Uppsägning på grund av arbetsbrist (2005 nr 75)

Ett verkstadsbolag sade upp ett antal arbetstagare på grund av arbetsbrist. Bland de uppsagda fanns montörerna HJ och UL som hade längre anställningstid än de flesta kvarvarande. Deras fackförbund menade att bolaget därigenom bröt mot anställningsskyddslagens turordningsregler.

Bolaget invände att de båda arbetstagarna inte hade de kvalifikationer som krävdes för fortsatt anställning som servicetekniker. Arbetet innebar resor till kunder i hela världen för att utföra service och underhåll på en dieselmotor som bolaget tillverkat. De båda arbetstagarna saknade enligt bolaget bl.a. tillräckliga kunskaper i engelska. Några år innan driftsinskränkningen hade bolaget låtit testa de anställdas kunskaper i engelska och då beträffande HJ och UL konstaterat att dessa inte hade den kunskap som erfordrades för att tillfredsställande utföra servicearbete.

Fackförbundet invände att HJ och UL hade tillräckliga språkkunskaper och ifrågasatte värdet av det språktest som bolaget låtit göra. Ett av förbundet anordnat språktest strax före huvudförhandlingen i målet visade bättre resultat.

Arbetsdomstolen konstaterade att arbetet som servicetekniker bestod i att ensam resa till kunder och på plats lösa de uppkomna problemen och att detta arbete till avsevärd del utfördes på platser där det krävdes kunskaper i engelska.

Värdet av bolagets språktest förringades inte genom förbundets språktest, som redan på grund av den tid som förflutit sedan uppsägningarna – ca ett och ett halvt år – inte hade något nämnvärt bevisvärde. Domstolen fann att de båda arbetstagarnas kunskaper i engelska inte nådde upp till den nivå som bolaget med fog krävde av en servicetekniker.

Domstolen godtog heller inte förbundets påstående att bolaget hade bort ge de båda arbetstagarna utbildning i engelska språket. De grundkunskaper i engelska som det var fråga om utgjorde sådana baskunskaper i engelska som det inte kunde krävas att bolaget skulle ha tillhandahållit. Inget tydde heller på att bolaget hade åsidosatt sin skyldighet att bedriva kompetensutveckling som skulle ha inverkat på den aktuella bedömningen av tillräckliga kvalifikationer.

Förbundets talan avslogs.