Tillbaka

Snart dags för miljörapportering 2018

7 februari 2018
Alla tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter ska varje år lämna en miljörapport till sin tillsynsmyndighet. Miljörapporten avser hela det föregående verksamhetsåret och lämnas in till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars året därefter.

Förra året tog Naturvårdsverket fram nya föreskrifter om miljörapport (NFS 2016:8) vilka gäller från och med den 1 januari 2017. Enligt de nya föreskrifterna ska den första rapporteringen göras nu i år senast den  sista mars.
 
Från och med årets miljörapport ska även de verksamheter som omfattas av den så kallade CWW BREF:en (BAT-slutsatser om bästa tillgängliga teknik för rening och hantering av avloppsvatten och avgaser inom den kemiska sektorn)  redogöra för hur slutsatserna i BREF:en följs eller planeras att följas. 
 
CWW gäller övergripande för den kemiska industrin. Naturvårdsverket har gjort bedömningen att CWW innehåller BAT-slutsatser för alla de verksamheter som omfattas av 12 kap. 1-36 §§, 38-39 §§ och 42-43 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251). För de verksamheter vars huvudverksamhet omfattas av dessa BAT-slutsatser är det tänkbart att de kommer att utgöra huvudslutsatser. Det är därför viktigt att redan nu ha en dialog med sin tillsynsmyndighet för att avgöra om just er verksamhet omfattas och om det i så fall är en huvud- eller sidoslutsats.
 
Kontakta Rebecca Wennerberg miljöjurist på IKEM. 

Kontakt

RebeccaWennerberg

Miljöjurist
Environmental Lawyer
Tel direkt: +46 10 455 38 82
Tel mobil: +46 70 590 13 56
RebeccaWennerberg_258.jpg
Kemikalieinspektionen, KemI, inför krav på rapportering av perfluorerade ämnen (PFAS) till produktregistret. Detta beslutades den 25 oktober. Kravet innebär att innehåll av PFAS i ämnen och blandningar som rapporteras till kemikalieinspektionens produktregister måste anges oavsett halt eller klassificering. De nya föreskrifterna gäller från och med 1 januari 2019 och rapporteringen görs från och med februari 2020.Läs mer
Tillbaka Ny som chef eller vill du fräscha upp minnet när det gäller arbetsmiljölagstiftningen och det systematiska arbetsmiljöarbetet? Då är det är rätt kurs för dig. En heldag med föreläsning, diskussioner och grupparbeten. Medlemmar har förmånlig rabatt. 11 april är det kurs i Stockholm och 1 oktober i Göteborg. Läs mer
Kursen "Chefen och arbetsmiljön" fokuserar på ansvarsfrågan och belyser även skillnaden mot det straffrättsliga ansvaret. Vi går igenom vad uppgiftsfördelning inom arbetsmiljöarbetet innebär samt betydelsen av samverkan med skyddsombud och de anställda.
 
När du har gått "Chefen och arbetsmiljön" tar du med dig grundläggande kunskap om arbetsmiljölagstiftningen. Vi ger dig också praktiska tips och råd på hur du som chef kan hantera arbetsmiljöfrågorna inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kursen passar för chefer på alla nivåer, både inom produktion och administration. Kursen passar också för arbetsledare och andra arbetsgivarföreträdare som ska arbeta med arbetsmiljöfrågor inom företaget. 
 
Du behöver inga förkunskaper. "Chefen och arbetsmiljön" är en grundkurs. Så är du ny som chef eller vill få fräscha upp minnet så är denna kurs utmärkt. Vi varvar med föreläsningar, tid för frågor, diskussion och grupparbeten.
 

11 april i Stockholm
Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19

Lokal: Industrin, plan 4
Tid: 9:00 – 16:30

1 oktober i Göteborg. Vi återkommer med mer information.

ANMÄL DIG HÄR >> 

Ange dina kontaktuppgifter, samt ort och datum.
 

Det här tar vi upp:

  • Vilket ansvar har jag som chef/arbetsledare för arbetsmiljön?
  • Vilka andra roller finns inom arbetsmiljöarbetet?
  • Grunderna inom Arbetsmiljölagstiftningen? 
  • Vad kan påföljderna bli om man inte följer lagstiftningen?
  • Vad är systematiska arbetsmiljöarbetet och hur får vi till det i praktiken?
  • Vad omfattar reglerna kring organisatorisk och social arbetsmiljö? 
     
IKEM anordnar kursen gemensamt med Livsmedelsföretagen.  Kursen hålls av Camilla Backlund, rådgivare arbetsmiljö på IKEM och en representant från Livsmedelsföretagen.
 

Våra aktiviteter

IKEM ALL-dag Norrköping

19 nov 2018
Norrköping

IKEM ALL-dag Karlskoga

20 nov 2018
Karlskoga

IKEM ALL-dag Göteborg

22 nov 2018
Göteborg

IKEM ALL-dag Jönköping

26 nov 2018
Jönköping

IKEM ALL-dag , Växjö

27 nov 2018
Växjö

IKEM ALL-dag, Stockholm

28 nov 2018
Stockholm

IKEM ALL-dag, Sundsvall

29 nov 2018
Sundsvall