Tillbaka

Rätt använt flamskydd räddar liv och miljö

17 december 2015
IVL Svenska Miljöskyddsinstitutet har deltagit i EU-projektet InFlame, som undersökt utsläpp, spridning, exponering, upptag samt skadliga effekter av vissa substanser som finns i flamskyddsmedel. Resultaten av studien har presenterats i rapporten Flamskyddsmedel i innemiljön – källor, spridningsvägar och effekter. Rapporten försvårar för företag som producerar miljövänliga flamskydd då den spär på fördomarna om flamskydd.

Den som läser rapporten kan lätt kan få uppfattningen att alla flamskyddsmedel antingen redan är klassade som farliga och därför förbjudits eller att de misstänks vara skadliga, men att de inte hunnit bli förbjudna ännu. Att det även finns flamskyddsmedel som varken är bromerade, klorerade eller fosforbaserade och som därför inte behöver utredas framgår inte av rapporten. IVL:s rapport finns för nedladdning längre ned i denna artikel.
 
– För oss som utvecklar mer miljövänliga flamskyddsmedel försvårar den här typen av rapporter vårt arbete då fördomarna om flamskydd späs på. Vi tycker att det är tråkigt när ett forskningsinstitut bidrar till detta, säger Per Erik Velin, vd för Deflamo.
 
 
Vad som inte heller framgår av rapporten, men som är väsentligt för att öka kännedomen om och förståelsen av flamskyddsmedel är bland annat följande:
 
  1. Det finns många olika flamskyddsmedel - det går inte att dra generella slutsatser om flamskyddsmedel. Termen flamskyddsmedel beskriver en funktion och inte en kemisk klass. Med andra ord kan flamskyddsmedel ha många olika kemiska sammansättningar. 
     
  2. Flamskyddsmedel fyller en mycket viktig uppgift. De försvårar utvecklingen och spridningen av en brand och ger möjlighet att evakuera människor och rädda materiel. Det finns idag effektiva och samtidigt miljövänliga flamskydd som utgör alternativ till de mer ifrågasatta bromerade och klorerade flamskyddsmedlen.
     
  3. Att välja bort flamskyddsmedel helt innebär en kraftigt sänkt brandsäkerhet. Inom EU har man uppskattat att antalet omkomna i bränder har under de senaste tio åren minskat med 20 procent som ett direkt resultat av korrekt användning av flamskyddsmedel. (Ladda gärna ner EFRA:s broschyr som vi länkar till längre ner) 
 
IKEM:s förhoppning är att IVL framöver bättre ska kunna föra en mer varierad dialog om kemikalier och deras viktiga roll i samhället. Då kan vi tillsammans arbeta för att ta till vara den positiva inverkan nya innovativa kemikalier kan ha på hållbarheten samtidigt som äldre mindre lyckade ämnen fasas ut.
 
 

Flamskyddsmedel i innemiljön – källor, spridningsvägar och effekter, utgiven av IVL Svenska Miljöinstitutet 2015
 

Läs mer om Deflamo på www.deflamo.se
 

Till IVL Svenska Miljöinstitutets webbplats

 

Här kan du läsa broschyren Flame retardants for a changing society, utgiven av The European Flame Retardants Association, EFRA

 

Kontakt

NilsHannerz

Ansvarig Industriell bioekonomi
Head Industrial Bioeconomy
Tel direkt: +46 10 455 38 85
Tel mobil: +46 70 325 30 07
Nils.Hannerz_258_v2.jpg
Borealis är ett av företagen som i Almedalen bidrar till en diskussion om de ekonomiska förutsättningarna för tekniksprånget.
Borealis är ett av företagen som i Almedalen bidrar till en diskussion om de ekonomiska förutsättningarna för tekniksprånget.
Tillbaka Det finns tekniska möjligheter för svensk industri att reducera sina koldioxidutsläpp, men innovationskraften behöver backas upp av finansieringslösningar. Borealis är ett av företagen som i Almedalen bidrar till en diskussion om de ekonomiska förutsättningarna för tekniksprånget.Läs mer
 Ambitionerna är högt ställda i Sverige, både inom politiken och industrin, när det gäller att bygga upp ett resurseffektivt samhälle, där material används om och om igen, säger Nils Hannerz ansvarig för industriell bioekonomi på IKEM.
 
I koldioxidsammanhang är Sverige ofta redan bäst i klassen, men för att nå målet att inte ha några nettoutsläpp alls krävs det rejäla investeringar i ny teknologi, pilotanläggningar och testbäddar.
 
 Om vi ska gå före i utvecklingen krävs tekniksprång, där processer helt görs om. Då behövs också nya anläggningar. Det är väldigt dyrt. Så mycket pengar kan företagen inte satsa på något som de inte vet om de kan räkna hem, säger Nils Hannerz.
 
  Det är viktigt med en diskussion om olika lösningar som ökar investeringsviljan, till exempel skattelättnader, statliga åtaganden att göra inköp eller offentligt riskkapital.
 
I slutänden handlar det också om hur mycket kunderna är villiga att betala, menar Anders Fröberg, vd för kemiföretaget Borealis.
 
  En del av utmaningen är att företag, även gentemot slutkonsumenter, kan bygga sina varumärken kring satsningar på en cirkulär ekonomi och därmed öka kundernas vilja att betala för resurseffektiva produkter. Men utan investeringsstöd räknar vi med att priserna behöver öka med 50-60 procent.
 
Borealis står tillsammans med fyra andra kemiföretag bakom visionen ”Hållbar Kemi 2030” som syftar till att ersätta fossila råvaror med förnybara.
 
  Ett sätt är att omvandla etanol till eten, som sedan kan användas bland annat i plasttillverkning. Det gäller dock att få tillgång till tillräcklig mängd skogsråvara för etanolen, eftersom det finns fler användningsområden för skogsråvara som konkurrerar. Stora investeringar behövs också i nya anläggningar, säger Anders Fröberg, som även är ordförande i IKEM:s styrelse.
 
Ett annat alternativ är att bygga vidare på förgasningsteknologin.
 
- Biomassa från skogen omvandlas då till syntetgas, som kemiindustrin kan använda. En sådan anläggning kostar 3-4 miljarder kronor. Intressant är också användning av bionafta, som med rätt förutsättningar kan förädlas till diesel i större skala. Även det kräver investeringar, säger han.
 
Under Almedalsveckan behandlas finansieringen av den cirkulära ekonomin i seminariet ”Tekniksprång – ja, tack! Men vem betalar?” den 6 juli klockan 16.00-17.00.
 
 

Våra aktiviteter

CLP Grundkurs

06 sep 2016
Stockholm

Organisatorisk och social arbetsmiljö

08 sep 2016
Malmö

IKEM:s kurs i arbetsmiljö Chefen och arbetsmiljön

13 sep 2016
Stockholm

Chefs- och ledarskapsutbildning

13-14-sep 2016
Stockholm/Bromma Åkeshovs Slott

Säkerhetsdatablad (SDS) Grundkurs

13 sep 2016
Göteborg

Avtalskurs Grundkurs för löneadministratörer

15 sep 2016
Stockholm

Förhandlingsteknik - IKEM kurs i förhandlingsteknik

19-20-sep 2016
Stockholm