Knivkast mot arbetskamrat grundade rätt till avsked (2006 nr 127)

TS var anställd vid ett verkstadsföretag sedan 2001. Under ett kvällsskift kastade en arbetskamrat vatten ur en mugg på TS varpå TS kastade en kniv efter arbetskamraten. Kniven träffade dock inte utan föll ned på golvet vid en dörr cirka tio meter bort. Mot bakgrund av det inträffade blev TS uppsagd.

Arbetsdomstolen fann utrett att kniven kastats med viss kraft, att kastet riktats mot arbetskamraten och att kastet inte skett reflexmässigt utan att det varit fråga om en viljestyrd och avsiktlig handling. Det hade förelegat en inte obetydlig risk för att arbetskamraten eller någon annan skulle ha kunnat komma till skada.

TS:s agerande, att kasta en kniv efter en arbetskamrat på arbetsplatsen under arbetstid, utgjorde ett helt oacceptabelt handlande. Arbetsdomstolen menade att även om bolaget valt att säga upp TS var dennes handlande sådant att det förelåg grund för avsked.