Sverige värd för möte om globalt avtal för kemikalier
Tillbaka

Sverige värd för möte om globalt avtal för kemikalier

12 mars 2018
Den 12 -15 mars är Sverige värd för ett internationellt strategimöte om kemikalier och avfall. Ambitionen är att få till ett globalt ramverk för kemikalier och avfall likt det Parisavtal som finns för klimatet. Sverige ska vara pådrivande i arbetet enligt ett pressmeddelande från regeringen.

Bakgrunden till strategimötet är att det globala samarbetet på kemikalieområdet, SAICM, sträcker sig fram till 2020. Under mötet kommer 400 tjänstemän från hela världen diskutera hur ett nytt ramverk kan se ut. Kemikalieinspektionen tillsammans med FNs miljöprogram UNEP är värdar. SAICMs övergripande mål är att uppnå en sund hantering av kemikalier under hela livscykeln så att kemikalier år 2020 skapas och används på ett sätt som minimerar betydande negativa effekter på miljön och människors hälsa.

- Det är ett mål som vi inom industrin självklart kan ställa upp på. Vi vet ju att kemikalier finns i allt runtomkring oss, såväl naturligt som syntetiskt. De är en förutsättning för att mycket av det vi tar för givet ska fungera, säger Kristina Neimert Carne, sakkunnig i kemikaliefrågor på IKEM.

Trots kemins möjligheter är de globala olikheterna stora. Kemikaliekontrollen skiljer sig mycket mellan EU och andra utomeuropeiska länder. Den globala handeln bidrar till att stora mängder varor som kommer in i EU kan innehålla kemikalier med oönskade egenskaper och som är begränsade vid användning i EU.

- IKEM:s budskap i olika sammanhang är därför att vi behöver en mer harmoniserad kemikalielagstiftning globalt sett med bättre kontroller inom EU för att stoppa produkter som inte uppfyller kemikalielagstiftningen REACH, poängterar Kristina Neimert Carne. 

- Vi menar också att en större del av det avfall som skapas måste återvinnas, så att det kan bli en resurs i den cirkulära ekonomin, avslutar Kristina.

 

Här kan du läsa pressmeddelandet från regeringen
 

Läs om SAICM på www.saicm.org  

 

 

Kontakt

KristinaNeimert Carne

Sakkunnig kemikaliefrågor
Head Chemicals Policy
Tel direkt: +46 10 455 38 83
Tel mobil: +46 70 239 1213
KristinaNeimertcarne_258.jpg
Tillbaka Status, kvalitet och matchning, SKM, är ett nationellt ESF-projekt där Teknikcollege under tre år kommer att fokusera på angelägna utvecklingsfrågor för svensk industris kompetensförsörjning på lång sikt. För att industrin ska kunna fortsätta bidra till sysselsättning och välstånd är det mycket viktigt att det finns kvalificerade medarbetare för företagen att anställa.Läs mer

- Att vi tilldelats finansiellt stöd till en summa av 35 miljoner kronor innebär en enorm potential till vidare utveckling för alla engagerade inom Teknikcollege. Kopplat till våra tre områden kommer vi nu växla upp och intensifiera arbetet under projektets tre år. Det innebär att Teknikcollege, som redan idag är en stark och väl etablerad plattform inom kompetensförsörjning för industrin, kan engagera fler företag, fler kommuner samt skapa ett större engagemang hos både Industrirådet och de certifierade regionerna, säger Adela Martinovic, vd Riksföreningen Teknikcollege Sverige.

Projektet kommer att fokusera på tre viktiga områden:

 • Stärkt regional samordning.

Stärka kopplingen mellan industriföretagens kompetensbehov regionalt och tillgången på utbildning i regionen.

 • Ökad kvalitet i utbildning.

Stärka studenters anställningsbarhet genom att öka utbildningarnas relevans

 • Ökad kännedom och attraktionskraft för industrirelevanta utbildningar.

Identifiera och implementera en röd tekniktråd med rätt insatser mot rätt målgrupp i rätt tid.

Vad kan våra medlemsföretag/medlemmar få ut av SKM?

För industriföretag runt om i Sverige är vinsterna med Status, kvalitet och matchning många. Bland annat är ambitionen att ge företagen verktyg för att långsiktigt säkerställa behovet av kompetent arbetskraft. Förutom en ökad möjlighet till att styra utbildningar så att de motsvarar industrins framtida behov av kompetens, öppnas även arenor för att träffa framtida medarbetare.

Fem punkter om vad vi kan förvänta oss av SKM:

 • En röd tråd av insatser mot presumtiva studerande. Projektet ska resultera i att fler ungdomar söker yrkesutbildningar. Fokus på mentorskap genom samtliga utbildningsnivåer. Självklart omfattar detta även arbete med jämställdhet och mångfaldsinkludering.
   
 • Stöd för att öka företagens engagemang och påverkan inom Teknikcollege. Det ska finnas bra förutsättningar för att arbeta långsiktigt och strategiskt med Teknikcollege och kompetensförsörjningsfrågor.
   
 • Möjlighet för företagen att arbeta med branschvalidering samt möjlighet för utbildningsanordnarna att fortbilda lärare i validering.
   
 • Smarta verktyg för ökad kvalitetsuppföljning för samverkan mellan företag och utbildning.
   
 • Verktyg för kvalitetssäkrad handledarutbildning och företagsförlagt lärande med fokus på trepartssamtal med företagshandledare, utbildningsanordnare och studerande.

 

Projektet drivs, samordnas och administreras av Riksföreningen Teknikcollege Sverige. För frågor kopplat till projektet, kontakta Johan Ståhl, johan.stahl@teknikcollege.se

Läs mer på Teknikcollege webbplats
 

Följ projektet i sociala medier #SKM

 

EU-kommissionen har föreslagit en förändring av tillståndslistan till REACH (Annex XIV) för fyra stycken ftalater: bis (2-ethylhexyl) ftalat (DEHP), dibutyl ftalat (DBP), benzyl butyl ftalat (BBP) och diisobutyl ftalat (DIBP). Detta leder till krav på tillstånd också för användning i material för livsmedelskontakt och i medicintekniska produkter. Förslaget är nu ute på remiss. Sista dag för att skicka in åsikter om konsultationen är den 6 augusti.Läs mer

Våra aktiviteter

Avtalskurs I-avtalet

27 sep 2018
Stockholm

Kurs i Krishantering

04 okt 2018
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

09-10-okt 2018
Stockholm

Kemikaliedagarna

17-18-okt 2018
Göteborg

Förhandlingsteknik - IKEM kurs i förhandlingsteknik

22-23-okt 2018
Stockholm

IKEM ALL-dag Norrköping

19 nov 2018
Norrköping

IKEM ALL-dag Karlskoga

20 nov 2018
Karlskoga