Allmänt hållet varsel stred inte mot medbestämmandelagen (2008 nr 56)

En facklig organisation varslade om stridsåtgärder mot ett bolag i form av blockad mot övertidsarbete och nyanställningar under två dygn. Mellan organisationen och bolaget fanns inget kollektivavtal.

Orsaken till konflikten var enligt varslet att organisationen ville få till stånd kollektivavtal för att reglera förhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare som inte var reglerade av den fackliga organisation som var bunden av kollektivavtal med arbetsgivaren.

Arbetsgivarsidan menade att varslet var oklart eftersom det inte framgick vad som krävdes av bolaget för att en konflikt skulle undvikas. Varslet, som inte hade föregåtts av några förhandlingar, stred därmed mot 45 § medbestämmandelagen.

Arbetsdomstolen konstaterade att 45 § medbestämmandelagen inte anger mer än att orsaken till varslet ska framgå. Lagtexten innehåller ingen anvisning om att anledningen ska anges utförligt eller noggrant.

Utredningen visade att bolaget tidigare beslutat att förändra rutinerna för övertidsarbete och att detta var den främsta anledningen till missnöje bland organisationens medlemmar. Vid en överläggning innan stridsåtgärderna utlöstes hade arbetsgivarsidan fått klart för sig att organisationen främst ville uppnå en återgång till de tidigare gällande rutinerna för övertidsarbete.

Domstolens slutsats var att varslets uppgift om anledningen till konflikten, även om den var allmänt hållen, uppfyllde medbestämmandelagens krav.

Arbetsgivarsidan skadeståndsyrkande avslogs.