En kollektivavtalsregel om löneöversyn ”inom företaget” innebar att den skulle göras på varje arbetsplats (2007 nr 5)

Ett kollektivavtal för tjänstemän angav att det inom ramen för lönerevisionen skulle göras en löneöversyn ’’inom företaget’’, innefattande förhandlingar om löneökning. Vidare angavs att denna löneökning skulle vara minst 0,7 procent under respektive avtalsår, om inte de lokala parterna enades om annat.

I samband med löneöversyn vid ett bolag erhöll tjänstemännen vid en av bolagets arbetsplatser 0,3 procents löneökning. Mot denna bakgrund uppkom tvist huruvida löneökningen skulle beräknas på varje driftsenhet för sig, vilket tjänstemannaförbundet menade, eller om beräkningen skulle göras på företaget som helhet i enlighet med arbetsgivarsidans uppfattning.

Domstolen konstaterade att det föregående löneavtalet, som angav att löneöversynen skulle göras av ’’de lokala parterna’’, innebar att löneökningen skulle uppgå till 0,7 procent på varje arbetsplats. Ändringen till orden ’’inom företaget’’ klargjorde inte att det var förhållandena vid företaget som helhet som var avgörande för tillämpningen av löneöversynen.

Bolaget ålades att betala 35 000 kronor i allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott.