Tillbaka

Rätt använt flamskydd räddar liv och miljö

17 december 2015
IVL Svenska Miljöskyddsinstitutet har deltagit i EU-projektet InFlame, som undersökt utsläpp, spridning, exponering, upptag samt skadliga effekter av vissa substanser som finns i flamskyddsmedel. Resultaten av studien har presenterats i rapporten Flamskyddsmedel i innemiljön – källor, spridningsvägar och effekter. Rapporten försvårar för företag som producerar miljövänliga flamskydd då den spär på fördomarna om flamskydd.

Den som läser rapporten kan lätt kan få uppfattningen att alla flamskyddsmedel antingen redan är klassade som farliga och därför förbjudits eller att de misstänks vara skadliga, men att de inte hunnit bli förbjudna ännu. Att det även finns flamskyddsmedel som varken är bromerade, klorerade eller fosforbaserade och som därför inte behöver utredas framgår inte av rapporten. IVL:s rapport finns för nedladdning längre ned i denna artikel.
 
– För oss som utvecklar mer miljövänliga flamskyddsmedel försvårar den här typen av rapporter vårt arbete då fördomarna om flamskydd späs på. Vi tycker att det är tråkigt när ett forskningsinstitut bidrar till detta, säger Per Erik Velin, vd för Deflamo.
 
 
Vad som inte heller framgår av rapporten, men som är väsentligt för att öka kännedomen om och förståelsen av flamskyddsmedel är bland annat följande:
 
  1. Det finns många olika flamskyddsmedel - det går inte att dra generella slutsatser om flamskyddsmedel. Termen flamskyddsmedel beskriver en funktion och inte en kemisk klass. Med andra ord kan flamskyddsmedel ha många olika kemiska sammansättningar. 
     
  2. Flamskyddsmedel fyller en mycket viktig uppgift. De försvårar utvecklingen och spridningen av en brand och ger möjlighet att evakuera människor och rädda materiel. Det finns idag effektiva och samtidigt miljövänliga flamskydd som utgör alternativ till de mer ifrågasatta bromerade och klorerade flamskyddsmedlen.
     
  3. Att välja bort flamskyddsmedel helt innebär en kraftigt sänkt brandsäkerhet. Inom EU har man uppskattat att antalet omkomna i bränder har under de senaste tio åren minskat med 20 procent som ett direkt resultat av korrekt användning av flamskyddsmedel. (Ladda gärna ner EFRA:s broschyr som vi länkar till längre ner) 
 
IKEM:s förhoppning är att IVL framöver bättre ska kunna föra en mer varierad dialog om kemikalier och deras viktiga roll i samhället. Då kan vi tillsammans arbeta för att ta till vara den positiva inverkan nya innovativa kemikalier kan ha på hållbarheten samtidigt som äldre mindre lyckade ämnen fasas ut.
 
 

Flamskyddsmedel i innemiljön – källor, spridningsvägar och effekter, utgiven av IVL Svenska Miljöinstitutet 2015
 

Läs mer om Deflamo på www.deflamo.se
 

Till IVL Svenska Miljöinstitutets webbplats

 

Här kan du läsa broschyren Flame retardants for a changing society, utgiven av The European Flame Retardants Association, EFRA

 

Kontakt

NilsHannerz

Ansvarig Industriell bioekonomi
Head Industrial Bioeconomy
Tel direkt: +46 10 455 38 85
Tel mobil: +46 70 325 30 07
Nils.Hannerz_258_v2.jpg
Tillbaka IKEM tycker som Håll Sverige Rent och Konsumentföreningen Stockholm att en ökad avgift för bärkassar ska gå till miljöprojekt, som att minska nedskräpningen och öka återvinningen. Det är också viktigt att pappersbärkassarna omfattas av samma styrmedel.Läs mer
EU har beslutat att alla medlemsstater ska minska förbrukningen av tunna plastbärkassar och målsättningen är att minska nedskräpningen av dessa samt få en bättre resursanvändning. I Sverige diskuteras nu hur vi på bästa sätt ska uppfylla EU-beslutet.
 
