Två brev uppfyllde inte kraven på en underrättelse om skadestånd (2007 nr 6)

AS blev uppsagd utan att det, enligt honom, funnits saklig grund. Han skickade med anledning härav två brev till bolaget och frågan gällde om breven, sedda var för sig eller tillsammans, utgjorde en underrättelse om skadestånd enligt 41 § anställningsskyddslagen.

Arbetsdomstolen uttalade att även om ganska allmänt hållna formuleringar godtas som en preskriptionsavbrytande underrättelse, är det ett minimikrav att det tydligt framgår att fordringsanspråk kommer att framställas och att anspråket knyter an till en viss åtgärd eller händelse.

Det första brevet hade rubriken Uppsägning utan saklig grund och angav att AS inte godtog uppsägningen utan skadestånd samt att AS skulle återkomma med ytterligare synpunkter. Detta brev uppfyllde enligt domstolen de krav som ställs på en underrättelse.

I det andra brevet förklarade AS vilken lön han ansåg sig ha rätt till. Ingenting nämndes om skadestånd med anledning av uppsägningen.

Domstolen slog fast att båda brevens innehåll skulle beaktas vid bedömningen av om underrättelseskyldigheten fullgjorts. Det andra brevet innebar att AS inte längre hade några krav på skadestånd. AS:s talan avseende skadestånd var därför preskriberad.