Framtidsstyrelsen 2017-2018
Tillbaka

Nominera till IKEM:s nya Framtidsstyrelse

12 juni 2018
I samband med att IKEM fyllde 100 år förra året bildades Framtidsstyrelsen, en gruppering med unga talangfulla medarbetare i medlemsföretagen. Nu är det dags att skapa en ny Framtidsstyrelse – nominera deltagare som får en unik chans att lära sig hur en bransch- och arbetsgivarorganisation arbetar samtidigt som möjlighet ges till diskussioner om branschens utmaningar och deltagande i ett nätverk för framtiden.

Istället för att nostalgiskt se tillbaka på hundra år av gemensamt branschsamarbete vill IKEM låta unga och talangfulla människor i medlemsföretagen komma till tals, träffas och påverka IKEM:s kommande hundra år. 
”Det har varit väldigt intressant att diskutera vad vi behöver skapa i Sverige för att vara konkurrenskraftiga.”
Framtidsstyrelsen består av unga personer från något av IKEM:s medlemsföretag. Deltagarna utses genom nominering och väljs ut av en jury som består av tidigare deltagare i Framtidsstyrelsen, ledamöter i den ordinarie styrelsen samt av representanter för IKEM. Målet är att gruppen ska representera flera olika delar av branschen från hela landet.
 
Tillsammans med representanter för IKEM diskuterar de, vid gemensamma träffar under två år, stora framtidsfrågor i branschen samtidigt som de skapar ett bra nätverk för sig själva. 
”Framtidsstyrelsen har gett diskussioner på hög nivå och ett nytt nätverk. Det här gänget kan jag kontakta och använda i framtiden.”
Fokus för Framtidsstyrelsen ligger på branschens utmaningar och de områden som blir än viktigare i framtiden. Det kan t ex vara miljö och klimat, den internationella konkurrensen eller förändrade opinionslägen. En annan viktig fråga Framtidsstyrelsen tar sig an är hur vi attraherar framtidens stjärnor till vår bransch. Samtidigt är Framtidsstyrelsen en unik chans för deltagarna att lära sig hur en bransch- och arbetsgivarorganisation arbetar, vad Svenskt Näringsliv arbetar för och hur EU-samarbetet i Bryssel fungerar. 
"Jag har fått en möjlighet att lyfta blicken från mitt vardagliga arbete vilket har gett mig ny energi och nya insikter.”
Med hjälp av Framtidsstyrelsen vill IKEM förbättra kunskapsöverföring, öka inspirationen och bygga kompetens för innovations- och kemibranschens framtida ledare. 
 
Varje Framtidsstyrelse rekryteras för en period på två år då de träffas vid ungefär sex tillfällen. En av träffarna sker i Bryssel för att få en fördjupad kunskap om de näringspolitiska och internationella frågor IKEM är involverade i. 
 

Vem kan vara med

Framtidsstyrelsen består av upp till 15 personer och utses av en nomineringskommitté med representanter för IKEM, den ordinarie styrelsen samt tidigare Framtidsstyrelse.
Framtidsstyrelsen ska bestå av upp till 15 personer som uppfyller kraven:
 
 • Ska vara anställd av ett företag som är medlem i IKEM
 • Är under 40 år
 • Har en position som expert eller chef inom sitt område
 • Ska vara beredd att lägga två heldagar cirka tre gånger per år på att träffa Framtidsstyrelsen
 • Ska vara beredd att lägga ned viss förberedelsetid mellan träffarna
 • Nomineringskommittén kommer även att se till att det finns en någorlunda jämn fördelning vad gäller kön, geografi samt branschdel.

Vad kostar det

Deltagarna står för resor och logi medan IKEM står för program, lokaler, föredragshållare, mat och andra kostnader. 

 

När och hur

Nominera deltagare till Framtidsstyrelsen senast fredagen den 24 augusti. En jury som består av Ann-Christin Ericsson, medlemsföretaget Univar samt vice ordförande i IKEM:s styrelse, Henrik Lindström, GE Healthcare och deltagare i Framtidsstyrelsen 2017-2018 samt Magnus Huss och Catharina von Sydow, båda från IKEM. 
 
Skicka in namn, företag, roll/tjänst, ålder, kontaktuppgifter och en kortfattad motivering om varför just den här personen ska vara med i Framtidsstyrelsen till info@ikem.se. Märk e-posten med Framtidsstyrelsen i ärenderaden. 
 

Röster om Framtidsstyrelsen

 
"Det har varit lärorikt att knyta kontakter med yngre medarbetare hos våra medlemsföretag. IKEM och branschen har fått nya infallsvinklar och nya sätt att se på branschens utmaningar vilket vi tar med oss i vårt fortsatta arbete. För de som varit med i framtidsstyrelsen har det också inneburit en ökad förståelse för branschfrågor, hur IKEM arbetar samt möjlighet att utöka sitt nätverk.  Nu ser vi fram emot att ge ytterligare personer möjlighet att delta i Framtidsstyrelsens arbete och oss andra möjlighet att lära känna yngre medarbetare inom branschen."  
 
Anders Fröberg, vd och platschef Borealis Stenungsund och ordförande i IKEM:s styrelse
 

 

”Det har varit väldigt intressant att diskutera vad vi behöver skapa i Sverige för att vara konkurrenskraftiga.”
 
Anna Kartberg, Project Director International Supply AstraZeneca, deltagare i Framtidsstyrelsen 2017-2018
 


”Framtidsstyrelsen har varit utvecklande för mig personligen och givit mig en bättre uppfattning av vår bransch. Jag har fått en möjlighet att lyfta blicken från mitt vardagliga arbete vilket har gett mig ny energi och nya insikter.”

