Åtagande som förpliktigar

När ett företag vill ansluta sig till Ansvar & Omsorg skriver företagets vd under ett åtagande. Företaget förbinder sig därmed att arbeta efter ett antal vägledande principer rörande säkerhet, hälsa och miljö. Det innebär också att man förbinder sig att arbeta med ständiga förbättringar inom hela området säkerhet, hälsa och miljö. De senaste 10 årens utveckling hos medlemmarna i Sverige har inneburit väsentligt förbättrade prestanda på i medeltal ca 50 %!

Utformningen av åtagandet kan variera mellan olika länder men innehållet är likartat. I Sverige innehåller åtagandet följande punkter:    

  • Lagar, förordningar, föreskrifter et cetera som berör den egna verksamheten ska följas. På ledningsnivå fastställs bindande regler för hur det hälso- säkerhets- och miljöinriktade arbetet ska organiseras och bedrivas.

  • Verksamheten ska inte utgöra en oacceptabel risk för företagets anställda, leverantörer, kunder, allmänheten, miljön och övriga intressenter.

  • Verksamheten ska vara dokumenterad. Säkerhets- och miljöpolicy ska finnas, i vilka principerna i Ansvar & Omsorg kommer till uttryck. Ansvar & Omsorg ska ingå som en integrerad del i företagets affärsstrategi.

  • Relevant information inom hälsa- säkerhets- och miljöområdet för produkter och aktiviteter ska ges till anställda, leverantörer, kunder, myndigheter, allmänhet och övriga intressenter.

  • Alla anställda ska vara medvetna om sitt åtagande samt ges den utbildning som är nödvändig för att kunna delta i uppfyllandet av målen för hälsa, säkerhet och miljö.

  • Ett lämpligt joursystem för olyckor, tillbud och nödsituationer skall upprättas och underhållas.

  • Företaget ska stödja och delta i sådana aktiviteter som förbättrar den egna verksamhetens kvalitet samt höjer det allmänna medvetandet och uppmärksamheten vad gäller hälsa, säkerhet och miljö.

  • En dialog ska föras med lokala intressenter i frågor som rör företagets verksamhet.
     

Efter att IKEM erhållit det underskrivna åtagandet skickas ett Ansvar & Omsorg-diplom till företaget som därmed är anslutet till programmet och har rätt att använda Ansvar & Omsorgslogotypen.