Annonsproducenter var inte lönediskriminerade därför att de arbetade deltid (2008 nr 32)

UA, IA och RO var deltidsanställda som annonsproducenter hos ett annonsbolag. Arbetsuppgifterna bestod i att utforma en annons utifrån de önskemål som beställaren hade.

De tre kvinnornas fackförbund menade att de hade utsatts för lönediskriminering i strid mot 3 § lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning. De tre kvinnorna utförde samma arbetsuppgifter som sina heltidsarbetande kollegor men de hade under åren 2006 och 2007, efter omräkning till heltidslön, erhållit en lägre lön än dessa. Löneskillnaderna kunde inte förklaras av sakliga skäl.

Bolaget förnekade att de tre kvinnorna hade missgynnats i lönehänseende. Kvinnorna hade inte befunnit sig i en likartad situation som de heltidsanställda på annat sätt än att de hade samma befattning ur ett jämställdhetsperspektiv i jämställdhetsplanen. Även om de deltidsanställda hade  en liknade typ av anställning som de heltidsarbetande så hade andra faktorer, såsom kvalifikationer, kompetens, kunskap, erfarenhet och prestation, betydelse för bedömningen av om det var fråga om en likartad situation.

Arbetsdomstolen konstaterade att det var ostridigt i målet att kvinnornas löner var lägre än de heltidsarbetande annonsproducenternas löner. Det var därmed klart att kvinnorna i lagens mening hade utsatts för ett missgynnande.

Det framgick av kollektivavtalet, de lönekriterier som bolaget och den lokala  arbetstagarorganisationen enats om samt bolagets lönepolicy att lönesättningen borde vara differentierad och ta hänsyn till innehållet i befattningen och medarbetarens förmåga att utföra sitt arbete.

Domstolen fann att de tre deltidsarbetande kvinnorna inte hade befunnit sig i
en likartad situation som de heltidsarbetande annonsproducenterna.

IA hade visserligen arbetat länge med annonsproduktion men hon hade nästan uteslutande arbetat med produktion av enklare annonser. Hon låg inte på samma kvalifikationsnivå som de heltidsarbetande annonsproducenterna. Inte heller UA och RO hade uppnått samma erfarenhet och kompetens som de heltidsarbetande annonsproducenterna.

De tre kvinnorna var inte diskriminerade därför att de arbetade deltid. Förbundets talan avslogs.