Omplaceringsskyldighet inte fullgjord avseende misskötsam och aggressiv vaktmästare (2006 nr 63)

US blev i september 2004 avskedad från sin anställning som vaktmästare på ett sjukhem. Enligt kommunen hade arbetstagaren grovt misskött sitt arbete, varit grovt oaktsam med kommunens material och lokaler, gjort sig skyldig till ordervägran, hotat sin närmaste chef och uppträtt aggressivt mot arbetskamrater och arbetsledning.

Förbundet hävdade att det inte förelegat vare sig laglig grund för avsked eller saklig grund för uppsägning. Man ansåg också att kommunen inte fullgjort sin omplaceringsskyldighet.

Arbetsdomstolen menade att de händelser som lagts US till last inte utgjort sådant grovt och allvarligt åsidosättande av förpliktelserna i anställningen att de kunde utgöra grund för avsked. Vidare konstaterade Arbetsdomstolen att flera av händelserna hade sin grund i samarbetssvårigheter mellan US och hans närmaste chef. Då kommunen inte försökt avhjälpa problemen genom att undersöka möjligheterna till att omplacera US menade Arbetsdomstolen att det inte funnits saklig grund för uppsägning. Avskedandet av US förklarades ogiltigt.