Uppsägning av sorterare hos Posten med armbesvär godtogs (2007 nr 12)

TB var sedan år 2000 anställd som sorterare hos Posten i Göteborg. Från mars 2002 var hon, med undantag för en period med föräldraledighet, sjukskriven på grund av värk i höger handled och underarm till dess hon sades upp på grund av personliga skäl i juli 2005. Enligt bolaget var hennes arbetsförmåga varaktigt nedsatt på grund av besvären i armen. I november 2006 återgick dock TB till arbetet som sorterare.

TB:s fackliga organisation menade att det hade funnits andra arbetsuppgifter för TB. Posten genomförde förändringar i arbetsorganisationen genom införandet av arbetsrotation som möjliggjorde för TB att återinträda i arbete. Posten borde också ha erbjudit tekniska hjälpmedel. Vidare hade Posten inte fullgjort sin omplaceringsskyldighet. Mot denna bakgrund var uppsägningen inte sakligt grundad.

Enligt Arbetsdomstolen visade utredningen att TB under perioden 2002 till 2005 varaktigt saknade arbetsförmåga som sorterare. Det förhållandet att hon i november 2006 i viss omfattning återgick i arbete som sorterare ändrade inte bedömningen av de omständigheter som förelåg i samband med uppsägningen.

Den arbetsrotation som sedermera infördes byggde på en ergonomirapport som Posten fick del av någon gång under våren 2005. Arbetsrotationen hade dock inte genomförts vid tidpunkten för uppsägningen. Frågan om Posten fullgjort sitt rehabiliteringsansvar skulle bedömas utifrån de omständigheter som förelåg vid uppsägningen. Det fanns ingen anledning att kritisera Posten för att Postens rehabiliteringsåtgärder beträffande TB inte återspeglade e nya rön avseende arbetsrotation som presenterats i rapporten.

Av utredningen framgick att möjligheterna att anpassa arbetsuppgifterna eller utöka användandet av hjälpmedel i arbetet var marginella. Det fanns lättare arbetsuppgifter som TB kunde ha utfört, men en omfördelning av arbetsuppgifterna hade inneburit en ökad hälsorisk för övriga arbetstagare.

Beträffande Postens omplaceringsskyldighet visade Postens utredning att det vid tidpunkten för uppsägningen inte fanns någon ledig befattning som avsett arbetsuppgifter som TB hade kunnat klara av.

Uppsägningen godtogs.