Behörig företrädare (2008 nr 76)

Bolag hade rätt att förlita sig på att suppleant för arbetstagarsidan i en förhandlingsgrupp var behörig företrädare.

Ett bolag inom byggnadsbranschen med 8 000 anställda köpte ett VVS-företag med tio anställda den 1 juli 2006.

Ett kollektivavtal i branschen angav att en arbetsgivares förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen ska genomföras med en
medbestämmandegrupp (mb-grupp). Kollektivavtalet föreskrev att mb-grupper ska, beroende på företagets struktur, inrättas på driftsenhetsnivå, distrikts- eller regional nivå och på företagsnivå. Bolaget höll den 22 juni en förhandling med en mb-grupp på regionnivå.Mb-gruppen företräddes av en suppleant, EA.

Arbetstagarförbundet menade att förhandlingen borde ha hållits med en mb-grupp på företagsnivå, den högsta nivån. Enligt förbundet avsåg köpet av VVS-företaget bolagets övergripande verksamhet. Förhandlingsskyldigheten enligt 11 § medbestämmandelagen var därför inte fullgjord. Vidare menade förbundet att kallelsen inte var korrekt eftersom ingen av de ordinarie ledamöterna i
mb-gruppen kallats.

Arbetsgivarsidan förnekade att köpet avsåg bolagets övergripande verksamhet och menade att förhandlingen skett på rätt nivå. Bolaget hade rätt att utgå från att suppleanten hade rätt att företräda förbundet när ingen av de två ordinarie ledamöterna infann sig.

Arbetsdomstolen konstaterade att bolaget omsatte 10 miljarder per år och hade en personalomsättning om 25 personer per vecka. Köp av andra företag initierades oftast på regional nivå. Beslutet att köpa VVS-förtaget hade initierats på regional nivå. Det hade varit i överensstämmelse med 11 § medbestämmandelagen att förhandlingen skedde på regional nivå.

Det var utrett att den sammankallande ordinarie ledamoten RL inte nåtts av kallelsen och att bolaget trott att kallelsen nått även RL. Frågan var om bolaget haft fog att tro att suppleanten EA var behörig företrädare.

Bolagets företrädare vid förhandlingen var medveten om att EA var suppleant och uppfattade det så att denne trätt in i RL:s ställe. Det kunde inte krävas att bolaget skulle ha gjort några särskilda åtgärder för att närmare utreda den frågan. Bolaget hade därför haft fog för sin uppfattning att EA var behörig företrädare för förbundet vid förhandlingstillfället.

Bolaget bröt således inte mot 11 § medbestämmandelagen.