Uppsägning på grund av misskötsamhet godtogs (2006 nr 121)

BP var anställd vid ett stålverk sedan 16 år. Han blev uppsagd på grund av misskötsamhet som enligt bolaget bestod i att han vid upprepade tillfällen brutit mot gällande arbetstidsregler. Han hade vid fyra eller fem tillfällen stämplat in på arbetet utan att ha bytt om till arbetskläder.

Efter uppsägningen hade han vid ett par tillfällen vilat under tid då han varit instämplad för att arbeta. Han hade vidare vid ett tillfälle parkerat sin bil på ett förbjudet eller i vart fall riskfyllt ställe och vägrat att efter uppmaning flytta bilen.

Det var enligt Arbetsdomstolen utrett att BP brutit mot reglerna för instämpling vid fyra eller fem tillfällen samt vid de två tillfällena då han hittats vilande, även om han vid dessa två tillfällen inte hade fuskat med den sammanlagda arbetstiden eftersom han hade haft outtagen lunchtid. Det var även styrkt att han parkerat sin bil i strid mot gällande säkerhetsbestämmelser samt vägrat att flytta bilen trots uppmaning.

Bolaget hade vid flera tillfällen markerat sitt missnöje med BP:s agerande och även varnat honom för att hans agerande kunde komma att leda till en uppsägning. Trots detta hade BP fortsatt att åsidosätta reglerna på arbetsplatsen. Detta hade inträffat även efter uppsägningen. Då det inte var troligt att han skulle följa reglerna bättre i framtiden godtogs uppsägningen.