Arbetsnedläggelsen var olovlig stridsåtgärd (2006 nr 10)

Mellan SEKO och Sveriges Byggindustrier gällde i april 2004 tillfälligt avtalslöst tillstånd. SEKO varslade om arbetsnedläggelse och blockad av arbetsuppgifterna på ett flertal byggarbetsplatser, bland annat vid Liljeholmstorget.

Där arbetade en oorganiserad och nio som var medlemmar i Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Arbetstagarna vid Liljeholmstorget lade ned arbetet och återgick i arbete när SEKO-konflikten upphörde fem dagar senare. Tvisten gällde om arbetsnedläggelsen vid Liljeholmstorget utgjorde en otilllåten stridsåtgärd. Arbetsgivarorganisationen menade att så var fallet eftersom företrädare för förbundets avdelning hade uppmanat medlemmarna att lägga ned arbetet. Enligt arbetstagarsidan hade arbetstagarna rätt att vara neutrala i SEKO-konflikten och hade därmed rätt att vägra att arbeta. Arbetsdomstolen konstaterade att rätten för en arbetstagare som står utanför en konflikt att vara neutral, dvs. att vägra utföra konfliktsmittat arbete, är en individuell rättighet som inte kan åberopas av en facklig organisation. Arbetsnedläggelsen föranleddes av tydliga uppmaningar från avdelningens ombudsman och var inte resultatet av individuella beslut av arbetstagarna att vara neutrala. Arbetsnedläggelsen hade därmed en kollektiv karaktär och var att anse som en stridsåtgärd. Då förbundet inte hade fattat något beslut om sympatiåtgärd var stridsåtgärden olovlig.