Avsked av facklig förtroendeman pga dennes uppträdande godtogs (2007 nr 53)

Klubbordföranden PJ var anställd hos Connex. Under hösten 2005 avskedades han samt stängdes av från sitt arbete på grund av oacceptabelt uppträdande mot överordnade och kollegor. Hans fackförbund menade att avskedandet utgjort en föreningsrättskränkning och att åtgärden även stred mot anställningsskyddslagen.

Vid bedömningen av om förbundet visat sannolika skäl för att avskedandet skett i ett föreningsrättskränkande syfte konstaterade Arbetsdomstolen att inget tydde på att bolaget rent allmänt hade haft en negativ inställning till fackligt arbete. Det förhållandet att bolaget inte agerat mot klubben som sådan eller mot någon annan ledamot av klubbstyrelsen talade närmats för att avskedandet saknat ett sådant syfte.
Emellertid hade så gott som samtliga incidenter, som bolaget lagt PJ till last, haft en anknytning till hans fackliga uppdrag. Förbundet hade därmed visat sannolika skäl för att avskedandet haft ett föreningsrättskränkande syfte.

När det gällde bolagets skäl att avskeda PJ konstaterade domstolen att PJ uppträtt på ett klart olämpligt sätt mot både arbetskamrater, personer i arbetsledningen och personer utanför bolaget. Det hade varit fråga om kränkande och nedvärderande uttalanden samt allmänt aggressivt uppträdande med plötsliga vredesutbrott. Uppträdandet hade pågått under lång tid och fortsatt trots att han vid upprepade tillfällen tilldelats muntliga och skriftliga varningar.

Sammantaget hade PJ agerat på ett sätt som inte rimligen skall behöva tålas i något rättsförhållande. Bolaget hade därför haft laglig grund för att avskeda honom.

Arbetsdomstolen slog också fast att bolaget haft rätt enligt kollektivavtalet att avstänga PJ innan överläggning med klubben om åtgärden hållits.

Kollektivavtalsregleringen ersatte helt förtroendemannalagens regler, varför bolaget heller inte hade brutit mot den lagen.

Kommentar: Två arbetstagarledamöter var skiljaktiga och menade att det inte förelegat grund för avsked men väl för uppsägning.