Avsked på grund av sexuella trakasserier godtogs (2006 nr 54)

AS avskedades därför att han, enligt bolagets uppfattning, vid ett flertal tillfällen sexuellt trakasserat en kvinnlig anställd och även använt sig av ett grovt språk med sexuella anspelningar gentemot henne. AS förnekade att det varit fråga om sexuella trakasserier.

Arbetsdomstolen fann det klarlagt att AS under en längre tid vid åtminstone femton tillfällen utsatt den kvinnliga anställde för allvarliga sexuella trakasserier genom att ta henne på brösten och stjärten samt dessutom använda ett grovt sexuellt språk. Han hade varit medveten om att hans handlande hade varit ovälkommet. Enligt Arbetsdomstolens mening fanns det anledning att, liksom vid våld på arbetsplatsen, anlägga ett strängt betraktelsesätt på ett sådant handlande som AS gjort sig skyldig till. Detta gällde i all synnerhet när det som i detta fall hade varit fråga om ett upprepat beteende av allvarligt slag. AS hade genom sitt beteende grovt åsidosatt vad som ålegat honom som anställd. Avskedandet godtogs därför.