Avsked av larmoperatör som stängt av larm godtogs (2008 nr 43)

RS var anställd som larmoperatör hos en kommunal larmcentral. Han avskedades därför att han, enligt kommunen, i stor omfattning stängt av trygghetslarm. Detta har inneburit att brukarnas larm inte nått fram till larmcentralen. RS:s fackförbund förnekade att RS agerat på det sätt som kommunen gjorde gällande.

Arbetsdomstolen konstaterade att larmen ofta är en förutsättning för att brukaren ska kunna bo kvar i sin bostad och att larmen därmed fyller en avgörande funktion för brukarnas trygghet och säkerhet.

Utredningen visade att RS vid ett åttiotal tillfällen stängt av larm i mer än trettio minuter, ibland flera timmar. De flesta tillfällena avsåg kommunikationslarm, dvs larm som aktiveras då brukaren trycker på sin larmknapp. Det var ostridigt att det fanns tillfällen då larmoperatören fick stänga av larm men aldrig under längre tid än 20 minuter.

RS:s agerande stred klart mot uppgiften att som larmoperatör ta emot och hantera larm. Han åsidosatte därmed grovt sina åligganden mot arbetsgivaren. Avskedandet godtogs.