Avslutande av en anställning enligt 33 § anställningsskyddslagen (2007 nr 40)

Avslutande av en anställning enligt 33 § anställningsskyddslagen förutsätter att det finns ett beslut av Försäkringskassan som vunnit laga kraft.

KJ var anställd hos en kommuns fritidsförvaltning. Efter en misshandel fick han upprepade beslut om tidsbegränsad sjukersättning. Den 3 februari 2004 beslutade Försäkringskassan om hel, tidsobestämd sjukersättning fr.o.m. oktober 2003. KJ överklagade beslutet. I ett brev, som kom KJ tillhanda den 5 april 2004, avslutade kommunen anställningen med stöd av 33 § anställningsskyddslagen.

Enligt KJ:s fackförbund måste ett beslut om hel, tidsobestämd sjukersättning ha vunnit laga kraft innan arbetsgivaren har rätt att avsluta anställningen på det sätt som skett.

Arbetsdomstolen konstaterade att Försäkringskassans beslut kan överklagas av den försäkrade inom två månader från det att denne fått del av beslutet och av det allmänna ombudet inom två månader från den dag då beslutet meddelades.

En arbetstagare kan inte anses ha fått rätt till ersättning innan det har blivit klarlagt huruvida beslutet överklagas av det allmänna ombudet, dvs. innan det gått två månader från beslutet.

Avslutar arbetsgivaren anställningen dessförinnan med stöd av 33 § anställningsskyddslagen är åtgärden inte förenlig med lagrummet även om det senare skulle visa sig att det allmänna ombudet inte överklagat beslutet.

Frågan var emellertid hur man skulle se på den situationen att arbetsgivaren avslutar anställningen efter tvåmånadersfristens utgång och beslutet överklagas endast av arbetstagaren. En tolkning av 33 § anställningsskyddslagen som innebär att arbetstagaren då ’’fått rätt’’ till ersättning skulle kunna medföra att anställningen avslutas enligt 33 § anställningsskyddslagen även om det vid den slutliga förvaltningsrättsliga prövningen skulle visa sig att arbetstagaren inte är berättigad till hel, tidsobestämd sjukersättning. En sådan tolkning är inte förenlig med grunderna för lagrummet.

Arbetsgivaren är således inte berättigad att avsluta anställningen med stöd av 33 § anställningsskyddslagen förrän det föreligger ett lagakraftvunnet beslut om hel sjukersättning utan tidsbegränsning.

Kommunen hade inte haft rätt att avsluta KJ:s anställning på det sätt som skett.