Framtidsstyrelsen 2017-2018
Tillbaka

Nominera till IKEM:s nya Framtidsstyrelse

12 juni 2018
I samband med att IKEM fyllde 100 år förra året bildades Framtidsstyrelsen, en gruppering med unga talangfulla medarbetare i medlemsföretagen. Nu är det dags att skapa en ny Framtidsstyrelse – nominera deltagare som får en unik chans att lära sig hur en bransch- och arbetsgivarorganisation arbetar samtidigt som möjlighet ges till diskussioner om branschens utmaningar och deltagande i ett nätverk för framtiden.

Istället för att nostalgiskt se tillbaka på hundra år av gemensamt branschsamarbete vill IKEM låta unga och talangfulla människor i medlemsföretagen komma till tals, träffas och påverka IKEM:s kommande hundra år. 
”Det har varit väldigt intressant att diskutera vad vi behöver skapa i Sverige för att vara konkurrenskraftiga.”
Framtidsstyrelsen består av unga personer från något av IKEM:s medlemsföretag. Deltagarna utses genom nominering och väljs ut av en jury som består av tidigare deltagare i Framtidsstyrelsen, ledamöter i den ordinarie styrelsen samt av representanter för IKEM. Målet är att gruppen ska representera flera olika delar av branschen från hela landet.
 
Tillsammans med representanter för IKEM diskuterar de, vid gemensamma träffar under två år, stora framtidsfrågor i branschen samtidigt som de skapar ett bra nätverk för sig själva. 
”Framtidsstyrelsen har gett diskussioner på hög nivå och ett nytt nätverk. Det här gänget kan jag kontakta och använda i framtiden.”
Fokus för Framtidsstyrelsen ligger på branschens utmaningar och de områden som blir än viktigare i framtiden. Det kan t ex vara miljö och klimat, den internationella konkurrensen eller förändrade opinionslägen. En annan viktig fråga Framtidsstyrelsen tar sig an är hur vi attraherar framtidens stjärnor till vår bransch. Samtidigt är Framtidsstyrelsen en unik chans för deltagarna att lära sig hur en bransch- och arbetsgivarorganisation arbetar, vad Svenskt Näringsliv arbetar för och hur EU-samarbetet i Bryssel fungerar. 
"Jag har fått en möjlighet att lyfta blicken från mitt vardagliga arbete vilket har gett mig ny energi och nya insikter.”
Med hjälp av Framtidsstyrelsen vill IKEM förbättra kunskapsöverföring, öka inspirationen och bygga kompetens för innovations- och kemibranschens framtida ledare. 
 
Varje Framtidsstyrelse rekryteras för en period på två år då de träffas vid ungefär sex tillfällen. En av träffarna sker i Bryssel för att få en fördjupad kunskap om de näringspolitiska och internationella frågor IKEM är involverade i. 
 

Vem kan vara med

Framtidsstyrelsen består av upp till 15 personer och utses av en nomineringskommitté med representanter för IKEM, den ordinarie styrelsen samt tidigare Framtidsstyrelse.
Framtidsstyrelsen ska bestå av upp till 15 personer som uppfyller kraven:
 
  • Ska vara anställd av ett företag som är medlem i IKEM
  • Är under 40 år
  • Har en position som expert eller chef inom sitt område
  • Ska vara beredd att lägga två heldagar cirka tre gånger per år på att träffa Framtidsstyrelsen
  • Ska vara beredd att lägga ned viss förberedelsetid mellan träffarna
  • Nomineringskommittén kommer även att se till att det finns en någorlunda jämn fördelning vad gäller kön, geografi samt branschdel.

Vad kostar det

Deltagarna står för resor och logi medan IKEM står för program, lokaler, föredragshållare, mat och andra kostnader. 

 

När och hur

Nominera deltagare till Framtidsstyrelsen senast fredagen den 24 augusti. En jury som består av Ann-Christin Ericsson, medlemsföretaget Univar samt vice ordförande i IKEM:s styrelse, Henrik Lindström, GE Healthcare och deltagare i Framtidsstyrelsen 2017-2018 samt Magnus Huss och Catharina von Sydow, båda från IKEM. 
 
Skicka in namn, företag, roll/tjänst, ålder, kontaktuppgifter och en kortfattad motivering om varför just den här personen ska vara med i Framtidsstyrelsen till info@ikem.se. Märk e-posten med Framtidsstyrelsen i ärenderaden. 
 

Röster om Framtidsstyrelsen

 
"Det har varit lärorikt att knyta kontakter med yngre medarbetare hos våra medlemsföretag. IKEM och branschen har fått nya infallsvinklar och nya sätt att se på branschens utmaningar vilket vi tar med oss i vårt fortsatta arbete. För de som varit med i framtidsstyrelsen har det också inneburit en ökad förståelse för branschfrågor, hur IKEM arbetar samt möjlighet att utöka sitt nätverk.  Nu ser vi fram emot att ge ytterligare personer möjlighet att delta i Framtidsstyrelsens arbete och oss andra möjlighet att lära känna yngre medarbetare inom branschen."  
 
Anders Fröberg, vd och platschef Borealis Stenungsund och ordförande i IKEM:s styrelse
 

 

”Det har varit väldigt intressant att diskutera vad vi behöver skapa i Sverige för att vara konkurrenskraftiga.”
 
