Tillbaka

Rätt använt flamskydd räddar liv och miljö

17 december 2015
IVL Svenska Miljöskyddsinstitutet har deltagit i EU-projektet InFlame, som undersökt utsläpp, spridning, exponering, upptag samt skadliga effekter av vissa substanser som finns i flamskyddsmedel. Resultaten av studien har presenterats i rapporten Flamskyddsmedel i innemiljön – källor, spridningsvägar och effekter. Rapporten försvårar för företag som producerar miljövänliga flamskydd då den spär på fördomarna om flamskydd.

Den som läser rapporten kan lätt kan få uppfattningen att alla flamskyddsmedel antingen redan är klassade som farliga och därför förbjudits eller att de misstänks vara skadliga, men att de inte hunnit bli förbjudna ännu. Att det även finns flamskyddsmedel som varken är bromerade, klorerade eller fosforbaserade och som därför inte behöver utredas framgår inte av rapporten. IVL:s rapport finns för nedladdning längre ned i denna artikel.
 
– För oss som utvecklar mer miljövänliga flamskyddsmedel försvårar den här typen av rapporter vårt arbete då fördomarna om flamskydd späs på. Vi tycker att det är tråkigt när ett forskningsinstitut bidrar till detta, säger Per Erik Velin, vd för Deflamo.
 
 
Vad som inte heller framgår av rapporten, men som är väsentligt för att öka kännedomen om och förståelsen av flamskyddsmedel är bland annat följande:
 
  1. Det finns många olika flamskyddsmedel - det går inte att dra generella slutsatser om flamskyddsmedel. Termen flamskyddsmedel beskriver en funktion och inte en kemisk klass. Med andra ord kan flamskyddsmedel ha många olika kemiska sammansättningar. 
     
  2. Flamskyddsmedel fyller en mycket viktig uppgift. De försvårar utvecklingen och spridningen av en brand och ger möjlighet att evakuera människor och rädda materiel. Det finns idag effektiva och samtidigt miljövänliga flamskydd som utgör alternativ till de mer ifrågasatta bromerade och klorerade flamskyddsmedlen.
     
  3. Att välja bort flamskyddsmedel helt innebär en kraftigt sänkt brandsäkerhet. Inom EU har man uppskattat att antalet omkomna i bränder har under de senaste tio åren minskat med 20 procent som ett direkt resultat av korrekt användning av flamskyddsmedel. (Ladda gärna ner EFRA:s broschyr som vi länkar till längre ner) 
 
IKEM:s förhoppning är att IVL framöver bättre ska kunna föra en mer varierad dialog om kemikalier och deras viktiga roll i samhället. Då kan vi tillsammans arbeta för att ta till vara den positiva inverkan nya innovativa kemikalier kan ha på hållbarheten samtidigt som äldre mindre lyckade ämnen fasas ut.
 
 

Flamskyddsmedel i innemiljön – källor, spridningsvägar och effekter, utgiven av IVL Svenska Miljöinstitutet 2015
 

Läs mer om Deflamo på www.deflamo.se
 

Till IVL Svenska Miljöinstitutets webbplats

 

Här kan du läsa broschyren Flame retardants for a changing society, utgiven av The European Flame Retardants Association, EFRA

 

Kontakt

NilsHannerz

Ansvarig Industriell bioekonomi
Head Industrial Bioeconomy
Tel direkt: +46 10 455 38 85
Tel mobil: +46 70 325 30 07
Nils.Hannerz_258_v2.jpg
 Det har inte skett några förändringar i IKEM:s regler gällade visstidsanställningar i våra kollektivavtal för våra medlemsföretag. Det har kommit till vår kännedom att Unionen från centralt och regionalt håll skickat ut information till företag, där Unionen har medlemmar, om att paragrafen i LAS om visstidsanställningar har ändrats. Det är för visso så, men Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige har avvikande regler i våra kollektivavtal, vilket innebär att det inte skett någon förändring i dessa på grund av ändringen i LAS.Läs mer
Tillbaka Svensk Pilotförening, SPF, har den 24 maj 2016 varslat Svenska Flygbranschens medlemmar SAS och Braathens om stridsåtgärder. Läs mer
Stridsåtgärderna mot SAS är riktade mot kortlinjeproduktionen på Arlanda och består av blockad mot arbete på ledig dag, övertidsarbete, måltidsuppehåll ombord och passiva överföringar av inhyrda flygbolag. Stridsåtgärderna träder i kraft den 3 juni 2016 kl. 00:01.
 
Den 7 juni 2016 kl. 00:01 vidtar SPF ytterligare stridsåtgärder i form av total arbetsnedläggelse av SPFs medlemmar som flyger SAS kortlinjeproduktion med Arlanda som bas. 
 
Stridsåtgärderna mot Braathens regionflygsverksamhet består av blockad mot arbete på ledig dag, ändring av tjänstgöringsprogram, övertids- och mertidsarbete samt mot inhyrning av arbetskraft. Stridsåtgärderna träder i kraft den 3 juni 2016 kl. 06:00. 

Svensk Pilotförening Varsel om konfliktåtgärder

 Svensk Pilotförening ytterligare information

Våra aktiviteter

Avtalskurs - I-avtalet Alvesta

31 maj 2016
Alvesta

Avtalskurs - I-avtalet Örebro

01 jun 2016
Örebro

Avtalskurs - I-avtalet Stockholm

20 jun 2016
Stockholm

CLP Grundkurs

06 sep 2016
Stockholm

Organisatorisk och social arbetsmiljö

08 sep 2016
Malmö

IKEM:s kurs i arbetsmiljö Chefen och arbetsmiljön

13 sep 2016
Stockholm

Chefs- och ledarskapsutbildning

13-14-sep 2016
Stockholm/Bromma Åkeshovs Slott