En påstått trakasserande fråga under en anställningsintervju ställdes inte av arbetsgivaren utan av facket (2007 nr 16)

En palestinsk man med muslimsk bakgrund sökte en tjänst som rektor vid en kommunal skola med undervisning för invandrare och flyktingar. Han kallades till anställningsintervju, som genomfördes av tre grupper. En av dessa grupper bestod av representanter för de fackliga organisationerna på arbetsplatsen.

Under den intervju som de fackliga företrädarna höll med mannen fick han frågan vad han med sin muslimska bakgrund ansåg om att arbeta på en kvinnodominerad arbetsplats. DO menade att frågan var trakasserande och att kommunen därmed diskriminerat mannen.

Kommunen invände att den inte diskriminerat mannen eftersom frågan hade ställts av de fackliga företrädarna i denna deras egenskap. Frågan hade således inte ställts av någon företrädare för kommunen. Under alla förhållanden var frågan inte trakasserande.

Arbetsdomstolen konstaterade att den etniska lagen inte innehåller någon definition av begreppet arbetsgivare. Det finns dock knappast utrymme för någon mer vidsträckt tillämpning än i annan arbetsrättslig lagstiftning.

Utredningen visade att de fackliga företrädarna var av uppfattningen att deras medverkan under rekryteringen utgjorde en del av deras fackliga uppdrag och utgjorde inte ett fullgörande av något åtagande gentemot kommunen.

Såväl företrädare för kommunen som de fackliga företrädarna var av uppfattningen att de fackliga företrädarnas medverkan skedde i enlighet med ett särskilt träffat samverkansavtal och att deras medverkan ytterst var ett utflöde av medbestämmandelagens bestämmelser om medinflytande. De fackliga företrädarna hade inte fått några instruktioner från kommunen inför intervjuerna och kommunen hade heller inte delegerat sin beslutanderätt eller arbetsgivarfunktion till dem.

Den omtvistade frågan hade således inte ställts av kommunen, som därför inte hade något ansvar för den påstådda diskrimineringen. DO:s talan avslogs.