En överenskommelse i ett protokoll från en 11 §-förhandling utgjorde inte kollektivavtal (2008 nr 9)

2004 omstrukturerades SAS från verksamhet i ett konsortium till verksamhet i nationella flygbolag. I ett förhandlingsprotokoll angavs att piloterna fortsättningsvis skulle vara anställda i konsortiet.

2006 beslöt SAS att överföra de svenska och danska piloternas anställningar till de nationella flygbolag där de arbetade. Pilotföreningarna menade att anteckningen i förhandlingsprotokollet från 2004 utgjorde ett kollektivavtal och att SAS genom att överföra anställningarna bröt mot detta kollektivavtal.

För att ett kollektivavtal ska föreligga krävs enligt Arbetsdomstolen – förutom att rekvisiten enligt 23 § medbestämmandelagen är uppfyllda – att parterna haft avsikten att träffa ett avtal. Eftersom syftet med en 11 §-förhandling inte är att träffa kollektivavtal utgör protokoll från sådana förhandlingar normalt inte kollektivavtal – till skillnad från protokoll från avtals- eller  tvisteförhandlingar.

Domstolen fann att protokollet från 2004 uppfyllde rekvisiten enligt 23 § medbestämmandelagen. Utredningen visade dock att SAS inte haft avsikten att träffa avtal, trots att protokollet innehöll ordet ”överenskommelse”. Den aktuella texten i förhandlingsprotokollet utgjorde därmed inte en rättsligt bindande överenskommelse.

Domstolen godtog heller inte pilotföreningarnas påstående att de haft tolkningsföreträde enligt 33 § medbestämmandelagen avseende den aktuella texten i förhandlingsprotokollet. Texten utgjorde inget kollektivavtal, och en facklig organisation har inte tolkningsföreträde rörande tillämpligheten av 33 §. Trots att tolkningsföreträdet åberopats i god tro hade SAS inte varit skyldigt att  respektera det.

Pilotföreningarnas talan avslogs.