Tillbaka

Rätt använt flamskydd räddar liv och miljö

17 december 2015
IVL Svenska Miljöskyddsinstitutet har deltagit i EU-projektet InFlame, som undersökt utsläpp, spridning, exponering, upptag samt skadliga effekter av vissa substanser som finns i flamskyddsmedel. Resultaten av studien har presenterats i rapporten Flamskyddsmedel i innemiljön – källor, spridningsvägar och effekter. Rapporten försvårar för företag som producerar miljövänliga flamskydd då den spär på fördomarna om flamskydd.

Den som läser rapporten kan lätt kan få uppfattningen att alla flamskyddsmedel antingen redan är klassade som farliga och därför förbjudits eller att de misstänks vara skadliga, men att de inte hunnit bli förbjudna ännu. Att det även finns flamskyddsmedel som varken är bromerade, klorerade eller fosforbaserade och som därför inte behöver utredas framgår inte av rapporten. IVL:s rapport finns för nedladdning längre ned i denna artikel.
 
– För oss som utvecklar mer miljövänliga flamskyddsmedel försvårar den här typen av rapporter vårt arbete då fördomarna om flamskydd späs på. Vi tycker att det är tråkigt när ett forskningsinstitut bidrar till detta, säger Per Erik Velin, vd för Deflamo.
 
 
Vad som inte heller framgår av rapporten, men som är väsentligt för att öka kännedomen om och förståelsen av flamskyddsmedel är bland annat följande:
 
  1. Det finns många olika flamskyddsmedel - det går inte att dra generella slutsatser om flamskyddsmedel. Termen flamskyddsmedel beskriver en funktion och inte en kemisk klass. Med andra ord kan flamskyddsmedel ha många olika kemiska sammansättningar. 
     
  2. Flamskyddsmedel fyller en mycket viktig uppgift. De försvårar utvecklingen och spridningen av en brand och ger möjlighet att evakuera människor och rädda materiel. Det finns idag effektiva och samtidigt miljövänliga flamskydd som utgör alternativ till de mer ifrågasatta bromerade och klorerade flamskyddsmedlen.
     
  3. Att välja bort flamskyddsmedel helt innebär en kraftigt sänkt brandsäkerhet. Inom EU har man uppskattat att antalet omkomna i bränder har under de senaste tio åren minskat med 20 procent som ett direkt resultat av korrekt användning av flamskyddsmedel. (Ladda gärna ner EFRA:s broschyr som vi länkar till längre ner) 
 
IKEM:s förhoppning är att IVL framöver bättre ska kunna föra en mer varierad dialog om kemikalier och deras viktiga roll i samhället. Då kan vi tillsammans arbeta för att ta till vara den positiva inverkan nya innovativa kemikalier kan ha på hållbarheten samtidigt som äldre mindre lyckade ämnen fasas ut.
 
 

Flamskyddsmedel i innemiljön – källor, spridningsvägar och effekter, utgiven av IVL Svenska Miljöinstitutet 2015
 

Läs mer om Deflamo på www.deflamo.se
 

Till IVL Svenska Miljöinstitutets webbplats

 

Här kan du läsa broschyren Flame retardants for a changing society, utgiven av The European Flame Retardants Association, EFRA

 

Kontakt

NilsHannerz

Ansvarig Industriell bioekonomi
Head Industrial Bioeconomy
Tel direkt: +46 10 455 38 85
Tel mobil: +46 70 325 30 07
Nils.Hannerz_258_v2.jpg
BioInnovation är en satsning med visionen att Sverige har ställt om till en bioekonomi 2050. Nu är processen igång med att ta fram nya innovationsprojekt med start 2017 inom BioInnovation. IKEM:s medlemsföretag är välkomna att delta i BioInnovations öppna dialoger och får gärna komma med inspel till kommande innovationsprojekt. Sista dagen för att delta i de öppna dialogerna är den 15 september.Läs mer
Tillbaka Svenska kriteriegruppen för hygieniska gränsvärden som i nästan 40 år arbetat med att ta fram vetenskapliga underlag till Arbetsmiljöverkets arbete med att fastställa hygieniska gränsvärden läggs ner.Läs mer
Arbetsmiljöverket har utrett gränsvärdesprocessen och beslutat att Kriteriegruppen ska läggas ned. Hur den nya proceduren kommer att se ut har vi ännu inte någon kännedom om. Sannolikt kommer det europeiska gränsvärdesarbetet att få en betydligt större tyngd och därmed även det arbete som bedrivs inom SCOEL (Scientific Committe on Occupational Exposure Limits). Den Nordiska Expertgruppen (NEG) blir dock kvar och fortsätter sitt arbete med att ta fram kriteriedokument.  Verket avser också att starta ett vetenskapligt råd, möjligen med ett bredare anslag än Kriteriegruppens. Vi har från näringslivets sida aviserat intresse att delta i detta arbete.
 

För mer information om NEG läs vidare här på Arbetsmiljöverkets webbplats 

 

Ett nytt dokument om dieselavgaser har nyligen publicerats av NEG tillsammans med DECO (the Dutch Expert Committee on Occupational Safety) i serien Arbete och Hälsa. Den har ännu inte landat på webben men när den kommer hittar ni den här: 

 

Här finns mer information om SCOEL 

Våra aktiviteter

Organisatorisk och social arbetsmiljö

08 sep 2016
Malmö

Säkerhetsdatablad (SDS) Grundkurs

13 sep 2016
Göteborg

IKEM:s kurs i arbetsmiljö Chefen och arbetsmiljön

13 sep 2016
Stockholm

Avtalskurs Grundkurs för löneadministratörer

15 sep 2016
Stockholm

Förhandlingsteknik - IKEM kurs i förhandlingsteknik

19-20-sep 2016
Stockholm

Temadag - samverkan företag - institut

21 sep 2016
Stockholm

Bra Lönebildning - Strategiskt lönearbete

22 sep 2016
Stockholm