Avskedande (2008 nr 91)

Avskedande av två arbetsförmedlare godtogs inte.

Två arbetsförmedlare, KP och JM, avskedades på grund av dåligt uppförande mot arbetskamrater och arbetssökande, misskötsamhet avseende ärenden samt – beträffande KP – återkommande brott mot tystnadsplikten.

Arbetsdomstolen framhöll att vid en prövning av om misskötsamhet utgör saklig grund för uppsägning ska bedömningen inte så mycket inriktas på vad som har förekommit i det enskilda fallet utan mera på de slutsatser om arbetstagarens lämplighet som kan dras. Domstolen betonade också vikten av att en arbetstagare, innan en uppsägning vidtas, genom tillsägelser och varningar givits möjlighet att bättra sig.

Domstolen fann att KP inte hade brutit mot tystnadsplikten. Det var visat att han inte skött ärendehanteringen korrekt, men det gick inte att dra slutsatsen att KP’s hantering avvikit på ett flagrant sätt eller avvikit i större omfattning jämfört med andra handläggares hantering. I fråga om KP’s uppträdande var det klarlagt att han uttalat sig raljant och kränkande om kvinnor och invandrare men detta hade inte skett regelmässigt. Hans uppträdande mot kollegor och sin chef hade sammantaget inte varit sådant att det utgjorde skäl för avskedande eller uppsägning.

Beträffande JM fann domstolen att denne visserligen inte alltid följt gällande rutiner. Hans agerande kunde dock inte anses som sådan allvarlig misskötsamhet att han inte borde givits möjlighet att rätta sitt beteende.

Liksom beträffande KP fann domstolen att utredningen inte visade att JM’s hantering av ärenden avvikit på något flagrant sätt eller att den avvikit i större omfattning jämfört med andra handläggares hantering. Det var också klarlagt att JM haft en negativ inställning till sin chef och att han vid ett tillfälle uttryckt sig nedsättande om denne. Emellertid utgjorde inte JM’s agerande sedda för sig eller sammantagna grund för att skilja honom från anställningen.

Avskedandena av KP och JM förklarades ogiltiga. Staten ålades att betala allmänt skadestånd till KP och JM med 80 000 kronor var samt lön.