Skadeståndsskyldighet för arbetstagare som bedrivit konkurrerande verksamhet (2006 nr 49)

MG var anställd hos ett bemanningsföretag, A, som platschef. En av A:s största kunder var företaget B. Under sommaren 2003 hade MG startat ett bemanningsföretag, C. Kort efter det att C bildats skickade MG brev till de av A:s anställda som var uthyrda till B. I brevet förklarade MG att A:s samarbete med B skulle upphöra i augusti och att C skulle bli B:s nya samarbetspartner. Vid möten med A:s personal delades ansökningsblanketter ut om anställning hos C. Efter att MG slutat sin anställning hos A träffade han via sitt bolag C ett samarbetsavtal med B. B hade avslutat sitt samarbete med A i augusti. A krävde allmänt och ekonomiskt skadestånd av MG på den grunden att denne obehörigen röjt företagshemligheter och uppträtt illojalt mot A.

Arbetsdomstolen konstaterade att MG i hög grad åsidosatt sin lojalitet gentemot A genom att under anställningen vidta åtgärder för att starta en konkurrerande verksamhet. Arbetsdomstolen ansåg det klart att syftet med åtgärderna hade varit att ta över B som kund.

Vidare konstaterade Arbetsdomstolen att MG i strid med lagen om skydd för företagshemligheter utnyttjat A:s företagshemligheter genom att lämna information till de anställda hos A om det rådande avtalsförhållandet mellan A och B i syfte att förmå dem att söka anställning hos C. MG dömdes att betala allmänt skadestånd med 150 000 kronor till A för utnyttjandet av A:s företagshemligheter. A:s yrkande om ekonomiskt skadestånd, vilket avsåg ersättning för den uteblivna vinst som uppstod på grund av att A förlorade B som kund, ogillades eftersom det inte var visat att det var MG:s agerande som föranledde B att avsluta sitt kundförhållande till A.

Kommentar: Detta rättsfall visar att även om en arbetsgivare inte lyckas bevisa en direkt mätbar ekonomisk skada, medför lagen om skydd för företagshemligheter en möjlighet att utverka ett kännbart allmänt skadestånd då en arbetstagare varit illojal gentemot arbetsgivaren och utnyttjat företagshemligheter i konkurrerande verksamhet.