Uppsägning på grund av personliga skäl (2005 nr 72)

Resesäljaren RL sades upp på grund av personliga skäl. Enligt bolaget hade han vid upprepade tillfällen under en längre period i strid mot gällande policy underlåtit att ta kontakt med bolaget för att utreda uppkomna kassabrister. RL:s fackförbund bestred att RL underlåtit att medverka vid utredningarna.

Arbetsdomstolen fann att bolaget inte hade styrkt påståendet att RL underlåtit att kontakta bolaget. RL hade uppgivit att han varje gång han fått ett påpekande om felaktigheter i kassaredovisningen kontaktat sin närmaste chef som dock vägrat att lyssna på honom. Chefen hördes dock inte i målet, och de andrahandsuppgifter som lämnades av andra företrädare för bolaget gav enligt domstolen inte anledning att ifrågasätta RL:s uppgifter.

Uppsägningen var inte sakligt grundad. RL erhöll ekonomiskt skadestånd samt 60 000 kronor i allmänt skadestånd.