Bolag hade rätt att åsidosätta ett skyddsombuds beslut (2008 nr 77)

Bolag hade rätt att åsidosätta ett skyddsombuds beslut att stoppa arbetet eftersom skyddsombudet inte hade kontaktat bolaget innan beslutet fattades.

Skyddsombudet TM stoppade en montörs arbete med att flytta en lysrörsarmatur. Anledningen var att det saknades en elarbetsansvarig som avses i Elsäkerhetsverkets föreskrifter. Bolaget beslöt att arbetet skulle fortsätta trots TM:s beslut. Frågan gällde om bolaget var skadeståndsskyldigt därför att bolaget hindrat TM från att fullgöra sina uppgifter som skyddsombud enligt arbetsmiljölagen.

Bolaget menade att TM inte hade haft rätt att stoppa arbetet eftersom han fattade sitt beslut utan att först kontakta bolaget. Det var den aktuella montören, som arbetade ensam, som var elarbetsansvarig. Beslutet var uppenbart ogrundat och det förelåg inte någon omedelbar och allvarlig fara för montörens liv eller hälsa.

Arbetsdomstolen konstaterade att, för att det beslutade stoppet skulle vara förenligt med bestämmelserna i 6 kap.7 § arbetsmiljölagen, krävdes bl a att rättelse inte genast hade kunnat uppnås genom en kontakt med bolagets arbetsledning.

Av utredningen framgick att TM hade haft tid att kontakta bolagets arbetsledning. Han hade då kunnat få klart för sig att montören var
elarbetsansvarig.

Domstolen godtog inte förbundets påstående att bolaget inte hade haft rätt att bryta igenom TM:s beslut att stoppa arbetet enbart av det skälet att TM faktiskt hade haft möjlighet att först kontakta bolaget. Reglerna i arbetsmiljölagen bygger på att det i första hand är arbetsgivaren som ska ansvara för säkerheten och att det är endast i undantagsfall som skyddsombudet får ta över beslutsfattandet. Om skyddsombudet, som i detta fall, beslutar att stoppa ett arbete trots att han inte av tidsskäl har varit förhindrad att först kontakta arbetsgivaren, har skyddsombudets beslut inte de rättsverkningar för arbetsgivaren som annars skulle föreligga.

Bolaget bröt inte mot arbetsmiljölagen.