Tillbaka

Ny hygienisk gränsvärdeslista

8 mars 2018
Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem har nyligen fattat beslut om en reviderad gränsvärdeslista som börjar gälla 21 augusti i år. En del av ämnena har endast fått ändrat datum medan NGV/KGV är oförändrade, andra har fått ett putsat värde medan några ämnen fått ordentliga sänkningar och ytterligare andra har fått sitt vägledande korttidsgränsvärde ändrat till bindande.

Listan över hygieniska gränsvärden omfattade ett 70-tal ämnen/ämnesgrupper  och var ute på remiss under sommaren.
 
Några ämnen är helt nya. Mest debatterat har varit AV:s initiala förslag till en halvering av nuvarande nivågränsvärde för kvarts. I december 2017 fattade EU beslut om ett bindande hygieniskt gränsvärde på 0,1 mg/m3 för kvarts genom Cancer/mutagendirektivet, det vill säga samma nivå som det nuvarande svenska gränsvärdet. Verket bestämde samtidigt att värdet ska ses över, även om ingen tidpunkt för detta angavs. Arbetsmiljöverkets beslut i februari blev att trots allt behålla nuvarande nivågränsvärde, vilket betyder att nivån blir densamma i Sverige som i EU.
 
– Det oförändrade gränsvärdet betyder på intet sätt att vi i branschen kan luta oss tillbaka. Vi måste fortsätta att arbeta för reducerade exponeringsnivåer och vi kan räkna med att det kommer en sänkning av kvartsgränsvärdet inom några år, säger Märit Hammarström som är IKEM:s expert på arbetsmiljörisker. 
 
– Jag uppmanar alla berörda företag att hålla detta i minnet när man fattar beslut om ändringar på arbetsmiljöområdet, när man ser över processer och teknik men också i samband med investeringsbeslut, tillägger Märit Hammarström.
 
Ett annat ämne, eller snarare ämnesgrupp, som introducerades i föreskriftsförslaget är skärvätskor. Skärvätska är inte ett rent ämne utan en heterogen blandning av ämnen och det värde som verket fattat beslut om är ett så kallat riktvärde på 0,2 mg/m3 mätt som inhalerbar fraktion samt en not om att ”ämnet” är sensibiliserande.
 
Du hittar föreskrifterna på Arbetsmiljöverkets webbplats.
 

Till Arbetsmiljöverkets webbplats och sidan föreskrifter

Tillbaka Status, kvalitet och matchning, SKM, är ett nationellt ESF-projekt där Teknikcollege under tre år kommer att fokusera på angelägna utvecklingsfrågor för svensk industris kompetensförsörjning på lång sikt. För att industrin ska kunna fortsätta bidra till sysselsättning och välstånd är det mycket viktigt att det finns kvalificerade medarbetare för företagen att anställa.Läs mer

- Att vi tilldelats finansiellt stöd till en summa av 35 miljoner kronor innebär en enorm potential till vidare utveckling för alla engagerade inom Teknikcollege. Kopplat till våra tre områden kommer vi nu växla upp och intensifiera arbetet under projektets tre år. Det innebär att Teknikcollege, som redan idag är en stark och väl etablerad plattform inom kompetensförsörjning för industrin, kan engagera fler företag, fler kommuner samt skapa ett större engagemang hos både Industrirådet och de certifierade regionerna, säger Adela Martinovic, vd Riksföreningen Teknikcollege Sverige.

Projektet kommer att fokusera på tre viktiga områden:

 • Stärkt regional samordning.

Stärka kopplingen mellan industriföretagens kompetensbehov regionalt och tillgången på utbildning i regionen.

 • Ökad kvalitet i utbildning.

Stärka studenters anställningsbarhet genom att öka utbildningarnas relevans

 • Ökad kännedom och attraktionskraft för industrirelevanta utbildningar.

Identifiera och implementera en röd tekniktråd med rätt insatser mot rätt målgrupp i rätt tid.

Vad kan våra medlemsföretag/medlemmar få ut av SKM?

För industriföretag runt om i Sverige är vinsterna med Status, kvalitet och matchning många. Bland annat är ambitionen att ge företagen verktyg för att långsiktigt säkerställa behovet av kompetent arbetskraft. Förutom en ökad möjlighet till att styra utbildningar så att de motsvarar industrins framtida behov av kompetens, öppnas även arenor för att träffa framtida medarbetare.

Fem punkter om vad vi kan förvänta oss av SKM:

 • En röd tråd av insatser mot presumtiva studerande. Projektet ska resultera i att fler ungdomar söker yrkesutbildningar. Fokus på mentorskap genom samtliga utbildningsnivåer. Självklart omfattar detta även arbete med jämställdhet och mångfaldsinkludering.
   
 • Stöd för att öka företagens engagemang och påverkan inom Teknikcollege. Det ska finnas bra förutsättningar för att arbeta långsiktigt och strategiskt med Teknikcollege och kompetensförsörjningsfrågor.
   
 • Möjlighet för företagen att arbeta med branschvalidering samt möjlighet för utbildningsanordnarna att fortbilda lärare i validering.
   
 • Smarta verktyg för ökad kvalitetsuppföljning för samverkan mellan företag och utbildning.
   
 • Verktyg för kvalitetssäkrad handledarutbildning och företagsförlagt lärande med fokus på trepartssamtal med företagshandledare, utbildningsanordnare och studerande.

 

Projektet drivs, samordnas och administreras av Riksföreningen Teknikcollege Sverige. För frågor kopplat till projektet, kontakta Johan Ståhl, johan.stahl@teknikcollege.se

Läs mer på Teknikcollege webbplats
 

Följ projektet i sociala medier #SKM

 

EU-kommissionen har föreslagit en förändring av tillståndslistan till REACH (Annex XIV) för fyra stycken ftalater: bis (2-ethylhexyl) ftalat (DEHP), dibutyl ftalat (DBP), benzyl butyl ftalat (BBP) och diisobutyl ftalat (DIBP). Detta leder till krav på tillstånd också för användning i material för livsmedelskontakt och i medicintekniska produkter. Förslaget är nu ute på remiss. Sista dag för att skicka in åsikter om konsultationen är den 6 augusti.Läs mer

Våra aktiviteter

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

09-10-okt 2018
Stockholm

Kemikaliedagarna

17-18-okt 2018
Göteborg

Förhandlingsteknik - IKEM kurs i förhandlingsteknik

22-23-okt 2018
Stockholm

IKEM ALL-dag Norrköping

19 nov 2018
Norrköping

IKEM ALL-dag Karlskoga

20 nov 2018
Karlskoga