Arbete utgjorde inte tvåskiftsarbete (2007 nr 51)

Transportavtalet innehåller regler om tvåskiftsarbete för terminalarbetare.

Tvisten gällde om fem terminalarbetare arbetade på sådant sätt att arbetet skulle betraktas som sådant skiftarbete.

Arbetsdomstolen konstaterade att eftersom det inte finns någon allmän definition av begreppet skiftarbete måste frågan bedömas från fall till fall. De fem arbetstagarna arbetade måndag till fredag antingen på ett förmiddags- eller ett eftermiddagspass som de växlade mellan veckovis. Eftermiddagspasset började en och en halv timme innan förmiddagspasset slutade. Beträffande två av arbetstagarna kom överlappningen under senare tid att vara tre timmar.

Överlappningen användes inte till avlämning av arbetsredskap eller dylikt utan tillgodosåg ett ökande personalbehov allteftersom arbetsdagen fortskred.

Arbetet under förmiddags- respektive eftermiddagspasset var heller inte likartat. Arbetstagarna arbetade jämsides med varandra med individuella arbetsuppgifter som lagts ut efter individuella scheman. Arbetsuppgifterna innefattades vidare inte i en arbetsprocess som kunde beskrivas som sammanhängande och enhetlig. Det gick inte att urskilja några egentliga arbetslag som sysslade med skilda arbetsuppgifter.
Domstolen kom sammantaget fram till att det arbete som de fem arbetstagarna utförde inte utgjorde tvåskiftsarbete i transportavtalets mening