Kollektivavtalsfrågor (2005 nr 84)

Till kollektivavtalet för byggnadsbranschen (byggnadsavtalet) hör ett avtal, S-avtalet, för företag som har speciell inriktning på sin verksamhet. Vid ett sådant företag träffades överenskommelser mellan arbetsgivaren och var och en av de anställda om lön som bestod i en fast del och en rörlig del i form av en vinstandel.

Tvisten gällde dels frågan om den fasta lönedelen fick bestämmas till ett fast belopp per månad eller om den skulle bestämmas som en timersättning, dels frågan om lönen fick bestämmas individuellt mellan arbetsgivaren och en enskild arbetstagare.

Beträffande den första frågan fann Arbetsdomstolen att S-avtalet i detta avseende skulle ha samma innebörd som byggnadsavtalet. Detta betydde att den fasta lönedelen inte kunde utgöras av ett fast månadsbelopp.

Vidare fann domstolen att lönen inte fick bestämmas individuellt utan den skulle bestämmas som ersättning till arbetslaget att fördelas mellan
arbetstagarna.

Bolaget ålades att betala 40 000 kronor i allmänt skadestånd till Svenska Byggnadsarbetareförbundet för de två avtalsbrotten.