Arbetsgivare var inte skyldig (2008 nr 71)

Arbetsgivare var inte skyldig enligt ett kollektivavtal att uppvisa handlingar för fackförbundet.

Enligt Transportavtalet var en arbetsgivare skyldig, ”att då anledning därtill föreligger”, förete vissa angivna handlingar såsom avlöningslistor och arbetstidskort samt andra handlingar som förbundet behöver för att ta tillvara arbetstagarnas gemensamma intressen gentemot arbetsgivaren.

Förbundet menade att ett bolag hade tillämpat kollektivavtalet felaktigt i fråga om lön och övertidsregler. Tvisten gällde om det – såsom förbundet hävdade – räckte för att kriteriet ”anledning” skulle vara uppfyllt att förbundet fått en indikation på en felaktig avtalstillämpning hos bolaget.

Enligt arbetsgivarsidan krävdes mer, nämligen att det fanns en konkret, påvisbar anledning för att förbundet skulle ha rätt att kräva att få ta del av handlingarna.

Enligt Arbetsdomstolen hade det inte närmare preciserats från förbundets sida hur förbundet fått sin påstådda kännedom om att bolaget inte tillämpade kollektivavtalet rätt, och att förbundet heller inte ansett sig ha skyldighet att uppge det.

I fråga om den påstådda felaktiga avtalstillämpningen avseende lön förklarade domstolen att eftersom arbetsgivarsidan ansåg att löneutbetalningen var tillåten kunde förbundets anmärkning mot utbetalningen inte ensamt medföra en skyldighet för bolaget att lämna ut de begärda handlingarna.

Bolagets löneutbetalningsrutiner var vidare välkända för förbundet och den oklarhet som förelåg gällde frågan om utbetalningssättet godkänts av förbundet eller inte. Några andra fel avseende tillämpningen av avtalets löneregler hade inte angetts trots begäran om det.

Vad gällde de påstådda brotten mot övertidsreglerna hade förbundets ombudsman vid den lokala förhandlingen tagit del av övertidsjournaler som bolaget medfört och därmed kunnat konstatera om fel förekommit eller inte.

Vid en samlad bedömning av omständigheterna fann domstolen att bolaget inte hade varit skyldigt att uppvisa begärda handlingar. Förbundets talan avslogs.