En skiljeklausul i en pilots anställningsavtal var bindande för piloten (2008 nr 29)

Enligt ett anställningsavtal mellan en pilot och ett mindre flygbolag skulle ”tolkningen, tillämpningen eller giltigheten” av avtalet avgöras av skiljenämnd. Piloten sades upp på grund av arbetsbrist och väckte talan mot bolaget med yrkande om skadestånd för brott mot turordningsreglerna. Bolaget åberopade skiljeklausulen och begärde att målet skulle avvisas.

Piloten menade att skiljeklausulen inte omfattade tvister om lagstadgad turordning, att han befunnit sig i en underlägsen ställning i förhållande till bolaget och att han inte fått någon fullföljdshänvisning i uppsägningsbeskedet. Den borde därför lämnas utan avseende.

Arbetsdomstolen konstaterade att skiljeklausulen hade en sedvanlig, generell utformning som inte närmare angav dess räckvidd. Klausulen omfattade även
tvister om tillämpning av anställningsskyddslagens regler om turordning.

Piloten hade haft ansvarsfulla och kvalificerade arbetsuppgifter men inte intagit någon särskild förtroendeställning i bolaget. Bolagets verksamhet var av sådan karaktär att det av ekonomiska skäl haft ett särskilt intresse av ett snabbt förfarande, vilket normalt utmärker ett skiljeförfarande. Det är vidare inte ovanligt med skiljeklausuler i den aktuella flygbranschen.

Enbart frånvaron av fullföljdshänvisning i uppsägningsbeskedet kunde inte få till följd att skiljeklausulen skulle lämnas utan avseende. Vid en samlad bedömning kom domstolen fram till att klausulen var bindande för piloten.