts i tillräcklig grad trots att de lyftes i konsultationen, t ex konsekvenser och risker kopplat till hantering av livsmedel, och dess effekter kopplat till konsumenthälsoperspektivet i samband med mer begränsad tillgänglighet till mat- och dryckesförpackningar. För att åstadkomma långsiktiga och kostnadseffektiva lösningar krävs ett holistiskt synsätt som baseras på ett livscykeltänkande. Det ifrågasätts också varför inte den befintliga lagstiftningen klarar av att ta itu med nedskräpningen, särskilt för lagstiftning som är på gång att implementeras.
 
En sammanfattning av IKEM:s kommentarer på förslaget till direktiv för att minska miljöpåverkan från vissa plastprodukter:
 • det är fel att införa förbud mot en enskild produkt när det handlar om ett generellt problem med nedskräpning
 • nedskräpningen ska i stället minskas genom ändrade attityder, förbättrad avfallshantering och ökad återvinning
 • EU-kommissionen borde istället fokusera på att uppnå en cirkulär och resurseffektiv ekonomi och att förhindra nedskräpning, inte bara minska användningen av plast
 • EU-kommissionen borde först se till så att alla EU-länder genomför befintlig lagstiftning innan man går vidare med nya lagförslag. 
 • konsekvensanalysen är bristfällig och behöver utvecklas
 • åtgärderna kommer att fragmentera den inre marknaden
 • det behövs tydligare definitioner
 • åtgärderna strider mot den grundläggande proportionalitetsprincipen
 • strider mot gällande lagstiftning som det cirkulära ekonomipaketet, förpackningsdirektivet och plaststrategin
 • är diskriminerande mot plast
 • lagstiftningen bör vara evidensbaserad och transparent
   
 

Här kan du läsa IKEM:s remissvar

Bilaga 1

Bilaga 2

Här är Svenskt Näringslivs remissvar

Hösten 2017 initierade Giftinformationscentralen, GIC, och Kemikalieinspektionen, KemI, ett arbete som syftar till att minska antalet oavsiktliga förgiftningar med etylenglykol. Branschen, däribland IKEM, bjöds in till diskussion och om ett par veckor är det dags för ett uppföljande möte. Inför mötet vill vi gärna veta om företagen vidtagit några åtgärder med anledning av överenskommelsen från 2004, vilken aktualiserades i början av året. Läs mer

Våra aktiviteter

Chefs- och ledarskapsutbildning

28-29-aug 2018
Stockholm/Hesselby Slott

Värt att veta om plast

17 sep 2018
Stockholm

Värt att veta om plast

18 sep 2018
Stockholm

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Konflikthantering

04 okt 2018
Stockholm

Ny som ledare

09-10-okt 2018
Stockholm