Arbetsgivare hade inte hotat anställd som deltog i en politisk strejk (2008 nr 34)

AT var medlem i SAC (syndikalisterna). SAC utlyste en ett dygn lång strejk hösten 2006 i protest mot de aviserade försämringarna av arbetslöshetsersättningen. AT deltog i strejken.

SAC menade att AT:s arbetsgivare gjorde sig skyldig till föreningsrättskränkning genom att företrädare för arbetsgivaren under strejkdagen försökt förmå henne att återgå i arbete och hota med negativa konsekvenser om hon deltog i strejken. Bolaget borde ha förhandlat med SAC  enligt 13 § medbestämmandelagen angående uttalandet om hennes deltagande i strejken. Slutligen hade bolagets arbetsgivarorganisation inte på det sätt som anges i 9 § medbestämmandelagen försökt hindra bolaget från att kränka AT:s föreningsrätt.

Bolaget förnekade att dess företrädare hotat AT med anledning av att hon strejkade. Däremot upplystes AT om att hennes frånvaro var olovlig eftersom strejken enligt bolaget och dess arbetsgivarorganisation var olaglig och mot bakgrund av att bolaget inte varslats om strejken. En sådan upplysning kunde inte utgöra en föreningsrättskränkning. De övriga frågorna hade inte varit föremål för förhandling och skulle därför avvisas.

I frågan om avvisning menade Arbetsdomstolen att frågan om brott mot 13 § medbestämmandelagen inte hade varit föremål för förhandling. När det gällde det påstådda brottet mot 9 § medbestämmandelagen kom domstolen fram till att arbetsgivarorganisationen inte hade varit part vid tvisteförhandlingen, varför förhandlingskravet inte var uppfyllt. Yrkandena avseende dessa båda lagrum avvisades.

Enligt domstolen var det inte visat att bolagets företrädare varken hotat AT med uppsägning eller andra repressalier eller uppmanat henne att arbeta. Bolaget hade således inte vidtagit någon föreningsrättskränkande åtgärd.

Talan om skadestånd för föreningsrättskräkning avslogs.