Uppsägning av sjukskriven med samarbetssvårigheter godtogs (2006 nr 112)

NN var sedan 2002 anställd som ekonom hos ett bolag med omkring 300 anställda. Hon hade personalansvar för två anställda. Hon sades upp på grund av personliga förhållanden i juni 2005 med motiveringen att hon under hela anställningen varit svår att samarbeta med.

NN:s fackliga organisation menade att hon borde ha omplacerats till en ledig tjänst som controller, vilken utlysts som ledig. Hon hade dessutom inte blivit underrättad om samarbetsproblemen på ett sätt som gjort det möjligt för henne att ändra sitt beteende. Under senhösten insjuknade vidare NN med utbrändhetssymptom och var under första halvåret 2005 alltjämt sjukskriven och föremål för rehabilitering.

Arbetstagarorganisationen menade därför att uppsägningen inte var sakligt grundad.

Arbetsdomstolen noterade att förbundet inte bestritt att det förekommit samarbetsproblem utan endast påstått att NN inte i tillräcklig grad uppmärksammats på detta. Utredningen visade dock att samarbetsproblemen vid åtskilliga tillfällen hade påtalats för NN från bolagets sida och att bolagets företrädare också förklarat för henne att bolaget såg mycket allvarligt på hennes beteende.

Beträffande den utlysta tjänsten som controller hade NN inte de erforderliga kvalifikationerna. Bolaget hade således fullgjort sina skyldigheter i omplaceringshänseende.

Beträffande NN:s sjukskrivning fanns det ingenting som tydde på att det varit arbetsförhållandena som orsakat hennes besvär. Uppsägningen hade inte vidtagits på grund av hennes sjukdom utan berott på samarbetssvårigheterna. Hennes sjukskrivning kunde mot denna bakgrund inte innebära något uppsägningsförbud.
Uppsägningen godtogs.