Byte av städföretag utgjorde inte en övergång av verksamhet (2008 nr 64)

Ett hotell hade ett avtal med ett städföretag, A. I samband med att avtalet sades upp av A blev ett antal anställda hos A, bl a C, uppsagda på grund av arbetsbrist. Hotellet träffade därefter ett nytt städavtal med städföretaget B.

Tvisten gällde om bytet av städföretag hade utgjort en övergång av verksamhet och om C:s anställning därmed skulle ha övergått till B. C:s förbund menade att B avskedat C.

Arbetsdomstolen konstaterade att A och B bedrev samma sorts verksamhet vid hotellet och att verksamheten inte låg nere. Det fanns en stor likhet mellan det sätt på vilket sysslorna utfördes före och efter entreprenörsbytet. Dessa omständigheter var dock hänförliga mer till de arbetsuppgifter som utförts än till den rörelse som bedrevs. En ekonomisk enhets identitet följer även av andra omständigheter såsom dess personal, arbetsledning, organisation av arbetet, driftsmetoder och, i förekommande fall, driftkapital.

Det var ostridigt att av den personal som städade på hotellet före entreprenörsbytet fortsatte två med detta arbete hos B sedan de båda sökt anställning där. Det hade dock funnits ytterligare anställda hos A som hade städat på hotellet. Även med beaktande av att personalen hade olika  sysselsättningsgrad var slutsatsen att B inte hade tagit över huvuddelen av A:s personalstyrka. Vidare konstaterade domstolen att B inte hade tagit över vare sig städmaterial, administration eller arbetsledning från A och att B haft ytterligare anställda, förutom de två som kom från A, för att städa på hotellet.

Någon övergång av verksamhet hade inte skett.