Henrik Lindström, HR Manager GE Healthcare Life Sciences,  deltagare i Framtidsstyrelsen 2017-2018
 


”Framtidsstyrelsen har gett diskussioner på hög nivå och ett nytt nätverk. Det här gänget kan jag kontakta och använda i framtiden.”

Pär Lindén, Supplier & Product Management Director Univar,  deltagare i Framtidsstyrelsen 2017-2018
 


"Framtidsstyrelsen är en fantastisk möjlighet både för IKEM och medlemsföretagen. Medlemmarna i Framtidsstyrelsen drillas i branschernas utmaningar och bygger nätverk - en ledarskapsutbildning. Vi på IKEM får inspiration och nya infallsvinklar".

Magnus Huss, förbundsdirektör och vVD på IKEM.
 

Kontakt

Catharina von Sydow Carlström

Kommunikationsstrateg och medlemsansvarig
Tel direkt: +46 10 455 38 77
Tel mobil: +46 730 66 77 63
catharina-von-sydow-carlstrom.jpg

MagnusHuss

Förbundsdirektör och vice vd
Director general
Tel direkt: +46 10 455 38 61
Tel mobil: +46 70 897 89 89
magnus-huss.jpg
Tillbaka Status, kvalitet och matchning, SKM, är ett nationellt ESF-projekt där Teknikcollege under tre år kommer att fokusera på angelägna utvecklingsfrågor för svensk industris kompetensförsörjning på lång sikt. För att industrin ska kunna fortsätta bidra till sysselsättning och välstånd är det mycket viktigt att det finns kvalificerade medarbetare för företagen att anställa.Läs mer

- Att vi tilldelats finansiellt stöd till en summa av 35 miljoner kronor innebär en enorm potential till vidare utveckling för alla engagerade inom Teknikcollege. Kopplat till våra tre områden kommer vi nu växla upp och intensifiera arbetet under projektets tre år. Det innebär att Teknikcollege, som redan idag är en stark och väl etablerad plattform inom kompetensförsörjning för industrin, kan engagera fler företag, fler kommuner samt skapa ett större engagemang hos både Industrirådet och de certifierade regionerna, säger Adela Martinovic, vd Riksföreningen Teknikcollege Sverige.

Projektet kommer att fokusera på tre viktiga områden:

 • Stärkt regional samordning.

Stärka kopplingen mellan industriföretagens kompetensbehov regionalt och tillgången på utbildning i regionen.

 • Ökad kvalitet i utbildning.

Stärka studenters anställningsbarhet genom att öka utbildningarnas relevans

 • Ökad kännedom och attraktionskraft för industrirelevanta utbildningar.

Identifiera och implementera en röd tekniktråd med rätt insatser mot rätt målgrupp i rätt tid.

Vad kan våra medlemsföretag/medlemmar få ut av SKM?

För industriföretag runt om i Sverige är vinsterna med Status, kvalitet och matchning många. Bland annat är ambitionen att ge företagen verktyg för att långsiktigt säkerställa behovet av kompetent arbetskraft. Förutom en ökad möjlighet till att styra utbildningar så att de motsvarar industrins framtida behov av kompetens, öppnas även arenor för att träffa framtida medarbetare.

Fem punkter om vad vi kan förvänta oss av SKM:

 • En röd tråd av insatser mot presumtiva studerande. Projektet ska resultera i att fler ungdomar söker yrkesutbildningar. Fokus på mentorskap genom samtliga utbildningsnivåer. Självklart omfattar detta även arbete med jämställdhet och mångfaldsinkludering.
   
 • Stöd för att öka företagens engagemang och påverkan inom Teknikcollege. Det ska finnas bra förutsättningar för att arbeta långsiktigt och strategiskt med Teknikcollege och kompetensförsörjningsfrågor.
   
 • Möjlighet för företagen att arbeta med branschvalidering samt möjlighet för utbildningsanordnarna att fortbilda lärare i validering.
   
 • Smarta verktyg för ökad kvalitetsuppföljning för samverkan mellan företag och utbildning.
   
 • Verktyg för kvalitetssäkrad handledarutbildning och företagsförlagt lärande med fokus på trepartssamtal med företagshandledare, utbildningsanordnare och studerande.

 

Projektet drivs, samordnas och administreras av Riksföreningen Teknikcollege Sverige. För frågor kopplat till projektet, kontakta Johan Ståhl, johan.stahl@teknikcollege.se

Läs mer på Teknikcollege webbplats
 

Följ projektet i sociala medier #SKM

 

EU-kommissionen har föreslagit en förändring av tillståndslistan till REACH (Annex XIV) för fyra stycken ftalater: bis (2-ethylhexyl) ftalat (DEHP), dibutyl ftalat (DBP), benzyl butyl ftalat (BBP) och diisobutyl ftalat (DIBP). Detta leder till krav på tillstånd också för användning i material för livsmedelskontakt och i medicintekniska produkter. Förslaget är nu ute på remiss. Sista dag för att skicka in åsikter om konsultationen är den 6 augusti.Läs mer

Våra aktiviteter

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

09-10-okt 2018
Stockholm

Kemikaliedagarna

17-18-okt 2018
Göteborg

Förhandlingsteknik - IKEM kurs i förhandlingsteknik

22-23-okt 2018
Stockholm

IKEM ALL-dag Norrköping

19 nov 2018
Norrköping

IKEM ALL-dag Karlskoga

20 nov 2018
Karlskoga