Återgivande av en arbetsgivarorganisations uppfattning om en politisk strejk utgjorde inte föreningsrättskränkning (2008 nr 36)

BL var anställd som busschaufför och medlem i SAC (syndikalisterna). SAC utlyste en ett dygn lång strejk hösten 2006 i protest mot de aviserade försämringarna av arbetslöshetsersättningen. BL deltog i strejken.

SAC menade att BL:s arbetsgivare gjorde sig skyldig till föreningsrättskränkning genom att företrädare för arbetsgivaren några dagar före strejkdagen läst upp ett meddelande från arbetsgivarorganisation för BL. Enligt meddelandet var strejken olaglig och ett deltagande i strejken innebar ett brott mot anställningsavtalet. Vidare angavs att de strejkande inte hade
rätt till lön under strejken och att de kunde bli skadeståndsskyldiga gentemot arbetsgivaren. Detta besked från bolaget till BL utgjorde ett hot om repressalier i syfte att förmå BL att inte delta i strejken.

SAC begärde förhandling med bolaget om föreningsrättskränkningen. Bolaget underlät dock att förhandla inom den tvåveckorsfrist som anges i 16 § medbestämmandelagen.

Bolaget förnekade att beskedet till BL var en föreningsrättskränkande åtgärd. BL drabbades inte av löneavdrag eller någon annan påföljd med anledning av sitt deltagande i strejken. Bolaget hade inte brutit mot 16 § medbestämmandelagen.

Arbetsdomstolen fann att det inte var visat att bolagets företrädare uttalat några hot om repressalier mot BL. Meddelandet från arbetsgivarorganisationen lästes upp på BL:s begäran sedan bolagets vd lovat företrädare för SAC att ta fram information om strejken. Mot denna bakgrund var det inte visat att bolaget försökt hindra BL från att delta i strejken.

Någon förhandling hölls inte inom den frist som anges i 16 § medbestämmandelagen. Utredningen visade att detta berott på arbetsgivarsidan och att parterna inte träffat någon överenskommelse om att frångå den lagstadgade förhandlingsfristen.

Bolaget ålades att betala allmänt skadestånd med 5 000 kronor för brott mot 16 § medbestämmandelagen. Talan avseende föreningsrättskränkning avslogs.