Uppsägning på grund av narkotika- och alkoholmissbruk (2007 nr 33)

Serviceteknikern JW sades upp från sin anställning sedan han i maj 2004 varit påverkad av amfetamin i arbetet och i november 2005 varit påverkad av alkohol samt gjort sig skyldig till rattfylleri i tjänsten. Enligt bolaget var förseelserna av sådant allvarligt slag att bolaget i och för sig hade haft rätt att avskeda honom.

JW:s fackliga organisation menade att JW led av alkoholberoende av sjukdomskaraktär, ett förhållande som bolaget sade sig inte ha känt till.
Domstolen konstaterade dels att incidenterna inträffat i tjänsten, dels att JW:s arbete var av sådan karaktär att det förutsatte att både kunderna och arbetsgivaren hade förtroende för arbetstagaren eftersom denne i arbetet hade tillträde till kundernas lokaler och bostäder. Arbetsuppgifterna innefattade såväl bilkörning i tjänsten som kopplingsarbeten, vilka uppgifter ställde krav på säkerhet.

JW:s handlande var, även om bolaget valde att säga upp honom, ett sådant allvarligt åsidosättande av hans åligganden mot bolaget som i sig kunde ha föranlett ett avskedande.

Beträffande JW:s personliga förhållanden var det utrett att han vid incidenten i november 2005 led av ett alkoholberoende av sjukdomskaraktär. När det gäller avskedande skall --- till skillnad från vad som gäller vid uppsägning --- sådana personliga omständigheter som i och för sig talar för att arbetstagaren ändå får behålla sin anställning normalt inte vägas mot arbetstagarens förseelse.

Domstolen fann att JW:s handlande varit av så allvarligt slag att, även om bolaget sagt upp honom i stället för att avskeda honom, vad som framkommit om hans personliga förhållanden inte kunde tillmätas en sådan betydelse att bolaget inte haft rätt att skilja honom från anställningen. Uppsägningen var därför sakligt grundad.

Kommentar: Arbetsdomstolen slog fast redan 1998 att sådana personliga omständigheter som vid en prövning av om saklig grund för uppsägning föreligger talar för att arbetstagaren skall få behålla jobbet, inte skall tillmätas motsvarande betydelse vid en prövning av lagligheten av ett avskedande (se AD 1998 nr 30).