Jonas Hagelqvist, vd på IKEM.
Tillbaka

Principöverenskommelse om etableringsanställningar

21 november 2017
Idag, den 21 november, har IKEM och flera andra förbund inom Svenskt Näringsliv ingått en principöverenskommelse med flera förbund inom LO om så kallade etableringsanställningar. Bakgrunden är de förhandlingar som har pågått under hösten för att försöka hitta en väg in på arbetsmarknaden framförallt för de stora grupperna av människor om har kommit till Sverige under de senaste åren.

Parterna har försökt hitta ett enkelt och effektivt system i för att ge största möjliga verkan, och samtidigt undvika de återhållande effekter som funnits i nuvarande arbetsmarknadspolitiska program och statliga åtgärder. I överenskommelsen föreslår parterna därför ett enkelt system med klart lägre etableringskostnad.

I stora drag innehåller principöverenskommelsen följande

 1. Ett system med så kallade etableringsanställningar införs.
 2. En visstidsanställning ska kunna gälla under två år varefter den ska kunna övergå till en tillsvidareanställning hos arbetsgivaren.
 3. Det vanliga kollektivavtalen ska tillämpas på medarbetare som är anställda med etableringsanställning, med undantag för reglerna kring lön.
 4. Lönen och därmed arbetsgivarens kostnad ska vara 8.000 kr.
 5. Resterande ersättning för arbetet får den anställde genom ett så kallat etableringsbidrag. Lönen och bidraget ska tillsammans ge en disponibel inkomst som typiskt motsvarar vad som gäller enligt kollektivavtalade lägsta löner. Det statliga bidraget betalas till individen och inte till arbetsgivaren.

Tanken är att etableringsanställningar ska kunna användas för både den som nyligen har kommit till Sverige och andra som har särskilda behov av att få en sådan anställning.

För att principöverenskommelsen ska kunna börja gälla måste staten beslutar om ett nytt bidrag, ett så kallat etableringsbidrag, till den som har en etableringsanställning.

Nästa steg är nu att parterna kommer att överlämna uppgörelsen till regeringen. Därefter hoppas parterna att en förhandling ska komma till stånd med regeringen. Avsikten är att få till stånd en överenskommelse som innebär att reformen ska träda i kraft så snart som möjligt.

 

Kontakt

JonasHagelqvist

Förbundsdirektör och vd
Chief executive officer
Tel direkt: +46 10 455 38 55
Tel mobil: +46 730 80 77 66
jonas-hagelqvist.jpg
Tillbaka Status, kvalitet och matchning, SKM, är ett nationellt ESF-projekt där Teknikcollege under tre år kommer att fokusera på angelägna utvecklingsfrågor för svensk industris kompetensförsörjning på lång sikt. För att industrin ska kunna fortsätta bidra till sysselsättning och välstånd är det mycket viktigt att det finns kvalificerade medarbetare för företagen att anställa.Läs mer

- Att vi tilldelats finansiellt stöd till en summa av 35 miljoner kronor innebär en enorm potential till vidare utveckling för alla engagerade inom Teknikcollege. Kopplat till våra tre områden kommer vi nu växla upp och intensifiera arbetet under projektets tre år. Det innebär att Teknikcollege, som redan idag är en stark och väl etablerad plattform inom kompetensförsörjning för industrin, kan engagera fler företag, fler kommuner samt skapa ett större engagemang hos både Industrirådet och de certifierade regionerna, säger Adela Martinovic, vd Riksföreningen Teknikcollege Sverige.

Projektet kommer att fokusera på tre viktiga områden:

 • Stärkt regional samordning.

Stärka kopplingen mellan industriföretagens kompetensbehov regionalt och tillgången på utbildning i regionen.

 • Ökad kvalitet i utbildning.

Stärka studenters anställningsbarhet genom att öka utbildningarnas relevans

 • Ökad kännedom och attraktionskraft för industrirelevanta utbildningar.

Identifiera och implementera en röd tekniktråd med rätt insatser mot rätt målgrupp i rätt tid.

Vad kan våra medlemsföretag/medlemmar få ut av SKM?

För industriföretag runt om i Sverige är vinsterna med Status, kvalitet och matchning många. Bland annat är ambitionen att ge företagen verktyg för att långsiktigt säkerställa behovet av kompetent arbetskraft. Förutom en ökad möjlighet till att styra utbildningar så att de motsvarar industrins framtida behov av kompetens, öppnas även arenor för att träffa framtida medarbetare.

Fem punkter om vad vi kan förvänta oss av SKM:

 • En röd tråd av insatser mot presumtiva studerande. Projektet ska resultera i att fler ungdomar söker yrkesutbildningar. Fokus på mentorskap genom samtliga utbildningsnivåer. Självklart omfattar detta även arbete med jämställdhet och mångfaldsinkludering.
   
 • Stöd för att öka företagens engagemang och påverkan inom Teknikcollege. Det ska finnas bra förutsättningar för att arbeta långsiktigt och strategiskt med Teknikcollege och kompetensförsörjningsfrågor.
   
 • Möjlighet för företagen att arbeta med branschvalidering samt möjlighet för utbildningsanordnarna att fortbilda lärare i validering.
   
 • Smarta verktyg för ökad kvalitetsuppföljning för samverkan mellan företag och utbildning.
   
 • Verktyg för kvalitetssäkrad handledarutbildning och företagsförlagt lärande med fokus på trepartssamtal med företagshandledare, utbildningsanordnare och studerande.

 

Projektet drivs, samordnas och administreras av Riksföreningen Teknikcollege Sverige. För frågor kopplat till projektet, kontakta Johan Ståhl, johan.stahl@teknikcollege.se

Läs mer på Teknikcollege webbplats
 

Följ projektet i sociala medier #SKM

 

EU-kommissionen har föreslagit en förändring av tillståndslistan till REACH (Annex XIV) för fyra stycken ftalater: bis (2-ethylhexyl) ftalat (DEHP), dibutyl ftalat (DBP), benzyl butyl ftalat (BBP) och diisobutyl ftalat (DIBP). Detta leder till krav på tillstånd också för användning i material för livsmedelskontakt och i medicintekniska produkter. Förslaget är nu ute på remiss. Sista dag för att skicka in åsikter om konsultationen är den 6 augusti.Läs mer

Våra aktiviteter

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

09-10-okt 2018
Stockholm

Kemikaliedagarna

17-18-okt 2018
Göteborg

Förhandlingsteknik - IKEM kurs i förhandlingsteknik

22-23-okt 2018
Stockholm

IKEM ALL-dag Norrköping

19 nov 2018
Norrköping

IKEM ALL-dag Karlskoga

20 nov 2018
Karlskoga