– Vi föreslår att Sverige bygger vidare på producentansvaret och att en extra förpackningsavgift tas ut för bärkassar både av plast och papper, säger Lena Lundberg ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM. Då skapas stora gemensamma resurser som bland annat ska används till projekt för minskad nedskräpning och ökad återvinning, vilket också Håll Sverige Rent och Konsumentföreningen Stockholm vill.
 
Naturvårdsverket har förslagit att de som tillhandahåller plastbärkassar till konsumenter ska ta ut ett lägsta pris om 5 kr per plastbärkasse, oavsett tjocklek. Det innebär ökade intäkter för handeln med uppskattningsvis 6 miljarder kronor, beroende på vilket pris man tar.
 
– Naturvårdsverkets förslag kan snarare leda till ökad resursförbrukning eftersom pappersbärkassarna inte omfattas och att man inte skiljer på klimatsmarta plastbärkassar, säger Lena Lundberg. Man åtgärdar inte heller problemet med nedskräpning eftersom vinsten från plastbärkassarna inte går till sådana projekt.
 
IKEM vill att den extra förpackningsavgiften som vi föreslår ska gå till att främja minskad nedskräpning och ökad återvinning, skapa incitament för investering och forskning i biobaserad plastråvara från svenskt jord- och skogsbruk, samt informera om bärkassars miljöpåverkan. Den extra förpackningsavgiften ska dessutom vara lägre för klimatsmarta bärkassar och därigenom driva på utvecklingen för mer resurseffektiva bärkassar.
 
– Eftersom vi vill bygga vidare på producentansvaret undviks den omfattande tillsynsverksamhet som Naturvårdsverkets förslag innebär, säger Lena Lundberg. Det finns över 64 000 butiker bara inom detalj- och dagligvaruhandeln, sedan tillkommer t.ex. restauranger med hämtmat.
 
Det förslag som IKEM:s nu har skickat till Miljödepartementet kommer både minska nedskräpningen och få bort användningen av fossilbaserade plastbärkassar. Det skulle reducera koldioxidutsläppen från plastbärkassarna med runt 42 000 ton, vilket motsvarar ett bilfritt Gotland. Den biobaserade plasten från svenskt jord- och skogsbruk skulle också kunna användas inom många andra områden för att bidra till minskade koldioxidutsläpp. 
 
– Våra medlemsföretag vill fortsätta leda utveckling av miljöanpassade och klimatsmarta plastbärkassar, säger Lena Lundberg. Därför arbetar vi för att implementeringen av EU-direktivet ska anpassas efter svenska förhållanden.
 
Läs hela remissvaret från IKEM om hur vi vill att Sverige ska ta chansen att växla upp det arbete som handeln och branschen gör sedan decennier. EU-direktivet är inte anpassat till svenska förhållanden, men vi kan utnyttja det som en möjlighet att komma igång och tillverka biobaserad plast från svenskt jord- och skogsbruk. Det skulle leda till fler jobb och ökad konkurrenskraft för Sverige och för svenska företag. Samtidigt bygger vi vidare på producentansvaret så att myndigheterna slipper hantera avgifter, tillsyn och statistik. Det gör alla till vinnare. 
 

Läs mer om att EU:s medlemsstater ska reducera förbrukningen av tunna plastbärkassar. 
 

Läs IKEM:s remissvar

 
Industrins ekonomiska råd, IER, presenterar sin rapport den 3 oktober 2016. Efter seminariet hålls en presskonferens, där ledamöterna i IER finns tillgängliga för media. Rapporten är framtagen på uppdrag av Industrirådet som är parternas gemensamma plattform för att skapa goda förutsättningar för industrin och dess anställda. IKEM - Innovations- och kemiindustrierna är en arbetsgivarpart inom Industrirådet.Läs mer

Våra aktiviteter

Ny som ledare

27-28-sep 2016
Malmö

CLP Praktisk klassificering av blandningar

27 sep 2016
Stockholm

MBL-förhandlingen - kurs i ikem regi

27 sep 2016
Göteborg

Branschträff Sundsvall

28 sep 2016
Sundsvall

UGL - Utveckling av grupp och ledare

03-07-okt 2016
Stockholm

Avtalskurs I-avtalet (fd Allokemisk industri)

04 okt 2016
Stockholm

Kemikalielagstiftning i Sverige - Översiktskurs

05 okt 2016
Stockholm