Regel i anställningsavtal utpekade ett kollektivavtal som tillämpligt var giltig (2006 nr 76)

En golfklubb var genom medlemskap i en arbetsgivarorganisation bunden av två kollektivavtal; kommunalavtalet för arbetare och ledaravtalet för tjänstemän.

Greenkeepern KJ var anställd hos golfklubben och medlem i ett fackförbund som inte var bundet av kollektivavtal med golfklubben. I samband med anställningen hade golfklubben och KJ träffat en överenskommelse om att kommunalavtalet skulle tillämpas på hans anställning, vilket framgick av anställningsavtalet.

KJ:s fackförbund gjorde i målet gällande att KJ:s befattning och arbetsuppgifter var sådana att ledaravtalet skulle tillämpas på hans anställning i stället för kommunalavtalet. Enligt förbundet hade ledaravtalet en normerande verkan för KJ som innebar att golfklubben inte kunde avvika från detta avtal på det sätt som skett i anställningsavtalet.

Arbetsdomstolen konstaterade att ett kollektivavtal inte har någon rättsverkan enligt lag i förhållandet mellan en kollektivavtalsbunden arbetsgivare och en anställd hos denne som inte är medlem i den avtalsslutande fackliga organisationen. En avtalsbunden arbetsgivare är i och för sig normalt skyldig att tillämpa kollektivavtalet också på utanförstående arbetstagare, men denna förpliktelse kan endast utkrävas av avtalsmotparten. I förhållande till den utanförstående arbetstagaren är således arbetsgivaren i princip fri att avtala om sämre villkor än vad som följer av kollektivavtalet. En annan sak är att arbetsgivaren därigenom kan göra sig skyldig till avtalsbrott gentemot den avtalsslutande fackliga organisationen.

Arbetsdomstolen menade att eftersom golfklubben och KJ hade avtalat om att kommunalavtalet skulle tillämpas på hans anställning kunde denne inte kräva att ledaravtalet skulle tillämpas på honom. Detta gällde även om det skulle visa sig att han utförde arbetsuppgifter som omfattades av ledaravtalet. Ett påstående om att bestämmelsen i anställningsavtalet var oskälig enligt 36 § avtalslagen godtogs inte. Detta innebar att förbundets talan avslogs i sin helhet.