Tillbaka

Vilken roll kommer plast ha i framtiden?

21 december 2017
I samband med rundabordssamtalet om plast den 15 december blev miljöministern och tre experter intervjuade om vilken roll som plasten kommer att ha i framtiden. Lena Lundberg, ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM, deltog på mötet och kommenterar nu intervjuerna.

- Det är positivt att höra att det finns en samstämmighet om att plasterna är viktiga och bidrar till resurseffektivitet, säger Lena Lundberg. Alla är också överens om att vi måste öka återvinningen och minska läckaget till miljön. 
 
Enligt miljöminister Karolina Skog är det många som vänder sig till Sverige för att de ser att vi ligger långt framme och kan bidra med att svara på frågor. 
 
- Vi vill stärka denna bild av Sverige som ett föregångsland för en smart hantering av olika plastmaterial, säger Lena Lundberg som ansvarar för plastråvarufrågor hos IKEM. Vi har förslag på hur Sverige ska bli världsledande på att materialåtervinna plast.
 
För att öka plaståtervinningen ser IKEM att det behövs ökad insamling av plastavfall och att vi utvecklar den mekaniska återvinningen. Här har näringslivet inom FTI tagit fram en guide för hur plastförpackningarna ska designas för att fungera i insamlingssystemet. Det är också viktigt att öka användningen av återvunnen plast. Här är projektet med ICA:s såpa-flaska ett mycket bra exempel eftersom den tillverkas av 100 procent återvunnen plast från svensk plastinsamling .
 
- Eftersom alla plastprodukter inte går inte att återvinna mekaniskt behövs kemisk återvinning. Där bryts plasten ner på molekylnivå för att sedan byggas upp på nytt, säger Lena Lundberg. Den får då samma egenskaper och kvalitet som ursprungligt material. Här kan vi återvinna en ketchupflaska till en högspänningskabel.
Regeringen har utsett en särskild utredare som ska hitta svar på ett antal grundläggande frågor kring nedbrytbarhet, återvinningsbarhet och svårigheter med kemikalieinnehåll. Baserat på utredningen ska man sedan hitta vägen framåt säger miljöministern i intervjun. 
 
- Självklart ska vi bidra till att öka kunskapen om dessa frågor och bistå utredningen, säger Lena Lundberg. Vi och våra medlemsföretag delar regeringens ambition om en cirkulär och biobaserad ekonomi
 

Till artikeln Såpaflaska gjord på 100 procent återvunnen plast
 

Här kan du läsa intervjuerna med miljöminister Karolina Skog, särskild utredare av hållbara plastmaterial Åsa Stenmarck, KTH-professor Göran Finnveden och adj. professor vid Chalmers Christer Forsgren på regeringens webbplats 

 

Tillbaka Från 1 januari 2019 avskaffas begreppet karensdag i sjuklönelagen och ersätts av det nya begreppet karensavdrag. För IKEM:s medlemmar i arbetsgivarföreningen är det alltid är kollektivavtalens sjuklöneregler som gäller och som ska tillämpas. Efter diskussioner med våra motparter har vi nu även kommit överens om en anpassning av sjuklönereglerna i avtalen för arbetare och tjänstemän.Läs mer

I korthet innebär karensavdraget att vid sjukdom görs ett avdrag som motsvarar 20 procent av en genomsnittlig veckolön. För en anställd som arbetar 40 timmar per vecka blir avdraget då 8 timmar oavsett när under arbetspasset den anställde sjukanmäler sig.

Syftet med ett karensavdrag är att avdraget blir detsamma för den anställde oavsett när under arbetspasset som sjukfrånvaron inträffar. Det får betydelse för den som exempelvis jobbar långa arbetspass vissa dagar, men har kortare arbetstid andra dagar. Avdraget blir lika stort oavsett vilken dag personen är sjuk.

Lagreglerna är till stor del dispositiva och för IKEM:s medlemsföretag gäller kollektivavtalen i stället för lagen. Vi har nu kommit överens med våra motparter om att anpassa reglerna i alla kollektivavtal, förutom för sockerindustrin, där diskussioner fortfarande pågår. Reglerna gäller både för arbetare och tjänstemän.

Sjukdom till och med 14: e kalenderdagen
 

För varje ​timme arbetstagaren är fråvarande på grund av sjukdom görs sjukavdrag enligt följande:

Karensavdrag: För sjukfrånvaro upp till 20 % av genomsnittlig veckoarbetstid (karens) i sjukperioden: (Månadslönen x 12) ./. (52 x veckorarbetstiden).