Anna Kartberg, Project Director International Supply AstraZeneca, deltagare i Framtidsstyrelsen 2017-2018
 


”Framtidsstyrelsen har varit utvecklande för mig personligen och givit mig en bättre uppfattning av vår bransch. Jag har fått en möjlighet att lyfta blicken från mitt vardagliga arbete vilket har gett mig ny energi och nya insikter.”

Henrik Lindström, HR Manager GE Healthcare Life Sciences,  deltagare i Framtidsstyrelsen 2017-2018
 


”Framtidsstyrelsen har gett diskussioner på hög nivå och ett nytt nätverk. Det här gänget kan jag kontakta och använda i framtiden.”

Pär Lindén, Supplier & Product Management Director Univar,  deltagare i Framtidsstyrelsen 2017-2018
 


"Framtidsstyrelsen är en fantastisk möjlighet både för IKEM och medlemsföretagen. Medlemmarna i Framtidsstyrelsen drillas i branschernas utmaningar och bygger nätverk - en ledarskapsutbildning. Vi på IKEM får inspiration och nya infallsvinklar".

Magnus Huss, förbundsdirektör och vVD på IKEM.
 

Kontakt

Catharina von Sydow Carlström

Kommunikationsstrateg och medlemsansvarig
Tel direkt: +46 10 455 38 77
Tel mobil: +46 730 66 77 63
catharina-von-sydow-carlstrom.jpg

MagnusHuss

Förbundsdirektör och vice vd
Director general
Tel direkt: +46 10 455 38 61
Tel mobil: +46 70 897 89 89
magnus-huss.jpg
Tillbaka Hösten 2017 initierade Giftinformationscentralen, GIC, och Kemikalieinspektionen, KemI, ett arbete som syftar till att minska antalet oavsiktliga förgiftningar med etylenglykol. Branschen, däribland IKEM, bjöds in till diskussion och om ett par veckor är det dags för ett uppföljande möte. Inför mötet vill vi gärna veta om företagen vidtagit några åtgärder med anledning av överenskommelsen från 2004, vilken aktualiserades i början av året. Läs mer
IKEM tog under hösten 2017 kontakt med flera medlemsföretag och skrev även i vårt nyhetsbrev om problemet med ett ökat antal etylenglykolförgiftningar bland allmänheten.  Vi bad om input från tillverkande/distribuerande företag om hur produkterna säljs, förpackningsvolymer, bittermedel, märkning med mera.
 
Vid mötet som GIC och KemI bjöd in till i oktober 2017 enades alla parter om att påminna företagen om den överenskommelse som slöts 2004 som bland annat innebär att företagen ska tillsätta bittermedel och förse förpackningarna med barnsäker förslutning. Detta gäller endast produkter för konsumentbruk. I januari i år gick vi ut med information till alla IKEM:s medlemsföretag inom både bransch- och arbetsgivarföreningarna. Information om överenskommelsen hittar du på IKEM:s webbplats under fliken Vi arbetar med/Kemikaliefrågor.
 

Vi arbetar med: Kemikaliefrågor


- Om antalet förgiftningsfall är fortsatt högt kan myndigheterna komma att föreslå kompletterande åtgärder, säger Märit Hammarström, ansvarig för kemisk arbetsmiljö på IKEM. 

Nu skulle vi på IKEM vilja veta om påminnelsen gällande 2004 års överenskommelse om en branschrekommendation har föranlett några åtgärder hos er i medlemsföretagen.
 

Har några åtgärder redan vidtagits?
Är åtgärder möjligen planerade men ännu inte genomförda och hur ser i sådana fall tidplanen ut?

- Vi är givetvis medvetna om att förändringar i produktionen inte görs över en natt och att det kan ta tid att exempelvis prova ut lämpligt bittermedel. Vi kommer inte lämna ut företagens identitet i diskussionen med myndigheterna. Sannolikt förs resonemanget på en mer allmän nivå. IKEM tar tacksamt emot all typ av feedback, även information om att ni redan idag uppfyller kraven i överenskommelsen.

För mer information, kontakta Märit Hammarström. Du hittar Märits kontaktuppgifter längst ned.
 
Relaterad information: 
Etylenglykol i kylarvätskor ge IKEM input.  Artikel publicerad augusti 2017
Den 17 till och med den 18 oktober är det Kemikaliedagar i Göteborg. Dagarna innehåller de senaste regulatoriska och vetenskapliga nyheterna på kemikalieområdet. På förmiddagen innan Kemikaliedagarna startar finns möjlighet att gå en kurs i CLP-förordningen. IKEM:s medlemmar i branschföreningen har rabatt på både konferensdagarna och kursen. Först till kvarn gäller. I år samarbetar vi med Kemisk Tekniska Företagen, KTF. Läs mer

Våra aktiviteter

Chefs- och ledarskapsutbildning

28-29-aug 2018
Stockholm/Hesselby Slott

Värt att veta om plast

17 sep 2018
Stockholm

Värt att veta om plast

18 sep 2018
Stockholm

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Konflikthantering

04 okt 2018
Stockholm

Ny som ledare

09-10-okt 2018
Stockholm