Avdrag efter karens: För sjukfrånvaro överstigande 20 % av genomsnittlig veckoarbetstid till och med dag 14 i sjukperioden: 20 % x ((Månadslönen x 12) ./. (52 x veckoarbetstiden)).

Kommentarer:
Vid sjukdom görs ett karensavdrag som motsvarar 20 procent av den genomsnittliga veckoarbetstiden. För en anställd som arbetar 40 timmar per vecka blir avdraget då 8 timmar enligt formeln för Karensavdrag. Därefter har den anställde rätt till sjuklön precis som enligt nuvarande regler enligt formeln Avdrag efter karens.

Vid timlön betalas ingen sjuklön för sjukfrånvaro upp till 20 % av genomsnittlig veckoarbetstid i sjukperioden (karens). Därefter betalas, precis som enligt nuvarande regler, sjuklön med 80 % av timlönen till och med dag 14.

Genomsnittlig veckoarbetstid

Med genomsnittlig veckoarbetstid avses veckoarbetstiden i timmar för en normalvecka utan helgdag, det vill säga den anställdes aktuella arbetstidsmått. Det kan vara exempelvis 38 timmar vid kontinuerligt tvåskift.

Arbetstagare som återinsjuknar inom fem kalenderdagar

Precis som den nuvarande regleringen så kommer en ny sjukperiod som börjar inom fem kalenderdagar efter att en tidigare sjukperiod avslutats att betraktas som en fortsättning på den föregående. Det innebär att fortsatt karensavdrag kan behöva göras upp till 20 procent av den genomsnittliga veckoarbetstiden i den fortsatta sjukperioden.

Övriga ändringar

Regeln om att sjuklön betalas med 80 procent på övriga lönedelar och ersättningar som avser ersättning för ordinarie arbetstid t o m dag 14 i sjuklöneperioden gäller fortfarande. Regeln har dock justerats så att det sker efter att ett helt karensavdrag har gjorts, dvs för sjukfrånvaro som överstiger 20 procent av genomsnittlig veckoarbetstid.

Om den anställde under de senaste 12 månaderna haft sammanlagt 10 tillfällen med karensavdrag görs inget karensavdrag vid ny sjukperiod. Observera att alla karensavdrag inom samma sjukperiod betraktas som ett tillfälle även om avdragen sker på olika dagar.

Om den anställde omfattas av ett beslut från Försäkringskassan enligt 13 § i sjuklönelagen om att sjuklön ska betalas från första dagen görs inget karensavdrag.

Övergångsregler

De nya reglerna gäller för sjukfall som inträffar från och med den 1 januari 2019. För sjukfall som inträffat före detta datum gäller de tidigare reglerna.

Vid beräkning av antal tillfällen med avdrag på sjuklönen vid tillämpning av reglerna angående när tio karensavdrag gjorts, ska ett avdrag för karensdag som har gjorts enligt tidigare lydelse likställas med ett tillfälle med karensavdrag.

Karensdag ska likställas med karensavdrag dels vid återinsjuknande inom fem kalenderdagar, dels för den som före den 1 januari 2019 har fått ett beslut från Försäkringskassan om särskilt högriskskydd.

Nya avtalstexten

Våra kollektivavtal i pdf-format kommer att uppdateras med den nya avtalstexten.

Praktiska exempel 

Här kan du spara ned praktiska exempel på beräkningen

Kontakta IKEM:s arbetsgivarjour om du har frågor kring de nya reglerna.

IKEM:s arbetsgivarjour

Kl 8.30-17.00 (må-fr)
Telefon: 010-455 38 80
E-post: jouren@ikem.se

Våra aktiviteter

Bra Lönebildning - Strategiskt lönearbete

29 jan 2019
Stockholm

Arbetsrätt, grundkurs 2 dagar

30-31-jan 2019
Göteborg

Träffpunkt IKEM Jönköping

07 mar 2019
Jönköping

Träffpunkt IKEM Örebro

13 mar 2019
Örebro

Träffpunkt IKEM Norrköping

14 mar 2019
Norrköping

Träffpunkt IKEM Malmö

19 mar 2019
Malmö

Träffpunkt IKEM Stockholm

21 mar 2019
Stockholm